УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2018_thumb

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 03 – 1304/4
Дана: 02.07.2018. године
Београд

На основу члана 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду и Извештаја подкомисије за припрему теста од 02.07.2018. године, Комисија за спровођење уписа Архитектонског факултета у Београду, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата комисији за спровођење уписа, на Прелиминарну ранг листу, за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 2018/2019. години.

2. Списак кандидата, који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу, саставни је део овог Решења и налази се у његовом прилогу. На увиду у радове било је присутно 10 кандидата који су поднели жалбе.

3. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Прелиминарну ранг листу за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 2018/2019. години, Комисија за спровођење уписа Факултета је на основу Извештаја подкомисије за припрему теста од 02.07.2018. године, извршила детаљну анализу жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 2018/2019. години и утврдила следеће:

1. Да су жалбе допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;

2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;

3. Да су сви радови рађени и оцењени под шифром, што је обезбеђивало тајност и објективност у оцењивању;

4. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;

5. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове и

6. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРАВНА ПОУКА: Кандидат незадовољан овим Решењем може поднети жалбу Декану у року од 24 часа од истека рока за доношење Решења Комисије за спровођење уписа Факултета по жалби кандидата.

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Доц. Милош Ненадовић

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2018: Решење Комисије за спровођење уписа

Hashtag: #PrijemniispitAF2018