УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс: идејно решење Спомен-oбележја погинулим борцима југословенске војске у отаџбини и невиним жртвама II свјетског рата са подручја Требиња

Konkurs_Spomen-obeležje_Trebinje

Камени мост, ријека Требишњица | Требиње, Република Српска (БиХ)

Међународни конкурс за израду идејног рјешења
Спомен-oбиљежја погинулим борцима југословенске војске у отаџбини и невиним жртвама II свјетског рата са подручја Требиња

Из расписа

1. Расписивач, инвеститор и спроводилац конкурса:
Удружење бораца југословенске војске у отаџбини и невиних жртава II свјетског рата, њихових потомака и поштовалаца.

2. Термински план:
• Датум расписивања конкурса: 29.11.2017. године
• Рок за постављање питања: 15.12.2017. године
• Рок за јавно достављање одговора: 25.12.2017. године
• Рок за достављање радова: 20.02.2018. године до 12:00 часова
• Рок за објављивање резултата жирирања Конкурса: 10.03.2018. године

3. Карактер Конкурса:
• Према учесницима и распису конкурс је међународни;
• По врсти конкурс је отворени, јавни;
• Према задатку конкурс је идејни;
• По облику конкурс је једностепени;
• Према начину и предаји рада конкурс је анонимни;
• Језик конкурса је српски и енглески.

4. Предмет конкурса:
Израда идејног рјешења Спомен-oбиљежја погинулим борцима југословенске војске у отаџбини и невиним жртвама II свјетског рата са подручја Требиња, и представљање морфолошког, материјалног и пејсажног концепта уређења предметног простора.

5. Задатак конкурса:
Прикупљање конкурсних радова и избор идејног рјешења Спомен-oбиљежја погинулим борцима југословенске војске у отаџбини и невиним жртвама II свјетског рата са подручја Требиња, који би требало да својим концептуалним и естетским вриједностима, то јесте коришћењем морфолошких, скулптуралних, пластичних, симболичких и материјалних елемената, као и прилагођавањем у постојећи урбанистичко-архитектонско амбијентални контекст, искаже достојанствену захвалност, те трајно утемељи сјећање на страдале борце југословенске војске у отаџбини и невине жртве II свјетског рата са подручја Требиња.

6. Циљ конкурса:
Сврха и циљ конкурса јесте израда идејног рјешења Спомен-oбиљежја погинулим борцима југословенске војске у отаџбини и невиним жртвама II свјетског рата са подручја Требиња (у даљем тексту предметни простор), те да се, између више предложених рjешења, одабере најквалитетније, којим се обезбjеђује заједнички интерес и афирмација уметности, струке и намјере расписивача, што ће дефинисати и основне умјетничке, урбанистичке и архитектонске поставке концепта уређења и изградње предметног простора. Награђени и откупљени конкурсни радови ће бити основ за израду главне урбанистичке и пројектне документације предметног простора. Конкурсом се успостављају основни принципи за формирање пројектантског оквира са циљем касније израде главног архитектонско‐урбанистичког пројекта уређења локације која је предмет овог Конкурса.

Циљ конкурса је да издвоји рjешење које на најбољи начин одговара потребама непосредне локације, њеног окружења и намјере расписивача.

7. Контакт особе:
Милан Путица, тел: +387 65 954 442; е-mail: puticamilan@gmail.com
Контакт електронска пошта: konkurs.ubjvo@gmail.com – са назнаком „За Конкурс“.

8. Захтјеви и препоруке
Захтјеви и препоруке за обликовним, материјалним, симболичким и естетским квалитетима спомен-обиљежја, као и просторни концепт предметног спомен-обиљежја и припадајућег простора у односу на урбани контекст, који би требало да буду испуњени Конкурсним рјешењима, дати су у Смјерницама и препорукама за израду рјешења. (https://www.trebinje.rs.ba/medjunarodni-konkurs-za-izradu-idejnog-rjesenja-spomen-obiljezjapoginulim-borcima-jugoslovenske-vojske-u-otadzbini-i-nevinim-zrtvama-ii-svjetskog-rata-sa-podrucja-trebinja/)

Konkurs_Spomen-obeležje_Trebinje_01

Просторна интервенција одвија се у оквиру постојеће кружне зелене алеје оивичене Каменим мостом, дијелом Улице Цара Душана који се са моста одваја у правцу хотела Леотар и лијеве обале ријеке Требишњице.

