УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_UA_sept

Пријемни испит у другом уписном року

Обавештавају се заинтересовани за упис на мастер академске студије да ће пријемни испит у другом уписном року за упис на прву годину студијског програма Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета бити одржан у:

среду, 14. октобра 2015. године у 14.00 часова на Архитектонском факултету у кабинету 301.

Студијски програми за које се конкурс расписује

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16

Део текста из ИНФОРМАТОРА 2015 - други уписни рок

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину Мастер академских студија, на студијски програм Унутрашња архитектура 2015/16 укупно 5 студената који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

Право на рангирање ради уписа на студијске програме стичу кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

У прву годину студијског програма Мастер академских студија – Унутрашња архитектура 2015/16 може се уписати лице које је завршило акредитоване основне академске студије архитектуре у Републици Србији или одговарајуће студије архитектуре и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова, као и лице коме је страна високошколска исправа изједначена са првим степеном студија овог Факултета.

1. Приjeмни испит зa упис студената нa мaстeр aкaдeмске студиjе, студиjски прoгрaм – Унутрашња архитектура, oргaнизуje се у фoрми класификционог испитa, сa циљeм успoтaвљaњa рaнгa кaндидaтa при упису нa мaстeр aкaдeмскe студиje (у дaљeм тeксту: MAС).

2. Рaнг кaндидaтa утврђује сe нa oснoву збирa пoeнa, (при чему кандидат може освјити највише 100 поена), из слeдeћих делова:
успeх нa претходно завршеним студиjама – до 25 поена
мотивационо писмо (и интeрвjу) – до 25 поена
квaлитeт пoртфoлиja у цeлини – до 50 поена

Термински план - други уписни рок

 • Пријављивање кандидата обавиће се 12. и 13. октобра 2015. године. од 10 до 12 сати, у соби 205 архитектонског факултета.
 • Истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима о успеху на претходно завршеним студијама, на огласној табли и вебсајту Факултета: уторак, 13. октобра 2015. године у 13 сати.
 • ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: СРЕДА, 14. ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ, У 14 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У КАБИНЕТУ 301
 • Истицање прелиминарне ранг листе: СРЕДА, 14. ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ, У 18 САТИ.
 • Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: четвртак, 15. октобар 2015. од 09 до 15 сати и петак, 16. октобар 2015. од 09 до 12 сати у соби 215а.
 • Увид у рад: петак 16.октобар 2015. године, од 13 до 14 сати у кабинету 301.
 • Објављивање решења Комисије на поднету жалбу: петак, 16.октобар 2015. до 18 сати.
 • Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: понедељак, 19. октобар 2015. од 09 до 12 сати у соби 215а.
 • Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу: понедељак, 19. октобар 2015. до 13 сати.
 • Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на вебсајту Факултета: понедељак, 19. октобар 2015. до 14 сати.

Упис кандидата - други уписни рок

 • Упис кандидата: понедељак, 19. октобар 2015. године од 14 до 15 сати. Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 19. октобра 2015. године, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг листама.
 • Прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима: уторак 20. октобар 2015. године у 10 сати испред собе 205.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија Унутрашња архитектура 2015/16. објављене су у ИНФОРМАТОРУ за други испитни рок:

ИНФОРМАТОР – други испитни рок: МУА 2015/16.