УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

AF - prijemni ispit - baner - PRIJEMNI MAS

Списак докумената за конкурс можете преузети ОВДЕ

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину мастер академских студија:

– На студијски програм Архитектура, на све модуле, укупно 176 студената, од којих 118 студената који се финансирају из буџета и 58 студената који плаћају школарину, и то:

  1. На модул Архитектура се уписује укупно 112 студената и то 75 студената који се финансирају из буџета и 37 студената који плаћају школарину;
  2.  На модул Урбанизам се уписује укупно 16 студената и то 11 студената који се финансирају из буџета и 5 студената који плаћају школарину;
  3. На модул Архитектонске технологије се уписује укупно 32 студента и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину;
  4. На модул Архитектонско конструктерство се уписује укупно 16 студената и то 11 студената који се финансирају из буџета и 5 студената који плаћају школарину.

– На студијски програм Интегрални урбанизам укупно 32 студента, и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину.

– На студијски програм Унутрашња архитектура укупно 32 студента, и то 21 студент који се финансира из буџета и 11 студената који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис и плаћа школарину. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, на основу Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије у школској 2022/2023. години, уколико се за такав програм изјасне.

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се просечна оцена и дужина студирања на тим студијама.

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама и мастер академским студијама, пондерисаних дужином трајања студијских програма, а на основу формуле дате у Општим условима Конкурса.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин. Уплатом накнаде кандидати стичу право конкурисања на један, или више студијских програма. Кандидат попуњава само један пријавни лист и означава на које студијских програма конкурише.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.
Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

Право на рангирање ради уписа на студијске програме, којима је за упис предвиђено полагање пријемног испита, стичу кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат који је стекао право уписа на више коначних ранг листа или на свим, има право да бира на који ће се студијски програм или модул уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој коначној ранг листи. Кандидат ће избор модула или студијског програма извршити приликом уписа на студијске програме. Кандидат може уписати више студијских програма, али само на једном може бити у статусу студента финансираног из буџета.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Други уписни рок

Уколико на неком од студијских програма буде слободних места, на предлог факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

– Пријављивање кандидата обавиће се од 10. септембра 2022. закључно са 19. септембром 2022. године у 23:59.

– Пријављивање се обавља слањем потребне документације на е-адресу prijemnimaf@arh.bg.ac.rs. 

– Истицање листе пријављених кандидата, са редним бројем пријаве, личним подацима и подацима о успеху на претходно завршеним студијама као и распоредом седења, на огласној табли и сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs.
УТОРАК, 20. 09. 2022 године у 13 сати.

– Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху на претходно завршеним студијама (техничке грешке),
УТОРАК, 20. 09. 2022. године до 20 сати слањем на е-адресу prijemnimaf@arh.bg.ac.rs.

 ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

– СРЕДА, 21. СЕПТЕМБАР 2022, У 11 САТИ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – АРХИТЕКТУРА

–  СРЕДА, 21. СЕПТЕМБАР 2022, У 14 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

– Кандидати су дужни да дођу на Архитектонски факултет најкасније пола сата пре почетка пријемног испита.

– Истицање прелиминарне ранг листе – ЧЕТВРТАК, 22. СЕПТЕМБАР 2022. до 22 сата.

– Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе – СУБОТА, 24. септембар 2022. од 10 до 12 сати у соби 206а.

– Увид у радове ће се одржати у СУБОТУ, 24. септембра. 2022. у термину од 12 сати у сали 217.

– Објављивање решења Комисије на поднету жалбу НЕДЕЉА, 25. септембра. 2022. до 12 сати.

– Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на е-адресу prijemnimaf@arh.bg.ac.rs ПОНЕДЕЉАК, 26. септембар 2022. до 12 сати.

– Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу УТОРАК, 27. септембар 2022. до 12 сати.

– Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs. УТОРАК, 27. септембар 2022. до 16 сати.

УПИС КАНДИДАТА

Упис кандидата ће се спровести у периоду од 28. – 30. септембра 2022. Прецизан протокол за упис на мастер академске студије ће бити накнадно објављен.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија 2022/23. објављене су у МАС ИНФОРМАТОРУ 2022:

ИНФОРМАТОР: Мастер аскадемске студије 2022/23.

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture