УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

Упис студената у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета у школској 2017/2018.

01. ОПШТИ УСЛОВИ

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм основних академских студија архитектуре, уписује 240 студената и то 160 студената који се финансирају из буџета и 80 студената који плаћају школарину.

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм интегрисаних академских студија архитектуре, уписује 64 студента и то 40 студената који се финансирају из буџета и 24 студента који плаћају школарину.

* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2017/2018. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.

На основу одредбе Конкурса за упис на основне академске студије Универзитета у Београду, услови уписа лица са инвалидитетом кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће бити доступни када о истом добијемо детаљне информације.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте од 304 студента, која је предвиђена за упис.

На основу одредбе Конкурса за упис на основне академске студије Универзитета у Београду, услови за упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству ће бити истакнути након што добијемо Упутство за спровођење конкурса из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs.

Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Додатни услови уписа ових кандидата кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће бити доступни када о истом добијемо детаљне информације.

Сви пријављени кандидати полажу јединствени пријемни испит.

Пријемни испит има класификациони карактер.

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

  1. Резултата постигнутог на пријемном испиту
  2. Успеха постигнутог у средњој школи

Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

  • резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова.
  • успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова.
  • Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Уколико је кандидат стекао право на рангирање на обе ранг листе и рангирао се у оквиру квоте за упис, има право да бира на који студијски програм ће се уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој ранг листи.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

  • Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.
  • Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.
  • Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

Hashtag: #PrijemniispitAF2017