УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

објављује конкурс, за избор

Наставника у звање редовног професора за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру.

Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), чланом 74 Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 237/22, 240/22 и 242/22), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ“, бр. 129/22-пречишћен текст и 132/23), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 131/22) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ“, бр. 115/17).

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци), подносе се на адресу:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204

са назнаком “За конкурс”

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Датум оглашавања: 08.03.2023. године, Недељна публикације Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“

Датум истека рока за пријављивање: 23.03.2023. године