УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Брошура: Мастер академске студије - Архитектура

MASA

Врста и ниво студија

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

Студијски програм Мастер академских студија – Архитектура се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

 • Техничко-технолошке науке;
 • Друштвено-хуманистичке науке;
 • Уметност.

Линије усмерења - модули

Студије су структуиране као усмерене од првог семестра. Линије усмерења – модули су:

Архитектура (А)
Урбанизам – Одрживи град (У)
Архитектонске технологије (АТ)
Архитектонско конструктерство (АК)

Усмерења – модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) у прва 3 семестра.
Успешним завршетком студија студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре.

Циљеви студијског програма

Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма, архитектонских технологија и архитектонског конструктерства.

Професионално оспособљавање архитекте усмереног профила, који има способности интегралног проблемског приступа широком спектру послова актуелне архитектонске и урбанистичке праксе и посебно продубљеног деловања у појединим областима у складу са специфичностима усмерења.

Стицање формалне квалификације, улазног основа за стицање професионалне квалификације – овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци, за послове у областиархитектонског и урбанистичког пројектовања, урбанистичког планирања и реализације архитектонских објеката.

Стицање квалификација за послове из подручја архитектуре и урбанизма у делатностима едукације, културе, свих нивоа управе, заштите човекове околине, научноистраживачким и другим делатностима.

Стицање права на наставак образовања на специјалистичким и докторским студијама из области архитектуре или сродних научних и уметничких области.

Исход процеса учења

Исходи процеса учења одговарају другом степену академског образовања архитеката и у складу са тим обезбеђују стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и формалне квалификације која даје могућност за самостално и одговорно бављење стручним пословима у области архитектуре.

Завршетак мастер академских студија архитектуре у складу са међународним стандардима за образовање архитеката, легислативом европске уније и Србије квалификује завршеног студента за позив архитекте.

Стечена диплома на Мастер академским студијима – Архитектура омогућава завршеним студентима наставак образовања на специјалистичким и докторским студијама из области архитектуре, урбанизма или сродних научних и уметничких области.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Мастер академских студија – Архитектуре студент стиче следеће способности:

Разумевање:

 • професије архитекте и улоге коју архитекта у друштву има, посебно у припреми идејних решења који узимају у обзир друштвене факторе;
 • одговорности према људским, друштвеним, културолошким, урбаним, архитектонским и еколошким вредностима и архитектонском наслеђу;
 • разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, као и разумевање потребе да се грађевине и простор међусобно прилагоде људским потребама и мерама;
 • конструкције грађевине, извођачких и инжењерских проблема везаних за пројектовање грађевине;
 • стратегије очувања и одрживог развоја животне средине као и сврхе и смисла остваривања еколошки одрживог дизајна и заштите, рехабилитације и унапређења окружења

Одговарајућа знања о:

 • методама  техникама истраживања, припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат и оцене резултата;
 • одговарајуће знање о историји и теоријама архитектуре, као и о сродним уметностима, технологијама и хуманистичким наукама;
 • примене теоријских концепата у креирању пројектантских решења кроз рефлективни и критички приступ;
 • физичким проблемима и технологијама, као и функцији грађевина у циљу обезбеђивања услова за унутрашњи комфор и заштиту од климатских утицаја;
 • урбанистичком пројектовању, планирању и вештинама од значаја за реализацију процеса планирања;
 • ликовним уметностима као утицају на квалитет архитектонског и урбанистичког пројектовања и способност њихове креативне примене;
 • регулаторским захтевима који се односе на планирање, пројектовање и изградњу објеката као и делатностима, организацијама, прописима и процедурама које се тичу интегрисања планова у целину система планирања и процеса реализације архитектонског пројекта;
 • финансирању пројеката, управљању пројектима и контроле трошкова израде пројекта

Вештине и способности:

 • израде архитектонских пројеката који испуњавају естетске и техничке захтеве, различитог обима, сложености и типологија у разноврсним контекстима, користећи више медија изражавања;
 • које омогућавају креирање решења која задовољавају захтеве корисника у оквирима одређеним финансијским ограничењима и регулативом;
 • концептуалног и критичког приступа архитектонском пројектовању према потреби корисника, који интегрише друштвене, економске, естетске и техничке аспекте

Стечени академски назив

Мастер инжењер архитектуре

Услови за упис на студијски програм

Завршене основне академске студије из области архитектуре или друге сродне области, остварено најмање 180 ЕСПБ бодова и положен пријемни испит.

Кандидати који су завршили основне студије из друге области полажу диференцијалне испите у складу са посебним програмом.

Овде можете видети приказ карактеристика и структуре програма

Мастер академске студије – Архитектура

Студијски програм

Више информација о студијском програму Мастер академских студија – Архитектура можете наћи овде:

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture