УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Вагон типа Thameslink који се налази унутар фабричког комплекса компаније ”Милановић инжењеринг”.

Овде можете погледати питања учесника конкурса и одговоре жирија конкурса:
Студентски конкурс: Thameslink – вагон 2017: Питања и одговори (09.08.2017)

Milanovic_inzinjering_logo-dark

Програм и распис за студентски конкурс: Thameslink – вагон 2017
Конкурс за израду предлога архитектонског решења екстеријера и ентеријера објекта

1. Локација и смернице програмског задатка

Опис локације:
Објекат се налази унутар фабричког комплекса компаније ”Милановић инжењеринг” (Собовица ББ, Церовац, 34321 Крагујевац) и биће смештен поред интерне саобраћајнице, а у склопу зелене површине.

Опис објекта:
Објекат је вагон типа Thameslink спољашњих задатих димензија (видети ПДФ фајл у прилогу конкурса). Кота пода вагона је на +˜1м од коте терена. (У прилогу расписа налазе се цртежи са димензијама и слике).

Организација објекта:
Намена простора унутар вагона је сала за презентације која својим изгледом треба да оставља утисак угоститељског објекта (кафић). Унутар датог простора треба испројектовати могућ број стојећих и седећих места са столовима за стајање и седење. Такође, треба предвидети шанк за потребе послуживања унутар вагона. Материјализација ентеријера треба да буде у складу са енергијом оригиналног Thameslink вагона, чије фотографије су дате у прилогу.

Уређење екстеријера:
Испред вагона предвидети плато са столовима и столицама за укупно 30 места. Плато такође треба да садржи декорацију од зеленила. Уређење екстеријера подразумева и предлог спољашњег изгледа вагона у смислу боје.

Дати предлог изгледа унутрашње и спољашње расвете.

2. Правила конкурса

2.1 Услови учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година Универзитета у Београду – Архитектонског факултета.


2.2 Услови за спровођење конкурса
Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Конкурс садржи и назнаку да ће се награђени радови предати на коришћење Инвеститору који, као давалац награда, има право на објављивање и коришћење награђених пројеката за своје потребе, без посебне накнаде, уз обавезу навођења имена аутора и Факултета.


2.3 Садржај конкурсног рада:
Графички прилози:
• Партерно решење (основа вагона и решење уређења платоа), размера 1/100
• Основа вагона (са детаљно уцртаним распоредом намештаја), размера 1/50
• Основа плафона вагона, размера 1/50
• Карактеристични подужни и попречни пресеци, размера 1/50
• Сва четири изгледа, размера 1/50
• 3Д модел – просторни приказ спољашњег и унутрашњег уређења простора (амбијената) (ArchiCAD, Sketch Up, итд.); графичка јасноћа у приказу слично симулацији обиласка кроз објекат.

Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Графички део:
• Сви графички прилози се достављају у штампаном облику на формату 50 x 70цм; прилози се не каширају и не савијају у ролну.
• Све прилоге – плакате обавезно је доставити и у електронској форми, у ПДФ или ЈПГ формату. Такође је потребно све прилоге доставити у активном DWG формату (цртежи у AutoCAD-у). Ови прилози нарезују се  на један ЦД/ДВД који се ставља у мапу и означава шифром.
• Сви графички прилози морају бити означени шифром од пет цифара у горњем десном углу;
• Сви графички прилози морају бити упаковани и затворени у непрозирну мапу у којој мора бити и списак свих прилога и две затворене коверте (ИЗЈАВА и АУТОРИ), као и ЦД/ДВД са траженом графичком документацијом. На спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет цифара.
• Коверта са назнаком “ИЗЈАВА” треба да садржи шифром означену и именом и презименом потписану Изјаву конкурената о томе да прихватају услове конкурса као и да су студенти Универзитета у Београду Архитектонског Факултета.
• Коверта са назнаком “АУТОРИ”, садржи шифром означен списак са именима, презименима и бројевима индекса свих чланова ауторског тима, податке о адреси за контакт (поштанској адреси из личне карте и е-маил адреси), бројевима контакт телефона, расподелу евентуалне награде у процентима са подацима за уплату за наведена лица.
• Коверте се означавају шифром у горњем десном углу.
• Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене.
• Сви садржаји конкурсног рада: графички део, ЦД/ДВД, коверте, изјаве и непрозирна мапа, означавају се истом шифром.
• Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву и димензији је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

Thameslink_20170704_151509_o

Thameslink_20170704_151408_o

Вагон типа Thameslink који се налази унутар фабричког комплекса компаније ”Милановић инжењеринг”.

2.4 Конкурсни рокови

  • Почетак конкурсног рока/датум оглашавања: 19. јул 2017. године.
  • Рок за постављање питања: 05. август 2017. године. Питања слати на емаил адресу konkursvagon@arh.bg.ac.rs
  • Рок за предају радова је 07. септембар 2017. године од 16:00 до 18:00 часова у кабинету 238 Архитектонског факултета, Булевар краља Александра 73/II спрат, 11000 Београд.
  • Објављивање резултата конкурса: Резултати ће бити објављени на интернет страни Архитектонског факултета у року од 10 дана од завршетка трајања конкурса.
  • Свечана додела награда уз присуство представника Ивеститора и Факлутета биће у року не дужем од 10 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

2.5 Врста и висина награда
Инвеститор се обавезује да обезбеди награде студентима Архитектонског факултета за најбоља три предлога на конкурсу. Инвестиор се обавезује да на име награде исплати награђеним студентима Факултета, као спонзор, износ у висини од 145.000,00 динара, распоређен према наградама:

  • Прва награда – 80.000, 00 динара
  • Друга награда – 40.000, 00 динара
  • Трећа награда – 25.000, 00 динара

2.6 Састав жирија
Жири у саставу:
Проф. Зоран Лазовић, дипл. инж. арх., представник Универзитета у Београду – Архитектонског факултета;
Доц. др Милена Кордић, дипл.инж.арх., представник Универзитета у Београду – Архитектонског факултета;
Братислав Милановић, представник Инвеститора;
Марко Милановић, представник Инвеститора;
Мирко Минић, представник Инвеститора;

Секретар конкурса/жирија:
др Милена Грбић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

3. Документација

Прилози уз програм – подлоге и пратећа документација

Фотодокументација и скица вагона у ПДФ и DWG формату Распис конкурса: Thameslink – вагон 2017

Овде можете погледати фотографије са свечане доделе награда на претходном конкурсу, за решење објекта за забаву и рекреацију у селу Трнава и посете компанији “Милановић инжењеринг”: