UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 1603/5
Dana: 24.09.2015. god. Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

O D L U K U

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata Plazinić Aleksandra br. prijave 176, Stojiljković Jovane br. prijave 174, Petrović Staše br. prijave 189, Bursać Dejana br. prijave 008, Grbić Ivane br. prijave 203, Simić Strahinje br. prijave 221 i Bechikh Ouissam br. prijave 62, na Rešenja br. 1603/3, 1604/3 I 1605/3 Komisije za sprovođenje upisa od 22.09.2015. godine.

2. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

3. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Rešenja br. 1603/3, 1604/3 I 1605/3 Komisije za sprovođenje upisa od 22.09.2015. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijske programe: arhitektura, integralni urbanizam i unutrašnja arhitektura, pri čemu je utvrđeno:

1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;

2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;

3. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

4. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;

5. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;

6. Da se kandidat Plazinić Aleksandar u svojoj žalbi žali na pregledanje portfolija;

7. Da se kandidat Stojiljković Jovana u svojoj žalbi žali na dobijeno obrazloženje na svoj rad dobijeno od Komisije, kao i njenu objektivnost;

8. Da se kandidat Petrović Staša u svojoj žalbi žali na to što test nije anoniman i objektivnost ocenjivanja testa;

9. Da se kandidat Bursać Dejan u svojoj žalbi žali na mali broj ostvarenih poena i traži ponovno ocenjivanje pojedinih zadataka;

10. Da se kandidat Grbić Ivana u svojoj žalbi žali na svoj rang na Preliminarnoj rang listi.

11. Da se kandidat Simić Strahinja u svojoj žalbi žali na broj osvojenih poena na Portfoliju i na motivacionim pismu.

12. Da kandidat Bechikh Ouissam u svojoj žalbi navodi razloge zašto bi trebalo da bude upisana i traži ponovni pregled svog rada.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić, s.r.