УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење АТ – Архитектонске технологије

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Пројекат усмерења 2 у линији АТ омогућава стицање додатног искуства на концептуално различитом задатку, а везаних за процес пројектовања за градилиште. Током израде пројекта, студенти изучавају принципе и технолошке поступке реализације објекта кроз технички и организациони аспект. У оквиру овог модула, студенти посебно стичу следеће способности:
– свест о потенцијалима нових технологија;
– разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката;
– стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње, у циљу обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора;
– упознавање са индустријама, организацијама и регулативом која се односи на процес трансформације (превођења) елемената пројекта у изведени објекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М6 – Пројекат 2 – усмерење АТ: Курс М6АТ.1. – Студио, 18 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2014/15.

Курс М6АТ.1. – Студио:
ВИЛА

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Циљ рада на студију је упознавање студената са пројектовањем резиденцијалног објекта – виле изражену кроз индивидуалност будућих корисника и препознавање специфичног начина живота у вили. Специфичност локације која је градска са једне стране, а са друге у зеленој зони града. Потребна величина локације са једне стране, а са друге потребно богатство и захтеван капацитет садржаја виле. Вишестепено фунцинисање виле.

Током наставе ће студенти бити проведени кроз процес пројектовања од урбанистичке поставке са посебним акцентом на окружење, оријентацију и инсолацију објекта, преко идејног решења до идејног ројекта. Процес формирања пројектног задатка у циљу функционалне организације у различитим сценаријима живота објекта, истраживању захтевних структура објекта и у коначном дизајну целине, подцелина, сегмената и детаља објекта, како кроз аспект технологије, тако и кроз осмишљену материјализацију, односно планирану трајност и практичност.

КУРИКУЛУМ: ВИЛА ФОРМУЛАР: ВИЛА

kurs_thumb_1 copy

Курс М6АТ.1. – Студио:
ПРОЈЕКАТ ВИСОКОГ ОБЈЕКТА

Наставник:
др Миoдраг Несторовић, редовни професор

Испројектовати на локацији Нови Београд високи објекат (спратности П+80-120) мултифункционалног садржаја (хотел, пословање, становање) са идејном квалитативном анализом конструктивног склопа, технологије извођења и економским проценама реализације. Циљ наставе је упознавање са савременим концептима пројектовања високих зграда, у смислу специфичности пројектног задатка. Стицање потребног нивоа конструктерског знања, којима архитекта може адекватно одговорити на постављени задатак. Оспособљавање за формирање логичког конструктивног система високе зграде, у фази идејног решења. Упознавање са феноменом високих зграда, са историјског аспекта, уз критички осврт на филозофски, идеолошки, социолошки и економски контекст. Израда свеобухватне анализе, прорачунавањем референтне литературе, кроз коју се постиже схватање просторне организације специфичних архитектонских објеката, какве су високе зграде.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКАТ ВИСОКОГ ОБЈЕКТА ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКАТ ВИСОКОГ ОБЈЕКТА

Курс М6АТ.1. – Студио:
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ХОТЕЛ НА СТУДЕНТСКОМ ТРГУ
WWW.HTL.BG.AC.RS

Наставник:
др Милица Јовановић-Поповић, редовни професор

Потребно је израдити урбанистичко-архитеконско решење градског хотела високе категорије планираног за смештај гостију Београдског Универзитета. Хотел је првенствено намењен смештају гостујућих студената и професора, али и осталих гостију везаних за академску средину Универзитета.

Архитектонску интервенцију спровести у контексту заштићеног културно-историјског језгра Београда (са посебним освртом на постојећи споменик на конкретној локацији) слободно интерперетирајући тип, обим и организацију садржаја планираног објекта.

Архитектонским решењем предвидети мултифункционални објекат, који ће потенцијалним гостима осим обавезних смештајних капацитета понудити остале комплементарне садржаје.

Посебан осврт у пројекту дати на могућности укључивања савремених парадигматских концепата еколошког пројектовања као што су рационализација ресурса, поновна употреба и рециклажа елемената и сл.

КУРИКУЛУМ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ ХОТЕЛ НА СТУДЕНТСКОМ ТРГУ ФОРМУЛАР: УНИВЕРЗИТЕТСКИ ХОТЕЛ НА СТУДЕНТСКОМ ТРГУ