УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Radio-televizija-Vojvodine_feature

Конкурс

РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ВОЈВОДИНЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“
21000 Нови Сад, Игњата Павласа 3
http://www.rtv.rs/rtv/javne-nabavke/javne-nabavke-velike-vrednosti
објављује

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН

за јавну набавку бр. ЈН КЗД 07/14 – Израда идејног решење зграде РУВ

1. ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Радиодифузна установа Војводине „Радио-телевизија Војводине“ (РУВ)

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Конкурс за дизајн.
Предметни поступак се спроводи као конкурс за дизајн на основу члана 38. став 5. тачка 2. закона о јавним набавкама. Наручилац се не обавезује да са награђеним учесницима закључи уговор.

3. ОПИС И ЗАХТЕВ У ВЕЗИ ДИЗАЈНА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА
ЦИЉ КОНКУРСА
Циљ конкурса је да се добије што квалитетније урбанистичко – архитектонско решењe које ће омогућити оптималну искоришћеност расположивог простора, ефикасност и функционалност, како би се обезбедиле све претпоставке за квалитетан процес производње, обраде и емитовања програма Радија и Телевизије, у складу са стандардима и нормама за ову врсту делатности.

ТИП КОНКУРСА
По врсти конкурс је отворени.
Према задатку конкурс је идејни.
По облику конкурс је једностепени.
Према начину и предаји рада конкурс је анонимни.

ЗАДАТАК КОНКУРСА
Задатак конкурса је израда Идејног урбанистичко- архитектонског решења комплекса Радиодифузне установе Војводине „Радио Телевизије Војводине“, на локацији која се налази на Транџаменту у Новом Саду, које ће послужити као полазна основа за реализацију савремене, технолошки модерне, продукционо ефикасне и пословно рационалне зграде РУВ и њеног окружења.

САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА
Учесници конкурса су обавезни да дају следеће прилоге:

Текстуални прилози:

 • Образложење архитектонско-урбанистичко просторног, функционалног и обликовног концепта решења комплекса, са комплетним прегледом садржаја, назнаком и наменом простора и функционалних целина по етажама са исказом површина, избором конструкције, примењеним материјалима, начином обраде, описом саобраћајног решења у оквиру комплекса (интерне саобраћајнице, гаража, паркинг простори, пешачке комуникације).
 • Прегледна табела са Нумеричким показитељима.
 • Умањене графичке прилоге који илуструју идеју аутора.
 • потребан број текстуалних примерака је 11 комада.

Графички прилози:

 1. Ситуацију са приказом просторног концепта урбанистичко – архитектонског решења за уређење комплекса РТВ, партерним уређењем, зеленим површинама, означеном спратношћу и наменом објеката, нивелацијом, приказом интерних саобраћајних токова (пешачких и колских), као и приказом фаза реализације у размери 1:500
 2. Основу Нивоа -1 објекта – технолошки, магацински и простор опште намене, у размери 1:200,1:250
 3. Основу Нивоа 0 објекта – намена простора, функционалне целине са прегледом површина, са детаљном представом решења партерног уређења окружења (веза са окружењем) и нивелацијом у размери 1:200, 1:250
 4. Све остале основе објекта предвиђене конкурсним задатком, са јасним приказом решења из кога ће се сагледати планиметрија и облик габарита, намена простора, функционалне целине, са прегледом површина, у размери 1:200, 1:250
 5. Карактеристичне пресеке објекта (најмање пет пресека) који јасно дефинишу предложено решење, са висинским котама у размери 1:250
 6. Сва четири изгледа објекта са јасним и читљивим приказом концепта решења архитектонског обликовања фасаде, назначеним материјалом, са приказом контура непосредног окружења, у размери 1:250
 7. Просторну презентацију објекта (аксонометрија) у размери 1:250
 8. Аксонометријске скице основа свих етажа објекта у размери 1:500 (са прилказом зида/преграда до висине од 1,5m)
 9. 3D визуелизацију комплекса у софтеру по избору (Archi CAD, 3dsMax и сл.) дату у формату: pdf, .jpg, .tif и сл. (најмање четири приказа)

Напомена:
У случају да графички приказ не стаје на задати формат у предвиђеној размери, могуће је да се целина прикаже и на два листа (спајањем два листа задатог формата). Такође је по потреби дозвољено променити орјентацију листа.

