УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Измена Одлуке о форми и садржају пријемног испита за МАС – Архитектура

    By Архитектонски факултет on 20/08/2015
    На основу члана 38. став 1. Статута Архитектонског факултета у Београду ("Сл. Билтен АФ", бр. 89/12-пречишћени текст и 98/14), а у вези са Предлогом Комисије за пријемни испит бр. 01-975/1 од 09. јула 2015. године и добијеном саглaсношћу Студентског парламента Факултета, Наставно-научно веће Факултета је, на седници одржаној дана 13. јула 2015. године, донело О Д Л У К У: У Одлуци о форми и садржају пријемног испита бр. 01-355/2-3 од 18.03.2013. године, тачка 2. алинеја 2. - квалитет портфолија у целини, мења се и гласи...