УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Фондација Косте Мигрића
Студентски трг 1 Београд

Београд, 15.11.2018. године
03 Број: 67-5143/1-18
МП

На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 15.11.2018. године,  донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу 3 (три) стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2018/2019 годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду, који се у школској 2018/2019 години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање  школске године и
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Косте Мигрића.

Члан 4.
Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/ – Конкурси Универзитета, или у  портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
2. Уверење факултета о упису школске 2018/2019 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 19. новембра до 19. децембра 2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Члан 7.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.
Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/ у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 9.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милан Мартић

Одлука о конкурсу за доделу стипендије Фондације Косте Мигрића за 2018/2019