13. Право учествовања:
13.1. На Конкурс за израду идејног рјешења Спомен-комплекса и израду просторно пејсажног уређења предметног простора, право учествовања имају сва физичка лица (појединци или коауторске групе), који посједују образовање из области архитектуре, ликовних умјетности, примењених умјетности, дизајна, као и правна лица регистрована за обављање дјелатности која је предмет конкурса, а који испуњавају један од слједећих услова:
a) умјетници који су реализовали најмање 3 (три) уметничка дела или скулптуре у јавном простору;
b) умјетници са завршеном ликовном академијом, академијом примањених уметности, политехничком уметничком кадемијом, академијом дизајна и слично;
c) архитекте са завршеним архитектонским факултетом;
d) студенти архитектонских, уметничких, примењених уметничких и дизајн студија.

13.2. Вишечлани коауторски радни тим мора имати назначену особу, Представника тима, задуженог за комуникацију и заступање радне групе.

13.3. У сврху испуњења услова из тачке 13.1., физичка лица учесници конкурса обавезно треба да доставе:
a) ако испуњавају услов из става 13.1.а. треба да доставе доказ у виду овјерене копије потврде од надлежне институције о реализацији уметничког дела у јавном простору.
b) ако испуњавају услов из преосталих ставова, тачке 13.1.b-d, треба, у конкурсном елаборату, доставе доказ у виду копије диплома поменутих факултета (ликовне академије, академије примењених умјетности, политехничке академије, архитектуре, пејсажне архитектуре и студија дизајна) аутора или ауторског тима,
c) или потврде о студирању назначених факултета или академија.

13.4. У сврху испуњења услова из тачке 13., правна лица учесници конкурса обавезно треба да доставе извод из регистра надлежне државне институције, или рјешење о упису у судски регистар или дуги адекватан документ којим учесник конкурса недвосмислено доказује да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет конкурса.

14. Конкурсна комисија – жири:
Председник жирија:
проф. др Владан Ђокић

Чланови жирија:
• Дражен Чучковић
• Ђорђе Одавић
• др Владимир Парежанин
• Слађана Прцовић
• Отац Дражен Тупањанин

15. Награде:
Уколико до утврђеног рока за доставу конкурсних радова буде достављено најмање 5 (пет) конкурсних радова који испуњавају услове конкурса, Комисија ће приступити њиховом оцјењивању.

Одлуком Комисије додијелиће се награде у следећем износу:
• I награда у износу од 5.000,00 КМ
• II награда у износу од 2.000,00 КМ
• III награда у износу од 1.000,00 КМ

Додијељена награда подразумијева откуп ауторског дјела (идејног рјешења).

Награда се додјељује у бруто износу, а уједно представља и накнаду за откуп награђеног првопласираног рада у којем су садржани сви порези на ауторско дјело и остала евентуална давања, односно откуп ауторских права од аутора, а на основу уговора о ауторском дјелу.

Комисија задржава право да од аутора првопласираног конкурсног рада, а прије израде главног пројекта, захтијева евентуалне корекције конкурсног рада зарад усаглашавања са препорукама надлежних урбанистичких служби.

Расписивач конкурса није у обавези да враћа конкурсне радове учесницима конкурса чији радови нису награђени, а аутори своје радове могу преузети лично у року од 15 дана од датума обавјештења о резултатима конкурса.

. . . . . . . .

Испред Удружења
Дражен Чучковић, предсједник удружења
Удружење бораца југословенске војске у отаџбини и невиних жртава II свјетског рата, њихових потомака и поштовалаца


Целокупан Распис конкурса, фотографије и неопходна документа за Међународни конкурс за израду идејног рјешења Спомен-oбиљежја погинулим борцима југословенске војске у отаџбини и невиним жртвама II свјетског рата са подручја Требиња можете наћи на овој адреси:
https://www.trebinje.rs.ba/medjunarodni-konkurs-za-izradu-idejnog-rjesenja-spomen-obiljezjapoginulim-borcima-jugoslovenske-vojske-u-otadzbini-i-nevinim-zrtvama-ii-svjetskog-rata-sa-podrucja-trebinja/