УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
reklama-MUA_800x600_konacna-rang-lista

Одлука Декана - други уписни рок

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 бр. 1961/5
Дана: 10.10.2014. год.
Београд

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Декан Архитектонског факултета у Београду, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата Марине Пешић бр. пријаве 009, Филипа Вукићевића бр. пријаве 010 и Тијане Тодоровић бр. пријаве 011, на Решење 02 бр. 1961/3 Комисије за спровођење уписа од 08.10.2014. године.

2. Ова Одлука је коначна даном доношења.

3. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Решење 02 бр. 1961/3 Комисије за спровођење уписа од 08.10.2014. године, извршена је детаљна анализа жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијски програм: унутрашња архитектура, при чему је утврђено:

1. Да су жалбе допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;

2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за
пријем студената;

3. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;

4. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове;

5. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу;

6. Да кандидат Марина Пешић у својој жалби тражи поновно разматрање њеног проблема;

7. Да кандидат Филип Вукићевић у својој жалби тражи преиспитивање бодовања пријемног испита односно начин вредновања радова и

8. Да кандидат Тијана Тодоровић у својој жалби наводи да треба размотрити регуларност прегледања пријемног испита и тражи упоређивање свих осталих радова са њеним.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић

МУА 2014/15: Одлука Декана – други уписни рок МУА 2014/15: Списак кандидата који су поднели жалбу – други уписни рок

Решење Комисије за коначну ранг листу - други уписни рок

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 бр. 1961/6
Дана: 10.10.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Комисија за спровођење Уписа је, дана 10.10.2014. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђујe се Коначнa ранг листa кандидата за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијски програм: унутрашња архитектура, у другом уписном року. Коначна ранг листа налази се у прилогу овог Решења и његов је саставни део.

2. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијски програм Унутрашња архитектура, у статусу самофинансирајућих студената кандидатима који се налазе од 01. до 07. места, на Коначној ранг листи МАС Унутрашња архитектура, други уписни рок.

3. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.

4. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.

5. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
Доц. арх. Милош Ненадовић

МУА 2014/15: Решење Комисије за спровођење уписа за коначну ранг листу – други уписни рок

Коначна ранг листа - други уписни рок

Коначну ранг листу можете прузети овде:

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2014/15 – други уписни рок