УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (18.02.2014.)

Термини одржавања семинара за Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ): Курс М5.2. – СЕМИНАР

Напомена: термин семинара САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ код проф. др Александре Крстић-Фурунџић је понедељак, сала 217 Рачунарски центар, 14.15-16.00 часова.

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (14.02.2014.)

Студенти прве године Мастер академских студија бирају Семинаре у оквиру Модула М5 Пројекат 1, усмерење (А, У, АТ).
Семинари се не бирају електронски, већ се студенти пријављују код наставника на првим вежбама, након чега наставници закључују спискове и достављају их студентској служби најкасније до 3. марта 2014. године.

Студенти са усмерења Архитектонске технологије бирају два семинара од понуђених, од којих један мора бити М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, Ванредни професор.

Настава на свим предметима се одржава према распореду за летњи семестар 2013/14.

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење АТ – Архитектонске технологије

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање основних знања и способности за процес пројектовања за градилиште. Изучавање принципа и технолошких поступака реализације објекта кроз технички и организациони аспект. У оквиру овог модула, студенти посебно стичу следеће способности:
– свест о потенцијалима нових технологија;
– разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката;
– стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње, у циљу обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора;
– упознавање са индустријама, организацијама и регулативом који се односе на процес трансформације (превођења) елемената пројекта у изведени објекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5АТ – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5АТ.2. – Семинар, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

201314_M5.2_2_Miodrag-Nestorovic_ilustracija_o

Дијагностика понашања просторне структуре – анализа крутости методом коначних елемената рађена у програму SAP
Рад студената Ненеда Милинковића и Стефана Лакића, 2008.

Курс М5АТ.2. – Семинар:
АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упозанавање са основама анализе коначним елементима, моделовањем и прорачуном конструкција из области конструктивних система. Рад на рачунару у програмима SAP, Axis VM, или KOMIPS на конкретном задатку.

НОВО КУРИКУЛУМ: АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА НОВО Формулар записника за оцењивање: АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

201314_M5.2_1_Miodrag-Nestorovic_ilustracija_o

Milošević, Ј.; Šobić, Z.; Nestorović, М. (2013). Evolutionary Computation in Design of Architectural structures. Zbornik radova međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INSTALACIJE&АRHITEKTURA 2013. Univerzitet u Beogradu Arhitektonski Fakultet. Beograd. pp. 96-102.

Курс М5АТ.2. – Семинар:
ОПТИМИЗАЦИЈА У ИЗБОРУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Пројектовање конструкције је итеративни процес у коме се одвија избор система, материјала, облика, димензија, својстава површине и других особина са циљем да се испуне функционални задаци конструкције и задовољи низ услова.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОПТИМИЗАЦИЈА У ИЗБОРУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА НОВО Формулар записника за оцењивање: ОПТИМИЗАЦИЈА У ИЗБОРУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА

201314_M5.2_Milan-Glisic_o

Курс М5АТ.2. – Семинар:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА У СЕИЗМИЧКИМ ЗОНАМА

Наставник:
др Милан Глишић, редовни професор

Циљ наставе у оквиру овог семинара је усавршавање студената у области пројектовања и димензионисања конструкција архитектонских објеката. Овим семинаром се повећава обим знања из области конструктерства.

НОВО   КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА У СЕИЗМИЧКИМ ЗОНАМА НОВО   Формулар записника за оцењивање: ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА У СЕИЗМИЧКИМ ЗОНАМА

201314_M5.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o1

Барселона, Torres-Agbar Building
Фото: А. Крстић-Фурунџић

Курс М5АТ.2. – Семинар:
САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката, са акцентом на енергетској ефикасности. Предмет излагања су унапређене технологије облагања и застакљења, концепти и техничка решења фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.
Студент развија вештине критичког и комплексног приступа како у теоријком-истраживачком тако и практичном подручју архитектонског и урбанистичког пројектовања. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепата до детаља и утицаја примењених материјала. Стицање способности да се делује са иновативним, техничким компетенцијама у примени техника грађења и разумевању њиховог развоја доприноси укупној компетенцији студента.

НОВО   КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ НОВО   Формулар записника за оцењивање: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Курс М5АТ.2. – Семинар:
smart RECY cling

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основа рада на семинару је упознавање студената са савременим токовима пројектовања и реализације архитектонских објеката од рециклираног материјала. Рециклажа је енергетски интензиван процес који утиче на смањење укупно потребне количине енергије у животном циклусу објекта. Настава у оквиру семинара има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања, упозна са системима рециклаже, начином употребе рециклираних материјала и основним принципима пројектовања. Рециклирани материјали и пројектантски захтеви третираће се као део целовитог процеса енергетске оптимизације архитектонског објекта унутар кога технолошки развој и развој свести о неопходности употребе рециклираних материјала омогућава коришћење потенцијала материјала добијених на овај начин. Студенти ће кроз практичан рад на изради пројекта објекта од рециклираног материјала стећи адекватна теоријска и практична знања о сложеним аспектима пројектовања објеката употребом рециклираних материјала.

НОВО   КУРИКУЛУМ: smart RECY cling НОВО   Формулар записника за оцењивање: smart RECY cling