УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201718_reklama-MAS_800x600

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-1936/7
Дана:21.09.2017.год.
Београд

На основу члана 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду Декан Архитектонског факултета у Београду, и на основу одлуке комисије за оцену теста бр. 02-1936/6, од 21.09.2017. године, доноси

О Д Л У К У

 1. Кандидату под редним бројем пријаве 048, Џолић Марији се одбија жалба као неоснована, јер се жалила на исте околности као у првостепеној жалби.
 2. Кандидату под редним бројем пријаве 061, Јовановић Ивану се уважава жалба због лошег тумачења рукописа који је био нечитак, те му се резултат мења са 9 на 14 поена.
 3. Кандидату под редним бројем пријаве 088, Нешковић Тамари се уважава жалба због грешке приликом сабирања поена, те јој се збир мења са 11.25 на 11.75 поена.
 4. Ова Одлука је коначна даном доношења.
 5. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Решење бр. 02-1963/3 Комисије за спровођење уписа од 19.09.2017. године, извршена је детаљна анализа жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2017/2018. години, на студијске програме: архитектура, при чему је утврђено:

 1. Да је жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране овлашћеног лица;
 2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;
 3. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;
 4. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове;
 5. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу;
 6. Да се кандидаткиња Џолић Марија у својој жалби жалила на оцењивање задатка. Констатује се да се кандидаткња већ жалила на наведене околности и да је у првостепеном поступку добила одговарајуће образложење.
 7. Да је кандидат Јовановић Иван тражио да се његов рад поново прегледа због нечитког рукописа.
 8. Да је кандидат Нешковић Тамара тражила увид у свој рад јер није знала термин увида у радове због лошег обавештења на сајту факултета.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић, с.р.

Коначна одлука Декана – МАС 2017/18

Коначне ранг листе

Обавештавају се кандидати који су полагали пријемни испит за упис на прву годину Мастер академских студија 2017/18 да су након прегледања испитних тестова и решења Комисије за спровођење уписа формиране коначне ранг листе на Пријемном испиту 2017. године. Коначне ранг листе можете прузети овде:

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАС ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2017/18 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2017/18