УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
1415_SAS_PIN_o
Castillo Miras Arquitectos: Nazari Tower Restoration in Huercal Overa
Doorway to the tower four meters off the ground | Foto: Fernando Alda

Обавештење за кандидате
Одобрава се пријављивање кандидата за упис на Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе, у школској 2014/2015. години, до попуне броја, тј. до почетка наставе 26.09.2014. године.

Врста и ниво студија

Специјалистичке академске студије.
Трајање студија: 1 година60 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

  • Техничко-технолошке науке;
  • Уметност;
  • Друштвено-хуманистичке науке.

Циљеви студијског програма

Образовање стручњака који поседују продубљено и комплексно знање неопходно за бављење проблемима пројектовања и грађења у наслеђу и заштите и презентације културног наслеђа, које подразумева владање принципима архитектонског и урбанистичког пројектовања.

Такође, студијски програм има за циљ да омогући овладавање специфичним практичним вештинама које су неопходне за обављање професије, односно, које би омогућиле стицање професионалне квалификације за послове у домену израде елабората заштите и презентације културног наслеђа, пројектовања у заштићеним срединама, рехабилитације и презентације споменичког наслеђа, менаџерства и савременог програмског приступа у изради пројеката презентације културног наслеђа у условима транзиционих, економских и социолошких промена (полазна основа за лиценцу инжењера архитектуре за заштиту културног наслеђа), као и професионалне квалификације као улазног основа за полагање испита и добијање звања архитекта – конзерватор.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и професионалне квалификације, која омогућава самостално и одговорно бављење пројектовањем и грађењем у наслеђу.

Стечена диплома на Специјалистичким академским студијама – Пројектовање и наслеђе омогућава завршеним студентима и даље образовање на специјалистичким и докторским студијама у земљи и иностранству.

Стечени академски назив

Специјалиста инжењер архитектуре – пројектовање и грађење у наслеђу, Спец. инж. арх.

Услови за упис на студијски програм

Услов за упис на студијски програм су завршене Мастер академске студије архитектуре или других сродних области и остварено минимум 300 ЕСПБ бодова.

Студенти са других студијских програма, као и лица са завршеним студијама се могу уписати на овај студијски програм. Kомисија за вредновање вреднује све положене активности кандидата за упис и на основу признатог броја бодова одређује да ли се кандидат може уписати на специјалистичке академске студије. Положене активности се могу признати у потпуности, делимично (уз захтев за одговарајућу допуну) или се не признају.

Листа обавезних и изборних студијских подручја и предмета

Преглед курсева за Специјалистичке академске студије – Пројектовање и наслеђе:

САС ПИН – I година

КУРСЕВИ У 1. СЕМЕСТРУ:

КУРСЕВИ У 2. СЕМЕСТРУ:

Студијски програм

Више информација о студијском програму Специјалистичких академских студија – Пројектовање и наслеђе (2014/15) можете наћи овде: