УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

Студије су структуиране као усмерене од првог семестра. Линије усмерења – модули су:
Архитектура,
Урбанизам,
Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда
Архитектонско конструктерство.

Усмерења – модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) у прва 3 семестра.
По завршетку наставе студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре – са назнаком усмерења.

3. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
17 МАСА-23010

Економија

Циљ курса је упознавање студената са економским аспектима града, почев од нивоа парцеле па до економског залеђа града. И то како са функсионисањем читаве градске привреде, тако и њених посебних делова, а нарочито земљишне, комуналне и стамбене привреде, дакле секторима од посебног јавног значаја.

КУРИКУЛУМ: Економија
18 МАСА-23020

Историја и теорија 3

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23020-01: Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
2. МАСА-23020-02: Религија и архитектура
3. МАСА-23020-03: Архитектура и национални идентитет
4. МАСА-23020-04: Теорија планирања
5. МАСА-23020-05: Теоријске основе одрживог развоја
6. МАСА-23020-06: Економика у архитектури
7. МАСА-23020-07: Иновативни елементи и склопови у архитектури

19 МАСА-23030

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23030-01: Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори
2. МАСА-23030-02: Простори спектакла
3. МАСА-23030-03: Урбани објекти
4. МАСА-23030-04: Употреба наслеђа у савременој архитектури
5. МАСА-23030-05: Простори спектакла – до сцене са сцене
6. МАСА-23030-06: Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века
7. МАСА-23030-07: Економија – истраживање кроз пројекат
8. МАСА-23030-08: Дигитална анимација 3

20 МАСА-23040

Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23040-01: Савремени урбани феномени
2. МАСА-23040-02: Моделовање креативног града
3. МАСА-23040-03: Урбани менаџмент
4. МАСА-23040-04: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој
5. МАСА-23040-05: Урбана регулатива
6. МАСА-23040-06: Урбана рекреација
7. МАСА-23040-07: Континуитет у развоју градова
8. МАСА-23040-08: Политике урбаног развоја
9. МАСА-23040-09: Менаџмент урбане инфрастуруктуре

21 МАСА-23050

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23050-01: Обнова зграда у контексту одрживе архитектуре
2. МАСА-23050-02: Технологије обнове зграда
3. МАСА-23050-03: Осветљење у ентеријеру
4. МАСА-23050-04: Специјалне конструкције
5. МАСА-23050-05: Претходно напрегнуте конструкције
6. МАСА-23050-06: Реконструкција и санација објеката високоградње
7. МАСА-23050-07: Дрвене структуре
8. МАСА-23050-08: LEED и еколошки аспекти архитектонске праксе
9. МАСА-23050-09: Оптимизација конструктивних система

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А22 МАСА-А23011

СТУДИО М03А – Пројекат

Тематски оквир задатка оријентисан је ка култури као месту препознавања односа у друштву.

А23 МАСА-А23012

СТУДИО М03А – Семинар

А24 МАСА-А23013

СТУДИО М03А – Радионица

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Студенти који нису бирали студио, пријављују се у салу код наставника код кога има места до попуне броја од 16 студената:
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-У23011 и МАСА-АК23011: СТУДИО М03 – 2016/17

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У22 МАСА-У23011

СТУДИО М03У – Пројекат

Креирање склопова и амбијената у природном окружењу_предео посебних природних одлика
Рад у студију обухвата истраживање, планирање и урбанистичко/архитектонско обликовање у природном окружењу предела изузетних одлика креирајући нове намене и физичке структуре које су у спрези са природним амбијентом и локалним потребама, интересима, потенцијалима и ограничењима.Задатак у студију се ослања на истраживачки рад, креирање планских решења и решења урбаног дизајна. Студенти развијају способности интегративног приступа при третману сложених природних подручја, као и способности примене принципа одрживог урбаног планирања и дизајна у спрези са локалним потребама и интересима.

КУРИКУЛУМ: Креирање и обликовање у природном окружењу_предео посебних природних одлика
У23 МАСА-У23012

СТУДИО М03У – Семинар

Креирање и обликовање у природном окружењу
Семинар се бави теоретском подлогом кретирања и обликовања у природном окружењу, која је формирана као лепеза различитих приступа: интегралног урбанизма, одрживог урбаног планирања и дизајна, интегрисање елемената традиционалног грађења, економске и социјалне одрживости и социјалне кохезије и др. Истраживање се ослања на изабрани теоретски концепт и студију случаја. Коначни исход рада студената је формирање сета принципа и критеријума које је могуће интегрисати у пројекат-задатак у студију.

