УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 1603/5
Дана: 24.09.2015. год. Београд

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Декан Архитектонског факултета у Београду, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата Плазинић Александра бр. пријаве 176, Стојиљковић Јоване бр. пријаве 174, Петровић Сташе бр. пријаве 189, Бурсаћ Дејана бр. пријаве 008, Грбић Иване бр. пријаве 203, Симић Страхиње бр. пријаве 221 и Bechikh Ouissam бр. пријаве 62, на Решења бр. 1603/3, 1604/3 I 1605/3 Комисије за спровођење уписа од 22.09.2015. године.

2. Ова Одлука је коначна даном доношења.

3. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Решења бр. 1603/3, 1604/3 I 1605/3 Комисије за спровођење уписа од 22.09.2015. године, извршена је детаљна анализа жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2015/2016. години, на студијске програме: архитектура, интегрални урбанизам и унутрашња архитектура, при чему је утврђено:

1. Да су жалбе допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;

2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;

3. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;

4. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове;

5. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу;

6. Да се кандидат Плазинић Александар у својој жалби жали на прегледање портфолија;

7. Да се кандидат Стојиљковић Јована у својој жалби жали на добијено образложење на свој рад добијено од Комисије, као и њену објективност;

8. Да се кандидат Петровић Сташа у својој жалби жали на то што тест није анониман и објективност оцењивања теста;

9. Да се кандидат Бурсаћ Дејан у својој жалби жали на мали број остварених поена и тражи поновно оцењивање појединих задатака;

10. Да се кандидат Грбић Ивана у својој жалби жали на свој ранг на Прелиминарној ранг листи.

11. Да се кандидат Симић Страхиња у својој жалби жали на број освојених поена на Портфолију и на мотивационим писму.

12. Да кандидат Bechikh Ouissam у својој жалби наводи разлоге зашто би требало да буде уписана и тражи поновни преглед свог рада.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић, с.р.