УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 2.1. – Елементи: тргови у контексту обнове

БРОЈ КРЕДИТА: 8 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Изборни

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Владан Ђокић, редовни професор

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Тематски оквир за рад у Студију представља феномен градског трга у условима друштвено-економске и социјалне транзиције као специфичне развојне фазе у градовима са недовршеним законодавством и институцијама, системом планирања и начинима репродукције и коришћења урбаног простора и његових ресурса. У таквим околностима деловање тржишта ревалоризује простор градског трга који се и својом формом адаптира на транзиционе услове и захтеве низа старих и нових актера.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Способност за формирање пројектног задатка кроз дефинисање потреба друштва, корисника и клијената, и за истраживање и дефинисање контекстуалних и функционалних захтева за различите типове изграђених средина;
Разумевање друштвеног контекста под који се подводи грађена средина, и просторних захтева и питања једнакости и доступности;
Свест о релевантним кодексима, прописима и стандардима у планирању, пројектовању, изградњи, заштити здравља, безбедности, и употреби изграђеног окружења;

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Тежиште истраживања у Студију је на просторним обрасцима које генерише поменути контекст. Комбинујући методе и аспекте из области друштвених наука са урбаном морфологијом и пројектовањем и планирањем, траже се одговори на питања: каква су транзициона стања и форме градских тргова у нашој средини, како настају и какве ефекте производе. Коначно, на који начин, у којој мери и којим пројектантским и планерским приступима, методима и алатима је могуће усмеравати трансформације градских тргова ка познатим, системски уређеним и релативно стабилним европским обрасцима савременог града и друштва.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Изборни студио 1 – Тргови у контексту обнове, комбинује два основна начина рада: теоријски семинар и практични претежно индивидуални, односно тимски рад полазника на конкретном истраживању. Поред предавања наставника у Студију, у раду ће учествовати и гостујући предавачи и експерти, а студио ће сарађивати и са релевантним институцијама. Теоријски семинар се фокусира на дефинисање и анализу основних карактеристика и специфичности градских тргова у условима транзиције. Истовремено, семинар полазнике упознаје са основним приступима и методама обнове и реконструкције градских тргова, посебно прилагођеним за конкретне професионалне задатке у урбанистичком пројектовању и планирању. Истраживачки пројекти полазника су индивидуални или групни радови који представљају малу урбанистичку студију изабране теме, са наглашеним аналитичким приступом. Изабрана тема се истражује на одређеном полигону – изабраном градском тргу у Београду или неком другом граду, уз теренска истраживања, теоријске и емпиријске претпоставке и анализу расположивих података. На основу истраживачке анализе, од полазника се очекују и одговарајуће препоруке у функцији решавања уочених проблема и одговарајућих помака у развоју наше пројектантске и планерске праксе.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: САС_УО 2.1. Елементи: тргови у контексту обнове

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер