УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

На основу члана 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон), члана 15. став 2. тачка 5), Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06 – исправка, 30/10 и 102/15), Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС”, бр. 94/20) доносим

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

 

Мере ради спречавања појаве и ширења епидемије заразне болести примењују се на свим радним местима у радној околини и односи се на све локације, запослене и радно ангажована лица на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету (у даљем тексту: Факултет), у случају појаве епидемије заразне болести. У складу са чланом 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, мере прописане овим Планом су саставни део Акта о процени ризика .

 

I Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести

 

Ради спречавања појаве и ширења епидемије заразне болести  Факултет  је дужан да спроводи следеће превентивне мере:

 

 • пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, које садрже информацију о симптомима заразне болести, а према званичним информацијама надлежних епидемиолошких центара;
 • организовање рада у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама да изврши прерасподелу радног времена тако да се радни задаци изводе у смени са мањим бројем запослених, и смањивањем рада у групи и непосредних контаката запослених који рад обављају у истом простору;
 • спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију радних и помоћних просторија, често проветравање радног простора као и да води евиденцију о дезинфикованом простору;

 

 • обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;
 • обезбеђивање запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола;
 • редовно информисање запослених и радно ангажованих лица о општим хигијенским мерама, а нарочито о важности честог прања руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди, и избегавања додиривања уста, носа и очију, осим марамицом, променама у организацији рада и одговорном понашању на радном месту;
 • обавезну дезинфекцију руку и обуће особа пре уласка у просторије Факултета;
 • обезбеђивање међусобне дистанце од најмање 2 метра (односно дистанца прописана епидемиолошким мерама);
 • обезбеђивање запосленима одговарајуће заштитне опреме, заштитних маски;
 • забрана гомилања отпада, посебно хране, као и редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу празнити без контаката са садржином;
 • странке, посетиоци, студенти и сл., док се налазе у простору зграде Факултета, морају све време да носе заштитну опрему (маску);
 • приликом пословних сусрета избегавати руковање и срдачно поздрављање;
 • ограничити групне пословне састанке (до 10 људи и мање у складу са прописаним   бројем предвиђеним епидемиолошким мерама) уз поштовање физичке дистанце;
 • на свим пролазима и ходницима постављање упозорења о обавези ношења личних заштитних средстава;
 • за састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од најмање 2 метра (односно дистанца прописана епидемиолошким мерама);
 • пре почетка и након завршетка састанка потребно је обезбедити да се проветри и дезинфикује просторија (радне површине, кваке, коришћена опрема итд.);
 • дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива;
 • да обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;
 • примењује све друге мере по препоруци епидемиолога.

 

Запослени и радно ангажована лица на Факултету  дужни су да спроводе све мере безбедности и здравља на раду, како би сачували своје здравље, као и здравље других лица и да:

 

 • спроводе све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачували своје здравље као и здравље других запослених;
 • наменски користе прописану заштитну опрему, заштитне маске и да са њима пажљиво рукују, да не би угрозили своју безбедност и здравље као и здравље других лица;
 • пре уласка у пословни простор, изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће;
 • пре почетка рада прегледају своје радно место укључујући и дезинфиковање радних столова, телефона, тастатуре и „миша”, хефталице, бушилице, хемијске оловке и сл. и у случају уочених недостатака да обавесте непосредног руководиоца или лице задужено за безбедност и здравље на раду;
 • додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке сапуном и водом најмање 20 секунди;
 • личну одећу држе одвојену од опреме и средстава за личну заштиту на раду и радног одела;
 • држе минимално растојање од 2 метра (односно дистанцу прописану епидемиолошким мерама) у односу на друга лица;
 • у току рада избегавају ношење накита, сатова и наруквица јер то повећава ризик од преноса инфекција и отежава правилно прање руку и у току рада везују косу;
 • обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико посумњају на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;
 • пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад оставе у стању да не угрожавају друге запослене;
 • у складу са својим сазнањима, одмах обавесте послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених и других лица;
 • придржавају се и свих других прописаних мера за спречавање ширења епидемије.

