УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Dositeja-logo_o

Стипендије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13 и 64/14), Фонд за младе таленте Републике Србије расписује

КОНКУРС

ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 800 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДО 400 СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ

УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

 • да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
 • да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;
 • да су у школској 2014/15. години уписани у завршну годину основних академских студија или мастер академских студија или интегрисаних академских студија факултета и универзитета чији је оснивач Република Србија;
 • за студенте завршних година основних академских студија и интегрисаних академских студија да им је просечна оцена најмање 8,50 у току претходних година студија, а за студенте мастер академских студија да им је просечна оцена најмање 8,50 са основних академских студија;
 • да су положили све испите са свих претходних година студија;
 • да нису навршили 25 година живота – за студенте основних академских студија, односно да нису навршили 27 година живота – за студенте мастер академских студија и студенте интегрисаних академских студија (за студије првог степена могу се пријавити кандидати рођени 1990. године и млађи, за интегрисане академске студије могу се пријавити кандидати рођени 1988. године и млађи, а за мастер академске студије могу се пријавити кандидати рођени 1988. године и млађи).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ КОЈИ УПИСУЈУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ ИЛИ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 • попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве за конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта и Фонда за младе таленте www.mos.gov.rs/dositeja а може се преузети и у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • фотокопија важеће личне карте, односно документа којим се доказује статус избеглицe;
 • потврда факултета да су у школској 2014/15. години уписани у завршну годину основних академских студија или интегрисаних академских студија факултета и универзитета чији је оснивач Република Србија;
 •  оригинал или оверену фотокопију документа (докумената) издатог од стране факултета којим (којима) се потврђује:

– да су положили све испите из претходних година студија са наведеном укупном просечном оценом;
– школска година у којој су први пут уписани на основне академске или интегрисане академске студије;
– колико семестара трају студије које похађају.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ КОЈИ УПИСУЈУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 • попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве за конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта и Фонда за младе таленте www.mos.gov.rs/dositeja а може се и преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, канцеларија 338/III);
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • фотокопија важеће личне карте, односно документа којим се доказује статус избеглицe;
 • потврда факултета да су у школској 2014/15. години уписани у завршну годину мастер академских студија факултета и универзитета чији је оснивач Република Србија;
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом;
 • за студенте који уписују завршну годину мастер академских студија које трају две године оригинал или оверену фотокопију документа издатог од стране факултета којом се потврђује да су положили све испите са прве године мастер академских студија и испунили све обавезе предвиђене наставним планом и програмом студија.

Студенти који добију стипендију имају обавезу да раде у Републици Србији најмање пет година по завршетку студија/школовања или да у том року најмање три године буду пријављени и евидентирани у Националној служби за запошљавање, у складу са тачком 4. Одлуке о образовању Фонда за младе таленте.

Студенти који су добили стипендију Фонда не могу поново добити стипендију Фонда за исти степен студија.

У зависности од висине средстава у буџету Републике Србије, Фонд ће утврдити број и висину стипендија које ће се исплатити за наставне месеце за школску 2014/15. годину, а у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Сва обавезна документација доставља се искључиво препорученом поштом или непосредно предаје на писарници Управе за заједничке послове Републичких органа, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2
11070 НОВИ БЕОГРАД

На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: „Фонд за младе таленте – Конкурс за стипендирање завршних година студија у Републици Србији за шк. 2014/15. годину“.

Пријаве на конкурс се достављају до 14. новембра 2014. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

Допуне документације послате по истеку рока за конкурисање биће третиране као неблаговремене и неће бити разматране.

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ СВЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА И КОЈИ СУ ДОСТАВИЛИ ПОТПУНУ И УРЕДНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА И ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ – www.mos.gov.rs/dositeja

Све додатне информације можете добити путем електронске поште: fond@mos.gov.rs или путем телефона: 011-311-0785 сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на званичној интернет презентацији:
http://www.mos.gov.rs/dositeja/
http://www.mos.gov.rs/dositeja/vesti/fond-za-mlade-talente-raspisao-konkur-2