УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA

Пријављивање Кандидата обавиће се 19, 20. и 21. јуна према следећем распореду:

КАНДИДАТИ ЧИЈА ПРЕЗИМЕНА ПОЧИЊУ СЛОВОМ:  ВРЕМЕ ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА: 
Среда, 19.06.2024.  Аула АФ  А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж, З, И, Ј  од 10.00 до 18.00 часова
Четвртак, 20.06.2024.  Аула АФ  К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р  од 10.00 до 18.00 часова
Петак, 21.06.2024. Аула АФ  RС, Т, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш  од 10.00 до 18.00 часова

Сви Кандидати који имају страна документа (оцене које нису по стандарду Републике Србије морају да се јаве Комисији пре предаје докумената у дану када су распоређени за пријаву, од 10 до 12 сати у просторијама Комисије. Њима ће бити извршена конверзија оцена и те оцене ће бити унете у базу података Кандидата. Тек након тога Кандидати могу приступити пријави, односно предаји докумената.

– Потребна документа за пријаву на Конкурс за полагање Пријемног испита су:

 1. Копија очитане личне карте или фотокопија личне карте без чипа (обе стране) или фотокопија пасоша, и оригинал на увид; 
 2. Сведочанства за све разреде претходног средњошколског образовања – фотокопије и оригинали на увид; 
 3. Диплома о положеном завршном-матурском испиту – фотокопија и оригинал на увид; 
 4. Решење о нострификацији (признавању) средњошколских исправа или потврда да је поступак започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре); 
 5. Извод из матичне књиге рођених – обавезно достављају страни држављани (за држављане Републике Србије факултет прибавља извод из матичне књиге рођених по службеној дужности); 
 6. Фотокопија Извода из књиге држављана (не старију од  6 месеци); 
 7. Изјава кандидата да су припадници српске националне мањине, коју достављају само кандидати припадници српске националне мањине из суседних земаља; 
 8. Изјава кандидата да су припадници ромске националне мањине и препорука Националног савета Рома, уколико желе да се упишу кроз афирмативне мере – Роми; 
 9. Решење Ректора о праву кандидата на упис кроз афирмативне мере лица са инвалидитетом; 
 10. Изјаву да нису били уписани у прву годину факултета у буџетском статусу (за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024 године); 
 11. Доказ о уплати накнаде за полагање Пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на број жиро рачуна Универзитета у Београду – Архитектонског факултет:                             840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027 са сврхом дознаке: накнада за Пријемни испит 
 12. Изјава кандидата за коришћење личних података 
 • Кандидати ће, након предаје докумената и провере података које су унели у Формулар на интернет страници Факултета, потписати одштампан Пријавни лист и добити одштампану Пропусницу за полагање Пријемног испита коју морају имати са собом на дан полагања испита. 
 • Кандидати својим потписом на Пријавном листу потврђују да прихватају правила за спровођење и полагање Пријемног испита. 
 • Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да његови лични подаци, из Пријаве, могу бити унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима. 
 • Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024. године, приликом пријаве,  достављају и потписану изјаву да нису били уписани, односно да су били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу. 
 • Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на Конкурс, подносе поред прописане документације и Решење о признавању дипломе о стеченом средњем образовању (или потврду о томе да је започето признавање потребних докумената) и фотокопију важећег пасоша. 
 • Кандидати, припадници српске националне мањине из суседних земаља, пријављују се и уписују у складу са Конкурсом за упис у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину. Ови Кандидати прилажу Факултету, поред прописане документације и изјаву о националној припадности.