УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Задужбина Ђоке Влајковића
Студентски трг 1 Београд

Београд, 26.01.2018. године
03 Број: 612-414/1-18

На основу члана 6. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23.01.2012.године и Предлога ректора Универзитета у Београду, 03 број: 612-5348/1-17 од 22.12.2017. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 18.01.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА
ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:
1. учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
2. боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.
На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.

Члан 2.
Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 22.500,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Члан 3.
Критеријум за добијање подршке је да усавршавање започиње/траје у периоду од 01.05.2018. године до 01.05.2019. године.

Члан 4.
Потребна документација за стручно и научно усавршавање:
• Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета – у делу „Стипендије и конкурси“ или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1),
• Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента основних, мастер или докторских академских студија Универзитета у Београду,
• Званична потврда о учешћу у научном/стручном скупу или потврда о иностраном усавршавању,
• Доказ да кандидат није у радном односу, издат од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (кандидат мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.
• Краткa биографијa и
• Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 5.
Рок за подношење пријава је од 01.02. – 31.03.2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању.
Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 6.
Извештај са доказима о реализацији средстава (докази о уплати котизације и/или смештаја и/или карте за превоз и други докази у зависности од тога за шта су средства одобрена), доставља се у року до 30 дана од дана завршетка научног, односно стручног скупа или боравка у иностранству.

Члан 7.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 8.
Избор кандидата за доделу подршке врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 9.
На одлуку о додели подршке кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Драгана Милић

Одлука о Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању 2018