УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра_______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А15 МАСА-А12012

СТУДИО М02А – Семинар

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-MILENKOVIC

Alan Dun – Cycling | Фото © Neil Thayer

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
10 AРХИТЕКТОНСКИХ КОНЦЕПЦИЈА КИНЕТИЧНОСТИ

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Развијање способности за анализу и синтезу филозофско-естетских и просторно-програмских елемената од значаја за истраживачки пројекат у којем се кинетичност појављује као полазни функционални захтев. Теоријска настава подељена је у три целине које се односе на методолошки, феноменолошки и типолошко-морфолошки аспек пројекта док је практични део наставе усмеран на студије случаја у којима преовладавају технолошки аспекти пројектантске концепције.

КУРИКУЛУМ: 10 AРХИТЕКТОНСКИХ КОНЦЕПЦИЈА КИНЕТИЧНОСТИ ФОРМУЛАР: 10 AРХИТЕКТОНСКИХ КОНЦЕПЦИЈА КИНЕТИЧНОСТИ

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-CAGIC-MILOSEVIC

Kai Ziehl – Into the Light | Фото © Kai Ziehl

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
БИТНОСТИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тежишна оријентација семинара је да студентима омогући проширење знања о сложеним принципима пројектовања кроз анализу и разумевање утицајних фактора у избору пројектанског приступа и процесу доношења одлука током пројектантаског процеса. Студио-Семинар у односу на Студио-Пројекат постављен је као истраживачки и теоријски део рада спроведен кроз различите методе и приступе аналитици која претходи и прати рад на изради архитектонско-урбанистичког пројекта, а материјализују се кроз елаборат чији је исход одређен карактером програма на предмету Студио М02А пројекат – ИНТЕРПОЛАЦИЈА.

КУРИКУЛУМ: БИТНОСТИ ФОРМУЛАР: БИТНОСТИ

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-ABADIC

Извор фотографије: GammaNine, обрада: Зоран Абадић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
МЕСТА

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Семинар “Места” открива различита тумачења посебних места, просторних и програмских карактеристика и укупног потенцијала која имају приликом дефинисања специфичних архитектонских модела.

Разумевање и истраживање позиција, енергија, физиономија, оријентација, комуникација и фреквенција места као стварних ресурса и инструмената за културолошко унапређење друштва, стандарда и садржаја града.

КУРИКУЛУМ: МЕСТА ФОРМУЛАР: МЕСТА

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-VIDENOVIC

Хотел Мармара – Будимпешта | Фото © Andron Konyv, Budapest Modern, 2011.

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ТКИВА – КОНТЕКСТ

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Упознавање студената са потребом квалитетног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста у интервенисању у конкретном простору и времену, односно уважавања сложености и слојевитости генезе непосредног окружења у коме се пројектује. Изражени амбијентални конфликти, затечена структура, топографија терена, јаки градски транзитни правци, функција садржаја, остаци ретро привредних делатности у простору, архитектура под делимичном амбијентално и споменичком заштитом, само су неки од аспеката који се у озбиљној мери морају уважавати при пројектовању новог.

КУРИКУЛУМ: ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ТКИВА – КОНТЕКСТ ФОРМУЛАР: ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ТКИВА – КОНТЕКСТ

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC

Извор фотографије: Etsy

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
REFRESH :CDO

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Радом кроз област економских механизама (архитектуре) студенти, кроз индивидуални рад, стварају засебне просторно-програмске платформе као интелектуално окружење у коме расправљају полазишта за даљи рад на пројекту.

КУРИКУЛУМ: REFRESH :CDO ФОРМУЛАР: REFRESH :CDO

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Фото © Анђелка Марковић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Семинар има за циљ стицање нових вештина кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничким и функционалним законитостима и могућностима израде предмета/мобилијара, као и реализацију прототипа у реалним технолошким и тржишним условима.

КУРИКУЛУМ: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА ФОРМУЛАР: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VUJA

Јована Зорић – Пијаца Бајлони, Београд

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Дијаграм је поједностављена и структурирана визуелна репрезентација концепата, идеја, конструкција, односа, статистичких података, анатомије итд. коришћена на свим пољима људске делатности да би сликом појаснила неку тему. Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ ФОРМУЛАР: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