УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
reklama-MAS_800x600_konacne

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 бр. 1832/10
Дана: 25.09.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Комисија за спровођење Уписа је, дана 25.09.2014. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђују се Коначне ранг листе кандидата за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијске програме: архитектура, интегрални урбанизам и унутрашња архитектура. Коначне ранг листе налазе се у прилогу овог Решења и његов су саставни део.

2. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијски програм Архитектура, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, за 118 кандидата који се налазе од 1. до 118 места, на Коначној ранг листи МАС Архитектура и то: 75 кандидата на модул Архитектура, 11 кандидата на модул Урбанизам, 21 кандидат на модул Архитектонске технологије и 11 кандидата на модул Архитектонско конструктерство.

3. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијски програм Архитектура, у статусу самофинансирајућих студената, за 58 кандидата који се налазе од 119. до 176 места, на Коначној ранг листи МАС Архитектура и то: 37 кандидата на модул Архитектура, 5 кандидата на модул Урбанизам, 11 кандидата на модул Архитектонске технологије и 5 кандидата на модул Архитектонско конструктерство.

4. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијски програм Интегрални урбанизам, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, за 21 кандидата који се налазе од 1. до 21 места, на Коначној ранг листи МАС Интегрални урбанизам и за 11 кандидата у статусу самофинансирајућих студената који се налазе од 22. до 32. места, на Коначној ранг листи МАС Интегрални урбанизам.

5. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, на студијски програм Унутрашња архитектура, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, за 21 кандидата који се налазе од 1. до 21 места, на Коначној ранг листи МАС Унутрашња архитектура и за 11 кандидата у статусу самофинансирајућих студената који се налазе од 22. до 32. места, на Коначној ранг листи МАС Унутрашња архитектура.

6. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.

7. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.

8. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2014/2015. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
Доц. арх. Милош Ненадовић

Решење Комисије за спровођење уписа за коначну ранг листу