УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ФОНДАЦИЈА
„НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“
Студентски трг 1,
11000 Београд

Београд, 13.11.2017. године
03 Број: 67-4736/1-17

На основу члана 6. Статута Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, број: 06-300/4-12 од 24.01.2012.године, Одбор Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“, на сeдници одржаној 13.11.2017. године, донео је следећу:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу четири стипендије за школску 2017/2018. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:
• Групације природно-математичких наука,
• Групације техничко-технолошких наука,
• Групације медицинских наука,
• Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година
студија: најмање 9,00.
3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Члан 4.
Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.
Потребна документација:
• Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
• Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
• Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
• Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 04. децембрa 2017. године до 26. јануара 2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон (011) 3207-426 и на интернет страници Универзитета у Београду: http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php – у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.
Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 8.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php у делу „Стипендије и конкурси“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милош Недељковић

ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈУ ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“