УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
MASU_logo_o

Назив и циљеви студијског програма

НАЗИВ ПРОГРАМА:
Мастер академске студије – Интегрални урбанизам, двогодишње студије – 120 ЕСПБ

Студијски програм се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно–уметничких поља:

  1. Техничко-технолошке науке;
  2. Друштвено-хуманистичке науке;
  3. Уметност.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ:
Значај и релевантност урбанизма као дисциплине у свету расте, а интегрални приступ постаје окосница начина размишљања и деловања у простору. Пред будућим студентима је изазов савладавања проблема и одговора на просторна, техничка, социјална и друга питања значајна за урбано и просторно планирање и урбани дизајн. Стога студијски програм Интегрални урбанизам има за циљ да будуће урбанисте и урбане дизајнере обучи вештинама за креирање нових решења за ефективну, ефикасну и естетски задовољавајућу организацију и експлоатацију урбане средине у динамичном социо-економском и културном окружењу са великим последицама по процес урбанизације.

У овим околностима циљеви студијског програма Интегрални урбанизам су да:

  • пружи образовање и квалификације за нов професионални профил, за који до сада није постојао посебни наставни програм, иако је друштвена потреба за њим евидентна,
  • успостави суштинску и формалну везу са европским принципима и начинима образовања за професију урбаниста, уводећи савремене теоретске и практичне приступе и методе рада, као и актуелне теме/области које су већ предмет студирања у високообразовним институцијама у Европи и свету,
  • обједини и интегрише уже стручне и научне области непоходне за формирање квалификованог кадра за послове у домену урбанизма и просторног планирања,
  • пружи одговарајућу основу за даље професионално и/или научно усавршавање.
Integralni_urbanizam_Beograd_800x600

Врста студија и исход процеса учења

Студије другог степена су академског карактера. Настава садржи теме из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука и уметности. Исход процеса учења је стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и професионалне квалификације која омогућава самостално и одговорно бављење урбанистичком струком, а у складу са националном и регулативом ЕУ.

Стручни, академски, односно научни назив

Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Услов за упис студената на студијски програм

На прву годину Мастер академских студија – Интегрални урбанизам се уписује укупно 32 студента. Услов за упис на прву годину Мастер академских студија – Интегрални урбанизам су завршене Основне академске студије архитектуре, или других сродних области, као на пример просторно планирање, туризам, економија, социологија, право, пејзажна архитектура, дизајн, саобраћај, грађевина, менаџмент, и остварено најмање 180 ЕСПБ бодова. Други степен академских студија могуће је уписати као наставак Основних студија (први степен), након завршених Мастер студија из других области, или након одређеног периода праксе.

Студијски програм

Преглед курсева за Мастер академске студије – Интегрални урбанизам:

Начин извођења студија

Укупно предвиђено трајање студија је две године, односно 120 ЕСПБ.

Настава се остварује предавањима, вежбама, радом у студију, семинарима, консултацијама, образовно-научним, односно образовно-уметничким радом, менторским радом, стручном праксом и другим облицима наставног и истраживачког рада.

Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета

Бодовна вредност сваког предмета је исказана у складу са Европским системом преноса бодова. Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета исказана је у документу МАС – Интегрални урбанизам (2013/14) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, у табелама под тачком 5.

Бодовна вредност завршног рада на основним студијама

На мастер студијама је предвиђен завршни рад – мастер рад. Овај задатак израђује се у студију, током четвртог семестра, у сарадњи са ментором. Одбрана завршног рада је јавна, пред комисијом.

Предуслови за упис појединих предмета или група предмета

Предуслови су дати у описима предмета МАС – Интегрални урбанизам (2013/14) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, у табелама под тачком 5.

Услови за прелазак са других студијских програма

Студент може прећи на студијски програм са другог студијског програма исте области студија, у складу са расположивим капацитетима и процедуром која ће бити дефинисана посебним правилником.

Остала питања од значаја за извођење студијског програма

Провера знања врши се путем израде и одбране пројектних елабората и семинарских радова, путем колоквијума и једноделних (писмених или усмених) испита.

Опште о студијском програму Интегрални урбанизам

Нови програм Мастер академских студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у организацији Департмана за урбанизам, је посебно развијен за студенте који желе да наставе каријеру у области урбаног и просторног планирања и урбаног дизајна. Студијски програм Интегрални урбанизам је прилагођен новој улози стручњака у планирању и обликовању градова у окружењу које пролази кроз велике промене урбаног развоја земље у транзицији, измењеном економском, институционалном и културном оквиру савремених градова, и истовремено конципиран по узору на водеће европске факултете.

