УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Насловна страница научне монографије: ”Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи” – др Александар Виденовић

Са задовољством Вам представљамо књигу – научну монографију “Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи”, аутора: ван. проф. др Александра Виденовића (издавач: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет).

Извод из рецензије:
“…Монографија обухвата приказ појавних облика у простору и руралним подручјима кроз разматрање карактеристика и специфичности репрезентативних елемената и аспеката релевантних за обнову центара у руралним подручјима, који су укључили анализу просторних карактеристика посматраних подручја, природне услове и природне изворе, елементе просторне организације руралног подручја, низ урбанистичко – архитектонских ситуација карактеристичних за центре села, историјске оквире развоја центара у селима, шири друштвени контекст од утицаја на промене у простору (друштвено уређење, ратне околности, специфичност делатности становништва, миграције, итд.).

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_Korice

Корице монографије: ”Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи” – др Александар Виденовић

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_03

Садржај монографије: ”Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи” – др Александар Виденовић

Резултати истраживања и уочени закључци формулисани су у виду аспеката и анализе перспектива и могућих стратегија за ревитализацију центара у руралним подручјима. Имајући у виду да рурална подручја представљају недовољно истражену тему у области архитектуре и урбанизма, а стратешки важну компоненту за урбани и просторни развој територије, допринос ове монографије сагледава се у расветљавању основних полазишта за деловање у области руралне архитектуре, обнове и ревитализације руралних подручја, који до сада нису били третирани у довољној мери у планским документима за предметна подручја.

Према претходно изложеној оцени и вредности рукописа “Обнова центара у руралним подручјима” аутора доц. др Александра Виденовића, закључује се да ова монографија садржи све елементе оригиналног научног истраживања и остварује научни допринос у области архитектуре и урбанизма.”

др Владан Ђокић, редовни професор, Архитектонски факултет у Београду

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_108-109

Карактеристична вернакуларна архитектура у областима источне Србије. (стр. 108 – 109)

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_322-323

Развој и организација кућишта у руралним областима Србије. (стр. 322 – 323)

Извод из рецензије:
“…Аутор се подухватио изузетно важног и тешко решивог проблема: ревитализације планинских руралних предела. Он нам представља резултате истраживања просторних и других специфичности брдско – планинских области источне Србије, истовремено трагајући за могућностима обнове потенцијалних центара у руралним подручјима, на одабраним репрезентативним узорцима. Кључна интенција аутора јесте настојање да се пронађе одговарајући модел за ревитализацију руралних подручја у планинским областима и то на начин који би се уклопио у оно што се данас назива „одрживи развој“. Истраживање представља прожимање две међусобно зависне и условљене области: област приватних и јавних садржаја концентрисаних у центрима сеоских насеља и област процеса укупног друштвеног развоја у актуелном времену.

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_08

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_15

Научна монографија: ”Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи” – др Александар Виденовић

Предмет истраживања чине одабране локације на брдско – планинским подручјима источне Србије, увек са по једним руралним насељем које би могло представљати будући административно – привредни – туристички центар. Након веома детаљне просторно – друштвено – историјске анализе, аутор формулише предлог ревитализације брдско – планинских руралних области у источној Србији који има два основна ослонца. Први јесте идеја да се све ингеренције које у смислу развоја имају општине од ових одузму и повере тиму стручњака различитих профила, који би даље радио на ревитализацији сеоских центара. Други ослонац је замисао да, пре свега, ваља сачувати и обновити већ постојеће ресурсе, којих није мало, а затим делати на развоју анализираних центара, са нагласком на могућностима развоја туризма.

Депопулација руралних области, посебно у брдско – планинским подручјима, јесте проблем општег карактера, са којим се сусрећу бројне европске (и не само европске) земље. Развој индустрије и услужних делатности у градовима „исисао“ је огроман број становника из села, тако да су многа од њих пред изумирањем. Планинске области источне Србије су типичан случај, за нас изузетно значајан. Ауторов предлог за ревитализацију ових области путем обнове сеоских центара је детаљно осмишљен и добро образложен, те представља важан допринос покушајима да се реши овај изузетно тежак проблем.”

др Срђан Шљукић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_346-347

Појавни облици кућа у центрим и естетика економата. (стр. 346 – 347)

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_374-375

Просторне промене у центрима руралне области. (стр. 374 – 375)

Извод из рецензије:
“…Изабравши проблематику уређења, ревитализовања и обнове наших руралних простора, аутор залази у тему која је као проблем опште позната, којој се често и гласно приступа на декларативно – нормативни начин, а којом се у суштинско – прагматичном и конкретном смислу готово нико системски не бави. Социо – просторно пропадање нашег села је већ “вечита” и стандардна тема, толико злоупотребљена да се третира и као опште место, као терен у који даље од констатација лошег стања не треба залазити.

Управо у такав миље, готово опасан и наизглед једноставан, у теоретски простор о коме се сви изјашњавају и за који сви имају мишљење, аутор др Виденовић улази са становишта пре свега своје научно – стручне области, дакле урбанистичко – просторног аспекта, не либећи се да се умеша и у социолошко – друштвену проблематику, у мери у којој је то потребно за расветљавање суштинских проблема руралних подручја, односно насеља у њима.

Кроз детаљније сагледавање једног модела, уз анализу још седам насеља, и са њиховом компарацијом, аутор истражује простор источне Србије, односно његове брдско – планинске преовлађујуће територије. Значајан је у овој монографији одабир и апроксимација репрезентативности потенцијалних центара, за које се у старту истраживања тражи назнака или наговештај могућности да се не само у егзистенцијалном смислу одрже, него и достигну одрживи опстанак, односно преузму улогу гравитационих центара у ширем насељском систему.

Овом монографијом дотакнуте су и у грађевинском смислу конкретне проблематичне тачке опстанка и обустављеног развоја центара у селима источне Србије. На низу постављених конкретних ситуационих случајева у насељима, проблематизовани су и тематизовани могући задаци и правци интервенција у њима, које би могле без великих улагања, знатно унапредити простор, учинити га примамљивим за инвестирање и боравак, и тиме одрживим у развојном смислу… ”

др Бошко Стевановић, редовни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду

НАСЛОВ: Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи
АУТОР: др Александар Виденовић, ван.проф.
ИЗДАВАЧ: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд
ЗА ИЗДАВАЧА: проф. др Владан Ђокић, декан
РЕЦЕНЗЕНТИ: проф. др Владан Ђокић, проф. др Срђан Шљукић, проф. др Бошко Стевановић
УРЕДНИК: Александра Кутузов Антић
ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА: Бојан Васојевић
ШТАМПА: PRESSIA, Београд
ТИРАЖ: 300
БРОЈ СТРАНА: 496
ISBN: 978-86-7924-190-0
ГОДИНА: 2017.

Објављивање ове научне монографије суфинансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.