УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –  АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

објављује конкурс, за избор: 

 

Сарадника у звањe АСИСТЕНТ за ужу научну област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи на Департману за архитектонске технологије.   

Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом. 

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13 75/14, 13/17-одлука УС, 113/18 и 95/18-аутентично тумачење) и чланом 84. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21,232/22 и 233/22), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 129/22-пречишћен текст) и Правилником о условима, начину и поступку за избор и заснивање радног односа сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18).  

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверена копија дипломе и додатка дипломе и  уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци), подносе се на адресу:  

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет   

Ул. Булевар краља Александра 73/II, канц. 204 

са назнакомЗа конкурс 

Рок за пријављивање на конкурс је 15  дана, од дана објављивања конкурса. 

 

Датум оглашавања:  30.11.2022. године,  недељни лист Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“ 

Датум истека рока за пријављивање: 15.12.2022. године