UNIVERSITY OF BELGRADE
FACULTY OF
ARCHITECTURE
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BELGRADE, SERBIA
  • en
  • sr

Позивамо Вас на девето предавање у оквиру циклуса Архитектура. Утопија. Реализам. – АУР 2014/15: програм гостујућих предавања на коме ће се представити урбани географ Dr. Nathalie Blanc, директор истраживања Националног центра за научна истраживања (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) у Паризу (Université Paris 7). Предавање “Environmental aesthetics at the time of the Anthropocene” припада тематском циклусу Историја и теорија.

Добродошли!

Време и место

/Четвртак, 09.04.2015./
/18.00 часова/

/Универзитет у Београду – Архитектонски факултет/
/Амфитеатар/

/Thursday, 09.04.2015./
/18.00 hours/

/University of Belgrade – Faculty of Architecture/
/Amphitheater/

NathalieBlanc_photo_o

Апстракт

Еколошка естетика у време Антропоцена
Шта хуманистичке еколошке науке имају да кажу у вези са појавом геолошког доба које се првенствено дефинише на основу људског утицаја на живи свет? Како ћемо наћи одговарајуће или непримерене термине да прикажемо кризу таквих размера? Рефлексија еколошке естетике могла би да укаже на оно што је релевантно: треба да истражимо различите димензије ове нове области проучавања.

Environmental aesthetics at the time of the Anthropocene
What do environmental humanities have to say regarding the emergence of a geological era to be defined primarily by the human impact upon the living world? How do we find the proper or improper terms by which to bring a crisis of such magnitude into perspective? An environmental aesthetics reflexion might introduce be relevant. Let’s explore the different dimensions of this new domain of research.

NathalieBlanc_thumb_o
© Nathalie Blanc, Emeline Eudes

Био

Dr Nathalie Blanc је директор истраживања Националног центра за научна истраживања, Université Paris 7 (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS).

Докторирала је у области урбане географије (La nature dans la cité / Природа у граду), и дала значајан допринос истраживању у области природе у урбаном окружењу и еколошке естетике; написала је више десетина научних чланака, представила радове на међународним семинарима, симпозијумима, конференцијама и написала неколико књига: L’animal dans la ville [Животиња у граду], Париз: Odile Jacob, 2000; Vers une esthétique environnementale [Ка еколошкој естетици], Версај: Quae, 2008; Ecoplasties. Art et environnement [Ecoplasties. Уметност и животна средина], у сарадњи са Julie Ramos, Париз: Manuella, 2010; Nouvelles esthétiques urbaines [Нова урбана естетика], Париз:  Armand Colin, 2012; Politique des formes [Политика форми], Париз: Armand Colin, 2014; Ecoart book: from today to tomorrow [Књига о еко уметности: од данас до сутра], у сарадњи са Barbarom Benish, London: Routledge, 2015.

Др Nathalie Blanc је аутор/ коаутор извештаја о резултатима многих научних истраживања. Између 1999. и 2003. године, била је уредник програма о природи и урбаном пејзажу – Пејзажи градова будућности – који је покренут након позива за подношење предлога пројеката француског Министарства Екологије.

Између 2008. и 2012. године, Nathalie Blanc је у сарадњи са P. Clergeau била задужена за програм “Процена урбане зелене мреже и развој референтне инфраструктуре између естетике и екологије за нови урбанизам” у једној од фаза подношења предлога за пројекат Одрживи градови, 2008. године, који је расписала Француска национална агенција за истраживање (L’Agence nationale de la recherche, ANR).

Учествовала је у дугорочним студијама које су се бавиле питањем улагања и учешћа становника у животној средини, између 2003. и 2008. године у Француској, САД, Холандији, Немачкој и Русији. Од маја 2011. године Dr Blanc је француски делегат на европском пројекту у коме учествује 14 земаља под називом: Испитивање културне одрживости (Европска сарадња у области науке и технологије– COST IS1007).

Креативност Dr Blanc није ограничена само на истраживање у области географије већ има и јаку естетску димензију. Питање естетике је у све већој мери заступљено у њеном истраживачком раду што потврђује и назив најновије публикације. Од 2009. године спој превасходног интересовања за природу у градовима и естетику искристализован је кроз њено бављење оним што се данас квалификује као еко уметност.

NathalieBlanc_02_o
© Nathalie Blanc, Emeline Eudes

Bio

Dr. Nathalie Blanc is Director of Research at National Center for Scientific Research at Université Paris 7 (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS).

Her doctoral thesis was in Urban Geography (La nature dans la cité / Nature in the city), and her main contribution to research is in the area of nature in urban settings and environmental aesthetics, with dozens of scientific articles, papers delivered at international seminars, symposiums, conferences, and several books: L’animal dans la ville [Animal in the city], Paris: Odile Jacob, 2000; Vers une esthétique environnementale [Towards environmental aesthetics], Versailles: Quae, 2008; Ecoplasties. Art et environnement [Ecoplasties. Art and Environment], with Julie Ramos, Paris: Manuella, 2010; Nouvelles esthétiques urbaines [New urban aesthetics], Paris: Armand Colin, 2012; Politique des formes [Politics of the forms], Paris: Armand Colin, 2014; Ecoart book: from today to tomorrow, with Barbara Benish, London: Routledge, 2015.

Dr. Nathalie Blanc has been responsible/jointly responsible for many research reports. Between 1999 and 2003, she directed a program on nature and urban landscape – Landscapes to give life to the cities of tomorrow – in response to a call for projects from the French Ministry of Ecology.

Between 2008 and 2012, Nathalie Blanc was jointly in charge (along with P. Clergeau) of the program “Assessment of urban greenways and development of a referential: an infrastructure between aesthetics and ecology for a new urbanity” in response to Part 3 of the ANR’s (French National Research Agency) 2008 call for projects for Sustainable cities.

She has also worked on inhabitants’ investment of environments between 2003 and 2008 within long-term studies in France, the US, the Netherlands, Germany, and Russia. Since May 2011, Dr. Blanc has been the French delegate for a 14-country European project entitled: Investigating cultural sustainability (European Cooperation in Science and Technology – COST IS1007).

Creative activity of Dr. Blanc is not limited to geographical research but has a strong aesthetic dimension. This is a concern that appears more and more often in her research work as illustrated by the title of her most recent publication. Since 2009, the convergence of preoccupation with nature in cities and the aesthetic has crystallized in her participation in an activity qualified as eco‐artistic.

NathalieBlanc_04_o
© Nathalie Blanc, Emeline Eudes
NathalieBlanc_03_o
© Nathalie Blanc, Emeline Eudes