 

 

I.1. Препоруке за превенцију заразне болести на  Факултету – организација испита, предавања, лабораторијских вежби

 

1) Пре почетка рада Факултета, а и свакодневно након тога, спроводити чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија најмање пола сата након чишћења. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина примене и неопходног контактног времена.

2) Запослени и радно ангажовани на Факултету и студенти морају бити без симптома који указују на заразну болест (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса, или других симптома у складу са упутствима епидемиолошких центара) при доласку на Факултет.

3) На улазу у објекат поставити дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством на бази хлора, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.

4) Потребно је да послодавац обезбеди довољне количине личне заштитне опреме за запослене, средстава и прибора за чишћење и дезинфекцију, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола у амфитеатрима, читаоницама и свим осталим просторијама где студенти бораве и уче. Такође, неопходно је обезбедити и довољне количине топломера и информације где се студенти могу јавити како би у случају да се осећају лоше могли да измере своју телесну температуру.

5) Студенте организовати у мање групе током наставе, а величину групе одредити на основу броја места у амфитеатрима, учионицама, вежбаоницама и др. тако да удаљеност између студената буде најмање два метра. Не препоручује се задржавање студената у већим групама након предавања по ходницима, у дворишту или другим местима.

6) Распоред предавања организовати тако да између предавања буде довољно дуга пауза како се две групе студената не би сусретале и како би се оставило времена за чишћење, дезинфекцију и проветравање простора где су студенти боравили. Препоручује се да се почетак предавања сачека у амфитеатрима или вежбаоницама.

7) Одржавање испита организовати тако да се термини испита не преклапају и да чекање студената испред просторије где се испит одржава буде што краће уз одржавање препоручене удаљености између студената од најмање два метра.

8) Запослени на Факултету и студенти морају да носе маске, тако да маска прекрива уста, нос и браду, уз редовно спровођење мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекције руку средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку, не делити храну.

9) Редовно чистити простор објекта укључујући прање и дезинфиковање подова, зидова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће употребом средстава на бази 70% алкохола.

10) Просторије редовно проветравати уз омогућавање континуираног протока ваздуха. Не користити вештачку вентилацију.

11) Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада (употребљених маски и др.). Отпад одлагати у кесу смештену у канти са педалом за ножно отварање или отворене како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите.

12) Не организовати скупове, прославе и слична дешавања на Факултету, као ни групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа.

13) Препорука је да кафетерије и слични простори где се продаје и служи вода, сокови, кафа или храна, а који се налазе у склопу Факултета, не раде до даљњег, како би се спречило окупљање већег броја особа на једном месту и спречило задржавање у групама.

14) У случају појаве симптома који указују на заразну болест запослени треба да се јави надређеном и не долази на посао, те да се јави свом изабраном лекару у дому здравља.

15) У ситуацији појаве сумње на оболевање од заразне болести код запосленог, декан је у обавези да о томе одмах обавести епидемиолога надлежног института/завода за јавно здравље ради даљег поступања.

16) Потребно је да сви запослени на Факултету смање учесталост својих социјалних контаката у свакодневним активностима како би могућност заразе новим корона вирусом била сведена на минимум.

 

 

 

 

 I.2 Посебне мере приликом рада са предметима и актима (одсек за кадровске и опште послове, рачуноводство, студентска служба, деканат)

 

У току рада са предметима и актима обавезна је употреба заштитне маске, као и примена следећих мера:

 

1) поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпрему предмета и аката;

2) пријем предмета и аката вршити тако да лице које их доноси исту одложи на радни сто/пулт, након тога преузети предмет и акт водећи рачуна да се увек одржава дистанца између лица;

3) водити рачуна да екстерна лица не улазе без потребе у пословни простор, а ако је то потребно, дозволити улазак само до врата;

4) код потписивања и овере предмета и аката захтевати од лица којем је потребно потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 2 метра;

5) запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за потписивање докумената;

6) након потписивања запослени се удаљава од стола, а потписана документа преузима екстерно лице одржавајући међусобну дистанцу од најмање 2 метра;

7) отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за манипулацију предметима и актима;

8) коверат/амбалажу уколико није потребна, бацити у канту;

9) предмете и акта одлагати у пластичне фолије, водећи рачуна да се спољни део фолије не контаминира, као ни регистратори за одлагање;