Студијски програм Интегрални урбанизам је компатибилан Основним, као и Мастер академским студијама сродних факултета у земљи и иностранству (у области архитектуре, просторног планирања, туризма, економије, социологије, права, пејзажне архитектуре, дизајна, саобраћаја, грађевине, менаџмента и др.), што омогућава лак трансфер студената са других факултета. Настава омогућава формирање високообразованих кадрова који ће бити компетентни и конкурентни у савременом пословном окружењу.

Различити облици наставе – предавања, студији, студијска путовања, неформалне дискусије, семинари и радионице, рад на терену, посета институцијама, гостујућа предавања стручњака у домену едукације и из праксе, из земље и иностранства, омогућиће квалитетан индивидуални и групни рад студената у опуштеном и неформалном окружењу, што омогућава квалитетну размену интереса, знања и идеја.

Начин оцењивања и достизања резултата у настави ће подстаћи студенте на континуалан рад – кроз форме као што су есеји, извештаји, плакати, презентације, изложбе и излагања у реалном окружењу, уз учешће заинтересованих актера и институција у процесу планирања и обликовања градова. Кроз актуелна питања урбаног развоја у свету (глобализација, умрежено друштво, токови капитала, климатске промене, учешће грађана у процесу планирања и обликовања градова, развој креативних економија, развој јавних простора, конфликтне ситуације у простору као што је неформална изградња) студенти стичу знања за наставак академског образовања или за суочавање са изазовима у пракси.

Коме је студијски програм намењен

Студијски програм Интегрални урбанизам представља синтезу различитих знања из области урбанизма. У том смислу, студијски програм је конципиран тако да обухвата наставу из поља техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука и поља уметности.

Студијски програм Интегрални урбанизам намењен је студентима који желе да развију критичку свест о планерским проблемима и да стекну систематско разумевање актуелног приступа урбаном и просторном планирању и урбаном дизајну у Србији, земљама ЕУ и у региону.

Широк спектар области и тема које обухвата студијски програм Интегрални урбанизам задовољиће интересовања будућих студената који су Основне студије завршили у области архитектуре и урбанизма, као и сродним и компатибилним областима. Суштински, укључивање студената различитих, раније стечених образовних профила допринеће непосредном интегрисању струка и знања у процесу образовања и учврстити интегрални приступ као платформу. Формално, омогућиће стицање професионалне квалификације – улазног основа за лиценцу самосталног урбанисте и самосталног планера Инжењерске коморе Србије.

Стечене вештине и знања

Могућности деловања након завршетка студија на студијском програму Интегрални урбанизам су бројне. Студент стиче знања и вештине за рад у професионалној пракси у органима државне и локалне управе као и професионалним институцијама у јавном, приватном и трећем сектору, уз оспособљеност за израду и спровођење урбанистичких и просторних планова и студија, урбанистичких пројеката и студија локације, стратешких и акционих планова, истраживачких пројеката, оспособљеност за консултантске услуге у области урбанизма и др., а у складу са националном регулативом и регулативом у региону и ЕУ. По завршетку студија, студент ће бити способан да производи ефективна планерска решења у комплексним ситуацијама и/или да их критички вреднује, бира и примењује различите алате и технике, примени свеобухватно знање и разумевање политичке, економске и социјалне природе доношења одлука у планирању, разуме значај различитости питања заинтересованих актера и права у процесу урбаног планирања, дизајна и друго.

У тренутним условима веома променљивог тржишта рада, али и све више израженим потребама струке за специјализованим профилима у области урбанизма, програм Мастер академских студија – Интегрални урбанизам омогућава дипломираним студентима већи избор занимања после две година студија. Такође, студијски програм Интегрални урбанизам је отворен и за оне кандидате који желе да после професионалног ангажовања наставе своје даље академско образовање у области у којој имају већу могућност запослења или у којој су већ стекли одређено стручно искуство. На овај начин, студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане.

Контакт

Архитектонски факултет
Универзитет у Београду
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд

Руководилац студијског програма
др Марија Маруна, доцент
кабинет: 245
marija.maruna@arh.bg.ac.rs
телефон: +381 11 3218745

Шеф колегијума студијског програма
др Ксенија Лаловић, доцент

Секретар студијског програма
др Ана Перић, асистент

Интерактивни портфолио МАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер