УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура

Брошура: Специјалистичке академске студије - Енергетски ефикасна и зелена архитектура

SAS EEZA

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма:

Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура

Једногодишње студије – 60 ЕСПБ

Студијски програм из области одрживе, односно, енергетски ефикасне и зелене архитектуре се остварује у оквиру образовно-научног, односно образовно–уметничког поља из домена техничко-технолошких наука.

Основни циљеви САС – Енергетски ефикасна и зелена архитектура су:

  • продубљивање знања неопходних за пројектовање, грађење и процену енергетски ефикасних и зелених зграда;
  • стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у домену израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда;
  • стицање професионалне квалификације као улазног основа за полагање испита и добијање звања LEED-G(reen) A(ssociate).

Врста студија и исход процеса учења

Специјалистичке студије другог степена су академског карактера. Општи део теоретске наставе садржи теме из поља техничко-технолошких наука. Исход процеса учења је стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и професионалне квалификације која омогућава самостално и одговорно бављење архитектонском и инжењерском струком у домену пројектовања, грађења и процене-сертификације енергетски ефикасних и зелених зграда, а у складу са актуелном националном и релевантном иностраном регулативом.

Стручни, академски, односно научни назив

Специјалиста за енергетски ефикасну и зелену архитектуру – остварених 60 ЕСПБ на предметима 1 године студијског програма.

Услови за упис на студијски програм

Завршене дипломске академске студије архитектуре или других сродних области и остварено минимум 300 ЕСПБ бодова. Ранг листа за упис формира се на основу опште просечне оцене на основним и дипломским академским студијама.

Овде можете видети приказ карактеристика и структуре програма

Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура

Листа обавезних и изборних студијских подручја и предмета

Преглед курсева за Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура:


1. семестар:

САС ЕЕЗА 1.1. Одржива архитектура – принципи пројектовања зелених и ЕЕ зграда

САС ЕЕЗА 1.2. Физика зграде

САС ЕЕЗА 1.3. Светлост и енергетска ефикасност

САС ЕЕЗА 1.4. Термотeхнички системи и одржива архитектура

САС ЕЕЗА 1.5. Сертификација ЕЕ зграда – методе прорачуна

САС ЕЕЗА 1.6. Сертификација зелених зграда

САС ЕЕЗА 1.7. Регулатива и економија енергетски ефикасних зграда


2. семестар:

САС ЕЕЗА 1.8. Изборни предмет 1:

САС ЕЕЗА 1.8.1. Зелени материјали

САС ЕЕЗА 1.8.2. Савремени принципи пројектовања фасадних отвора

САС ЕЕЗА 1.9. Изборни предмет 2:

САС ЕЕЗА 1.9.1. Верификациони алати – Мерења и симулације

САС ЕЕЗА 1.9.2. Управљање одржавањем зграда

САС ЕЕЗА 1.10. Изборни студио:

САС ЕЕЗА 1.10.1. Пројектовање и сертификација ЕЕ зграда – студија случаја

САС ЕЕЗА 1.10.2. Енергетска рехабилитација и сертификација постојећих зграда – студија случаја

САС ЕЕЗА 1.11. Стручна пракса

САС ЕЕЗА 1.12. Припрема за завршни рад – студијски истраживачки рад

САС ЕЕЗА 1.13. Завршни рад


Распоред наставе за академску 2023-24 годину

Распоред наставе за јесењи семестар 2023-24

Начин извођења студија

Укупно предвиђено трајање студија је једна година, односно 60 ЕСПБ.

Настава се остварује предавањима, вежбама, радом у студију, семинарима, консултацијама, образовно-научним, односно образовно-уметничким радом, менторским радом, стручном праксом и другим облицима наставног и истраживачког рада.

Наставни часови у табелама плана изражени су на следећи начин:

предавања + вежбе или други облици наставе (семинари, радионице, пројектовање у студију).

Фонд вежби се одвија у форми интерактивне наставе (заједно са предавањима).

Бодовна вредност сваког предмета

Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета исказана је у документу САС ЕЕЗА – Студијски програм, у табелама под тачком 5.

Бодовна вредност завршног рада на мастер студијама

На специјалистичким студијама је предвиђен завршни, специјалистички рад. Овај задатак израђује се током другог семестра, у сарадњи са ментором. Одбрана мастер тезе је јавна, пред комисијом.

Предуслови за упис појединих предмета или група предмета

Предуслови су дати у документу САС ЕЕЗА – Студијски програм, у описима предмета под тачком 5.

Начин избора предмета из других студијских програма

Студент може одабрати изборни предмет другог студијског програма на факултету или универзитету током другог семестра студија. Услов за избор је одобрење Продекана за наставу.

Услови за прелазак са других студијских програма

Студент може прећи на студијски програм са другог студијског програма исте области студија, у складу са расположивим капацитетима и процедуром која ће бити дефинисана посебним правилником.

Остала питања од значаја за извођење студијског програма

Провера знања врши се путем израде и одбране пројектних елабората и семинарских радова, путем колоквијума и једноделних (писмених или усмених) испита.

Студијски програм

Више информација о студијском програму Специјалистичких академских студија – Енергетски ефикасна и зелена архитектура можете наћи овде:

САС ЕЕЗА – Студијски програм САС ЕЕЗА – Структура наставног плана САС ЕЕЗА – Одлука и уверење о акредитацији

Детаљне информације за упис

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа на Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура су објављене на страницама за сваку студијску годину. Приступа им се помоћу бочног менија.

201718_SAS_EEZA_ilustracija_opt

Вести везане за специјалистичке студије