10) регистраторе и фолије по потреби дезинфиковати дезинфекционим средствима;

11) након манипулације предметима и актима, поготово екстерним, обавезно опрати руке у складу са упутствима за правилно прање руку;

12) не додиривати никада лице рукама (уста, нос, очи и др.);

13) редовно дезинфиковати сто који се користи за потписивање, као и оловке које се користе за потписивање.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Посебне мере приликом рада са опремом за рад (лабораторије, радионице)

 

У току рада са опремом за рад у лабораторијама и радионицама обавезна је употреба заштитне маске (запослених и студената), као и примена следећих мера:

 

1) свакодневно спроводити чишћење и дезинфекцију лабораторија и радионица, њиховог прибора и опреме, као и проветравање најмање пола сата након чишћења (водити рачуна да приликом чишћења и дезинфекције опрема буде у безнапонском стању);

2) пре почетка вежби (запослени и студенти) обавезно перу руке у складу са упутствима за правилно прање руку;

3) све активности на поставци експерименталних поставки у лабораторијама и радионицама изводити водећи рачуна да се увек одржава дистанца између запослених од минимално 2 метра;

4) водити рачуна да се приликом рада са студентима на једној експерименталној поставци у зависности од расположивог простора у лабораторији може налазити онолики број студената и наставног особља да се током извођења вежбе не угрози минимални безбедоносни размак од 2 метра;

5) обезбедити да упутства за лабораторијску вежбу буду постављена на такав начин да се избегне њихово прелиставање и додавање између студената за време извођења вежби (ако је то немогуће извести забранити уношење упутства-приручника за лабораторијске вежбе);

6) за време одржавања лабораторијских вежби не додиривати никада лице рукама (уста, нос, очи и др.);

7) избегавати извођење лабораторијских вежби у чијем извођењу студенти нон-стоп морају активно да учествују у руковању опремом (премештање, подешавање, прикључивање, повезивање мерне опреме и апаратуре), већ је препорука да се обезбеди едукативни видео материјал за такве лабораторијске вежбе.

 

I.4 Обавеза и правилно ношење заштитне опреме

 

Заштитне маске дужни су да носе сви који остварују блиски контакт са другим лицима. Заштитне маске штите од директног удисања инфективног агенса само ако се правилно користе, на следећи начин:

 

1) једна маска се може користити само док се не овлажи;

2) маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити, осим платнене која се може опрати откувавањем;

3) заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси око врата (или лакта) јер тако и сама постаје извор инфекције.

 

II Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности

 

За извршење превентивних мера и активности за спречавање ширења епидемије заразне болести на Факултету одговорно је руководство Факултата (декан и продекани, секретар Факултета), лице за безбедност и здравље на раду, шефови организационих јединица (наставних, ненаставних и научноистраживачких), руководиоци лабораторија. Свакодневну контролу спровођења мера од стране запослених обављају одговорно лице за безбедност и здравље на раду и шефови организационих јединица (наставних, ненаставних и научноистраживачких).

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са руководством Факултета планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а нарочито:

1) учествује у изради (и њиховим корекцијама током примене) плана примене мера;

2) припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести;

3) контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси декан;

4) врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5) сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.

 

III Мере и активности за поступања у случају појаве епидемије заразне болести

 

У случају сумње на појаву заразне болести, поступа се по следећој процедури:

 

1) запослени пријављује постојање симптома непосредном руководиоцу, који извештава декана Факултета;

2) запослени обавезно одлази код лекара у амбуланту надлежног Дома здравља на преглед и о исходу обавештава непосредног руководиоца;

3) појачано се прати здравствено стање запослених и других лица са којима је био у контакту;

4) запослени који су били у контакту са зараженим се стављају у изолацију;

5) Факултет сачињава писмена упутства и инструкције за све запослене и студенте о начину примене противепидемиолошких мера;

7) Факултет организије физичку и хемијску дезинфекцију радних и помоћних просторија у којима је боравио и имао приступ заражени запослени;

8) запослени обавезно пријављује контакт са оболелим ван радног окружења;

9) по опоравку запослени се враћа на посао.

 

Усвојено дана 17.07.2020. године, деловодни број 02 879/1