УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 година120 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
19 МУАД-23010

Методе истраживања кроз дизајн

Током курса, студент се обучава да од елемената и склопова формира методолошки апарат од значаја за: концепт и начин израде тезе, формулацију односа теоријског и практичног аспекта истраживања чије је јединство пројекат – интегрална верзија производа материјализације идеје о архитектури и дизајну. Посебна пажња биће посвећена значају архитектуре у систему превођења вредности дизајна у ширем контексту савремених просторно појавних концепција.

КУРИКУЛУМ: Методе истраживања кроз дизајн
20 МУАД-23020

Иновативни дизајн

Упознавање студената са иновацијама у дизајну и у уметности, чији је значај потврђен у историјском и теоријском смислу.

КУРИКУЛУМ: Иновативни дизајн
21 МУАД-23030

Осветљење у ентеријеру

Упознавање са условима и принципима пројектовања осветљења у ентеријеру. Анализирају се критеријуми за пројектовање осветљења кроз захтеве корисника, функцију, примењене материјале, као и физичке одлике простора. Утицаји на квалитет осветљења се сагледавају у оквиру опште архитектонске концепције.

КУРИКУЛУМ: Осветљење у ентеријеру
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
22 МУАД-23040

Изборни предмет 5 – Производ

Предмети изборног блока:
1. МУАД-23040-01: Теорија индустријског дизајна
2. МУАД-23040-02: Интердисциплинарни пројекат / Визуелне уметности и архитектура

23 МУАД-23050

Изборни предмет 6 – Професионални контекст

1. МУАД-23050-01: Идеја / Реализација
2. МУАД-23050-02: Дизајн кроз детаљ

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
СТУДИО М03 АД
24 МУАД-23061

СТУДИО М03 АД – Пројекат

25 МУАД-23062

СТУДИО М03 АД – Семинар 1 – Адаптивност/редизајн

Семинар Адаптивност/редизајн упознаје студенте са могућностима развоја нових просторних концепција кроз анализу и дискусију о реконструкцији и адаптацији постојећих грађевинскеих структура града. Рад на семинару доприноси оспособљавању студената за архитектонско деловање у затеченим/напуштеним/екстремним окружењима, омогућава даљи развој претходно стечених знања, као и развој критичког мишљења и односа према градитељском наслеђу и ширем културном контексту.

КУРИКУЛУМ: СТУДИО М03 АД – Семинар 1 – Адаптивност, ре-дизајн
26 МУАД-23063

СТУДИО М03 АД – Семинар 2 – Облоге и испуне

Семинар истражује проблематику материјализације унутрашњих простора, односно анализира корелацију између техничко-технолошких елемената и завршних облога у савременом дизајнерском контексту. Сагледавајући везе између примарне конструкције, подконструкција, техничких система и облога и њихов утицај на укупан доживљај простора, студенти стичу вештине неопходне за адекватно решавање питања одабира и примене различитих материјала и производа у ентеријеру.

КУРИКУЛУМ: СТУДИО М03 АД – Семинар 2 – Облоге и испуне
27 МУАД-23064

СТУДИО М03 АД – Радионица

Дијаграм као алат – Мапирање просторних сценарија изабраног архитектонског објекта
Основни циљеви радионице усмерени су ка разумевању просторних сценарија референтних архитектонских објеката. Анализом и графичком интерпретацијом изабраног пројекта студенти се упознају са коришћењем дијаграма као аналитичког и пројектантског алата.

КУРИКУЛУМ: Радионица

4. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
СТРУЧНА ПРАКСА
28 МУАД-24010

Стручна пракса

Циљ стручне праксе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Стицање непосредних практичних знања и искустава у пројектним бироима, у реализацији архитектонских објеката, у јавним и другим институцијама или у процесу научно/уметничко истраживачког рада. Стицање искуства у тимском раду у процесу архитектонског пројектовња и реализације архитектонских објеката унутрашње архитектуре и дизајна у архитектонском контексту.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса Пријава за обављање стручне праксе Упут за обављање стручне праксе
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
МАСТЕР РАД
29
30
31
МУАД-24021
МУАД-24022
МУАД-24023

Мастер теза – АД
Мастер пројекат – АД
Мастер завршни рад – АД

Завршни део студијског програма Мастер академских студија унутрашње архитектуре и дизајна састоји се из три целине: Мастер тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Радом на тези, пројекту и завршном раду, кроз процес формулације, конципирања и развоја пројекта, студент самостално повезује сва стечена знања и вештине. Радом у последњем семестру студент показујује да влада целокупним пројектантским процесом који обухвата разнородне фазе од истраживања и концептуализације намера, преко пројектовања простора и програма до материјализације елемената архитектонских и дизајнерских целина.

Циљ завршног рада је формирање елабората идејног решења са елементима идејног пројекта које одговара на пројектантски задатак и концепцију развијане и формулисане кроз предмете Мастер теза и Мастер пројекат.