КУРИКУЛУМ: Креирање и обликовање у природном окружењу
У24 МАСА-У23013

СТУДИО М03У – Радионица

Теренско истраживање – Креирање и обликовање склопова и амбијената у природном окружењу
Основни циљ је развијање односа студената према природном окружењу непосредним детаљним теренским истраживањем, као и кроз контакте и консултације са представницима јавног сектора, градских институција и сл. Теренска истраживања представљају надградњу аналитичког и креативног поступка у контексту даљег рада на студио пројекту “Креирање и обликовање склопова и амбијената у природном окружењу”.

КУРИКУЛУМ: Теренско истраживање – Креирање и обликовање склопова и амбијената у природном окружењу
број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ22 МАСА-АТ23011

СТУДИО М03АТ – Пројекат

АТ23.1 МАСА-АТ23012

СТУДИО М03АТ – Семинар 1

АТ23.2 МАСА-АТ23013

СТУДИО М03АТ – Семинар 2

АТ24 МАСА-АТ23014

СТУДИО М03АТ – Радионица

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Студенти који нису бирали студио, пријављују се у салу код наставника код кога има места до попуне броја од 16 студената:
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-У23011 и МАСА-АК23011: СТУДИО М03 – 2016/17

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК22 МАСА-АК23021

СТУДИО М03АК – Пројекат

Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона
Упознавање са комплексном проблематиком пројектовања објеката великих распона у архитектури. Одабир конструктивног склопа, израда конструктивне анализе, разрада пројекта до нивоа радионичког детаља на примеру пројекта хале са примарном конструкцијом великог распона.

КУРИКУЛУМ: Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона
АК23.1 МАСА-АК23022

СТУДИО М03АК – Семинар 1

Моделовање конструктивних система применом МКЕ
Упознавање са основним поставкама примене методе коначнихе елемената у анализи конструкција.

КУРИКУЛУМ: Моделовање конструктивних система применом МКЕ
АК23.2 МАСА-АК23023

СТУДИО М03АК – Семинар 2

Реконструкција и санација објеката високоградње
Упознавање са основним принципима реконструкције и санације објеката високоградње као веома важним делом инжењерске делатности из области архитектуре и грађевинарства. Стицање неопходних знања из ове области уз упознавање са логиком конструисања, реконструисања у циљу промене намене простора, као и санирања и отклањање проблема насталих под дејством разних узрока. Упознавање са проблематиком реконструкције и санације објеката високоградње, кроз методе конструктивне санације елемената конструкције и осталих делова архитектонских објеката високоградње.

КУРИКУЛУМ: Реконструкција и санација објеката високоградње
АК24 МАСА-АК23024

СТУДИО М03АК – Радионица

Пројектовање конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма 2
Обука у пројектовању, моделовању и прорачуну конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма са циљем да се оптимизују конструктивна решења објекта. Усавршавање студената у области пројектовања и димензионисања конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма за прорачун конструкција. У току рада на овом предмету повећаће се обим знања из области архитектонског конструктерства.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма 2

4. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А25 МАСА-А24010

Стручна пракса – А

Стручна пракса – А – Пријава за обављање стручне праксе Стручна пракса – А – Упут за обављање стручне праксе
А26
А27
А28
МАСА-А24021
МАСА-А24022
МАСА-А24023

Мастер теза – А
Мастер пројекат – А
Мастер завршни рад – А

Записник о полагању мастер завршног рада: Мастер пројекат – А
број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ25 МАСА-АТ24010

Стручна пракса – АТ

Стручна пракса – АТ – Пријава за обављање стручне праксе Стручна пракса – АТ – Упут за обављање стручне праксе
АТ26
АТ27
АТ28
МАСА-АТ24021
МАСА-АТ24022
МАСА-АТ24023

Мастер теза – АТ
Мастер пројекат – АТ
Мастер завршни рад – АТ

Записник о полагању мастер завршног рада: Мастер пројекат – АТ
број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК25 МАСА-АК24010

Стручна пракса – АК

Стручна пракса – АК – Пријава за обављање стручне праксе Стручна пракса – АК – Упут за обављање стручне праксе
АК26
АК27
АК28
МАСА-АК24021
МАСА-АК24022
МАСА-АК24023

Мастер теза – АК
Мастер пројекат – АК
Мастер завршни рад – АК

Записник о полагању мастер завршног рада: Мастер пројекат – АК