4. НАЧИН И РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДИЗАЈНА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА
Учесници могу постављати питања жирију до 19.06.2014. године. на e-mail адресу: konkurs@rtv.rs (са назнаком да је питање везано за ЈН КЗД 07/14).

У складу са ЗЈН, чл. 63. заинтересовано лице у писаној форми може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (начином предаје конкурсног рада) најкасније 5 дана пре завршетка рока за предају конкурсних радова на e-mail адресу: konkurs@rtv.rs (са назнаком да је питање везано за ЈН КЗД 07/14).

Крајњи рок за предају радова је 29.07.2014. године, до 12 часова, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом), на адресу наручиоца: Радиодифузна установа Војводине „Радио телевизија Војводине“, Игњата Павласа бр. 3, 21000 Нови Сад.

Отварање понуда (прва седница жирија) ће бити одржано на адреси наручиоца 29.07.2014. у 12:30 часова.

Учесници конкурса ће своје радове предати под шифром и у запечаћеном омоту са назнаком шифре и називом: „Понуда за јавну набавку број ЈН КЗД 07/14 – Израда идејног решење зграде РУВ – Не отварати”.

Коверта мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Рок завршетка рада жирија и је 18.08.2014. године. Објављивање резултата конкурса уследиће најкасније у року од 5 дана од дана одлуке Жирија објављивањем на сајту наручиоца и Порталу Управе за јавну набавку.

У склопу објаве даће се обавештење о изложби конкурсних радова (термин, локација).

НАЧИН ТЕХНИЧКО-ОБЛИКОВНЕ ОБРАДЕ КОНКУРСНОГ РАДА

 • Рад се предаје у аналогној форми (формат графичког прилога 70 x 100 cm, технички обрађен и презентован на материјалу који је погодан за излагање и рад жирија; текстуални прилози на А4 формату) и дигиталној форми (CD са текстуалним прилозима и свим графичким прилозима идејног решења, у формату .jpg или .pdf у резолуцији 300 dpi).
 • Рад у дигиталној форми се предаје у пластичном омоту, са исписаном шифром рада на самом CD-у.
 • Конкурсни рад се доставља на српском језику.
 • Сваки графички прилог мора бити означен шифром у горњем десном углу коју чини број од шест цифара и редним бројем у доњем десном углу.
 • Шифра се мора налазити и на свим осталим прилозима рада.
 • Уз конкурсни рад прилажу се и две запечаћене коверте са шифром у горњем десном углу, и то:

Коверат са ознаком “АУТОР” која мора да садржи шифром означену изјаву учесника о прихватању услова конкурса (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације). Уз изјаву учесници достављају и доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу, имена и адресе аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду конкурсног рада са описаним начином расподеле награда (бројеве текућих-рачуна за уплату наградa, односно дела награде и у ком проценту за рад сваког појединачно у ауторском тиму, уколико рад буде награђен).

Коверат са назнаком “КОНТАКТ” мора да садржи адресу за повраћај рада (ако рад не буде награђен или откупљен) и изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора.

5. ПОСЕБНА НАПОМЕНА АКО ЈЕ УЧЕШЋЕ РЕЗЕРВИСАНО ЗА ОДРЕЂЕНУ ПРОФЕСИЈУ
Право учешћа на конкурсу имају појединци, групе (ауторски тим) или привредна друштва без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине. Правна лица морaју бити уписана у одговарајући регистар за израду техничке документације.

Најмање један од аутора сваког рада треба да буде дипломирани инжењер архитектуре који поседују лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије.

Доказ:

 • Правна лица испуњеност овог услова доказују достављањем копије извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно копије извода из регистра надлежног Привредног суда (ако је доступно на интернет сајту АПР-а или привредног суда доказ се не мора достављати).
 • Правна лица – учесници, испуњеност овог услова доказују копијом уговора којим се недвосмислено доказује да је то лице, које има важећу тражену лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србија, запослено или уговорно ангажовано код правног лица – учесника на конкурсу. Правно лице поред копије уговора доставља копију лиценце за запослено или уговорно ангажовано лице као и копију потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа.
 • Физичка лица испуњеност овог услова доказују копијом лиценце коју издаје Инжењерска комора Србије и копијом потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа.

Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је запослено код наручиоца.

Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу само са једним радом.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 • Учесник конкурса мора да преда рад у предвиђеном року и на предвиђени начин;
 • Учесник конкурса мора доставити све неопходне прилоге предвиђене садржајем конкурсног рада;
 • Учесник конкурса мора да испоштује клаузулу анонимности.

