УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Студенти који нису бирали студио, пријављују се у салу код наставника код кога има места до попуне броја од 16 студената:
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-А23011: СТУДИО М03А – 2016/17 (22.09.2016)

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А22 МАСА-А23011

СТУДИО М03А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-A23011-01--STUDIO-M03A-PROJEKAT_Z.LAZOVIC

Пешачки мост у Скопљу, аутори: Peter Cook, Gavin Robotham, Stefano Pessari, Jean-Baptiste Ruat | Извор: http://www.crab-studio.com/skopja-footbridge.html

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 01:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ – НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Пројектовање мини ХИБРИДА савремене културе и уметности – сталног или привременог објекта уз (ре)дефинисање изабраног контекста. Микро-центар као културни и уметнички генератор и инфраструктура за одвијање свакодневне културе и уметности у затвореном и/или отвореном трансформабилном простору. Увођење уметничких концепата у архитектонско пројектовање, пример интер/трансдисциплинарних тимова Скофидио Дилер + Ренфро и Снохета. Комбиновање уметности, архитектуре, пејзажне архитектуре, бренд дизајн, визуелних и перформирајућих уметности. Сазнања о контексту, теми, пројектовању објеката културе, друштвеним утицајима, модерним и авангардним феноменима/покретима.

КУРИКУЛУМ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ – НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ

201617_MASA-A23011-02--STUDIO-M03A-PROJEKAT_V.LOJANICA

Neri Oxman, Pneuma 2, 2012.

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 02:
ЕКСТЕНЗИЈА МУЗЕЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ предмета је да се кроз инкорпорирање савремених решења адаптибилне мултифункције пројектује архитектонско-урбанистичко решење екстензије Музеја науке и технике у Београду. Шири тематски оквир је орјентисан ка познавању и разумевању различитих позиција које научне дисциплине заузимају у данашњој свакодневници. Сходно томе, пројектантски процес ће се доминантно базирати на испитивањима могућности архитектуре да, као вишедимензионална дисциплина, буде довољно флексибилна да одговори на кретања у оквиру различитих научних области.

КУРИКУЛУМ: ЕКСТЕНЗИЈА МУЗЕЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

201617_MASA-A23011-03--STUDIO-M03A-PROJEKAT_D.MILJKOVIC

Градско купатило, макета – ДЕТАЉ, Доњи град Београдске тврђаве | ФОТО © Милош Стојковић

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 03:
ДОЊОГРАДСКА СЦЕНА – вишенаменски градски комплекс културе

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тема пројектног задатка је архитектоснка-просторна СЦЕНА. Предмет рада је Доњи град Београдске тврђаве, где СЦЕНА не би представљала само физичку манифестацију пројектоване структуре, већ низ просторно-програмских могућности које локација нуди. Настава у студију ће бити усмеренa према мултидисциплинарном истраживању просторних захтева извођачких уметности, са једне стране и јавних објеката културе, са друге стране, са фокусом на нове методе рада и прогамске поставке у задатом окружењу.

Основни циљ курса је упознавање студената са проблематиком пројектовања и грађења објеката намењених сценском извођењу, на месту које у себи носи ток своје историје.

КУРИКУЛУМ: ДОЊОГРАДСКА СЦЕНА

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 04:
ПАНОРАМСКИ ЛИФТ: УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА ТАШМАЈДАНА У БЕОГРАДУ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Истраживање, планирање и пројектовање комплексног градског центра разматра се у оквиру услова савремених функционалних захтева концепта ‘доступности’. Задатак се надовезује на постојећи програмски оквир локације Ташмајданског гребена – парк, спортски центар, цркву Св. Марка, објекте културе и спектакла – који ће представљати предмет истраживања у односу на проблематику развоја и редефиниције инфраструктуре јавног простора савременог града за чију парадигму је одабрана вертикала пешачке комуникације – панорамски лифт.

КУРИКУЛУМ: ПАНОРАМСКИ ЛИФТ: УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА ТАШМАЈДАНА У БЕОГРАДУ

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05:
РЕ-БУС Резерват савремене уметности

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Предложени просторни оквир за израду задатка је локација Ластине аутобуске станице у Савамали. Циљ је креирање савременог архитектонско-урбанистичког решења, кроз трансформацију постојеће локације, са акцентом на истраживање нових форми како излагања, тако и конзумације уметности. У односу на специфичност локације, један од главних пројектантских задатака се односи на различите начине реконфигурације или реорганизације постојећег урбаног простора,  у циљу генерисања нових, савремених решења, а у складу са променљивим захтевима контекста и корисника.

https://studioprojekatmv.wordpress.com/

КУРИКУЛУМ: РЕ-БУС Резерват савремене уметности

201617_MASA-A23011-06--STUDIO-M03A-PROJEKAT_B.PETROVIC

“Градопад” (фрагмент) – Славенка Ковачевић-Томић

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 06:
ЦЕНТАР за АРХИТЕКТУРУ и УРБАНИЗАМ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Циљ задатка је преиспитивање појмовне основе културе, посебно у одабраном, одговарајућем контексту (“ИАУС”, – име које на свој начин обележава протеклу епоху). С обзиром на ситуацију у којој постојеће архитектонске концепције и организације установа културе, просвете и науке, показују битне недостатке у начину функционисања нарочито у својој социјалној димензији, што се манифестује дистанцом на релацији различитих група учесника у градским културалним дешавањима, требало би идентификовати релевантне утицајне факторе и предложити интервенцију која ће одговорити на уочене проблеме, а истовремено и формирати стратегију њиховог превазилажења.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР за АРХИТЕКТУРУ и УРБАНИЗАМ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILETIC_o

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 07:
ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ представља простор промоције историјских дешавања у уметности 20. века и место спознаје специфичности савремених уметничких феномена. Препорука је да се у комплекс Центра савремене уметности интегрише постојећи објекат Музеја савремене уметности, који представља једну од најзначајних грађевина савремене српске архитектуре.

Очекује се да ће Центар савремене уметности на Новом Београду буде интерактивни простор, динамично место окупљања, у коме би се промовисали стварање и истраживање.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