UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201718_reklama-MAS_800x600

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-1936/7
Dana:21.09.2017.god.
Beograd

Na osnovu člana 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, i na osnovu odluke komisije za ocenu testa br. 02-1936/6, od 21.09.2017. godine, donosi

O D L U K U

 1. Kandidatu pod rednim brojem prijave 048, Džolić Mariji se odbija žalba kao neosnovana, jer se žalila na iste okolnosti kao u prvostepenoj žalbi.
 2. Kandidatu pod rednim brojem prijave 061, Jovanović Ivanu se uvažava žalba zbog lošeg tumačenja rukopisa koji je bio nečitak, te mu se rezultat menja sa 9 na 14 poena.
 3. Kandidatu pod rednim brojem prijave 088, Nešković Tamari se uvažava žalba zbog greške prilikom sabiranja poena, te joj se zbir menja sa 11.25 na 11.75 poena.
 4. Ova Odluka je konačna danom donošenja.
 5. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Rešenje br. 02-1963/3 Komisije za sprovođenje upisa od 19.09.2017. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2017/2018. godini, na studijske programe: arhitektura, pri čemu je utvrđeno:

 1. Da je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od strane ovlašćenog lica;
 2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;
 3. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;
 4. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;
 5. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;
 6. Da se kandidatkinja Džolić Marija u svojoj žalbi žalila na ocenjivanje zadatka. Konstatuje se da se kandidatknja već žalila na navedene okolnosti i da je u prvostepenom postupku dobila odgovarajuće obrazloženje.
 7. Da je kandidat Jovanović Ivan tražio da se njegov rad ponovo pregleda zbog nečitkog rukopisa.
 8. Da je kandidat Nešković Tamara tražila uvid u svoj rad jer nije znala termin uvida u radove zbog lošeg obaveštenja na sajtu fakulteta.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić, s.r.

Konačna odluka Dekana – MAS 2017/18

Konačne rang liste

Obaveštavaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit za upis na prvu godinu Master akademskih studija 2017/18 da su nakon pregledanja ispitnih testova i rešenja Komisije za sprovođenje upisa formirane konačne rang liste na Prijemnom ispitu 2017. godine. Konačne rang liste možete pruzeti ovde:

KONAČNA RANG LISTA – MAS ARHITEKTURA 2017/18 KONAČNA RANG LISTA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2017/18 KONAČNA RANG LISTA – MAS UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA 2017/18