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ДИЗАЈНА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА
Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:

 1. просторни критеријум: просторни концепт решења, однос делова и целине простора или објекта, архитектонске вредности, просторни комфор, квалитет простора, инжењерска рационалност и техничка изводљивост;
 2. програмски критеријум: функционалност и функционална оправданост решења, рационално коришћење простора, поштовање и задовољење конкурсног задатка и просторног програма, просторни комфор;
 3. економски критеријум: економичност и економски аспекти пројектованог решења, економска адекватност решења конкурсном задатку, рационалност и практичност, поузданост у коришћењу и експлоатацији, предвиђени трошкови одржавања у односу на карактер простора;
 4. естетски критеријум: оригиналност, иновативност и уметничка вредност, изворност и креативна посебност, целовитост и доследност решења;
 5. еколошки критеријум: однос према заштити, очувању и унапређењу квалитета животне средине, одрживо коришћење природних ресурса, смањење потрошње енергије и коришћење обновљивих извора енергије као и друге карактеристике конкурсног рада.

7. ИМЕНА ЧЛАНОВА ЖИРИЈА
Председник жирија:
1. Блажо Поповић, дипл.еконмиста / светник генералног директора РУВ

Чланови жирија:
1. Јован Бачић, дипл. инж. / помоћник ген.дир. РУВ за технику и развој
2. Далибор Бубњевић, маст.екк / члан Управног одбора РУВ
3. проф.др.Ђорђе Лађиновић / директор Департмана за грађевинарство и геодезију, ФТН Н.Сад
4. Душан Миладиновић, дипл. инж. арх./ председник Друштва архитеката Новог Сада
5. др Дубравка Ђукановић, дипл. инж. арх. / пројектант
6 др Дарко Полић, дипл. инж. арх. / ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад
7 Владимир Илић, дипл. инж. арх. / Департман за архитектуру и урбанизам, ФТН Н.Сад
8 Милан Ђурић, дипл. инж. арх. / пројектант

Заменици чланова жирија:
1.Вања Крањац / помоћник ген.дир. РУВ за продукцију
2.Синиша Исаков / саветник генералног директора РУВ
3.Ружица Јовановић, дипл. инж. арх. / Друштво архитеката Новог Сада
4.Милан Ковачевић, дипл. инж. арх. / Друштво архитеката Новог Сада

Известилац жирија:
1.Милена Попов, дипл. инж. арх / ЈП „Завод за изградњу града“ у Новом Саду
2.Сандра Веселинов Кљајић, дипл. инж. арх. / ЈП „Завод за изградњу града“ у Новом Саду
3.Марина Петровић, дипл. инж. арх. / Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада

Секретар жирија:
1.Славица Ликић, дипл. инж. арх. / ЈП „Завод за изградњу града“ у Новом Саду

8. ДА ЛИ ОДЛУКА ЖИРИЈА ОБАВЕЗУЈЕ НАРУЧИОЦА
Одлука жирија обавезује наручиоца само у делу исплате награда.

9. БРОЈ И ВРЕДНОСТ НАГРАДА
Овај конкурс предвиђа следеће награде:

 • I НАГРАДА – 500.000,00 динара
 • II НАГРАДА – 300.000,00 динара
 • III НАГРАДА – 150.000,00 динара

Жири може да изабере два рада за откуп у вредности откупне награде од по 50.000,00 динара.

10. ДА ЛИ ЋЕ СА ПОБЕДНИКОМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР
После спроведеног поступка наручилац неће закључивати уговор са победником имајући у виду да је конкурс обликован као поступак у коме се додељују награде.

Наручилац нема обавезу ангажовања аутора награђених или откупљених радова за израду планске и техничке документације.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ НАРУЧИОЦА
Рок за доношење одлуке наручиоца је 20 дана од дана отварања понуда.

12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
Сва ближа обавештења у вези са овим позивом и конкурсном документацијом, могу се добити путем e-mail адреса :
Јован Бачић, jovan.bacic@rtv.rs
Душан Миладиновић, dans@dans.rs (са назнаком да је питање везано за ЈН КЗД 07/14 – за Душана Миладиновића).

Више информација

Више информација у вези са конкурсом и материјал можете пронаћи на следећем линку:
http://www.rtv.rs/sr_ci/rtv/javne-nabavke/javne-nabavke-velike-vrednosti

Radio-televizija-Vojvodine_panorama