УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Назив и циљеви студијског програма

НАЗИВ ПРОГРАМА:
Мастер академске студије Архитектура – 120 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно–уметничких поља:

  1. Техничко-технолошке науке;
  2. Друштвено-хуманистичке науке;
  3. Уметност.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТУРЕ СУ:
Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија. Стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у области урбанистичког и просторног планирања, архитектонско-урбанистичког пројектовања и реализације архитектонских објеката. Стицање права на наставак образовања на докторским академским студијама из области архитектуре, урбанизма или сродних научних и уметничких области.

M9_0144_optim

Врста студија и исход процеса учења

Студије другог степена су академског карактера, и осмишљене су као усмерене током другог и трећег семестра. Могуће линије усмерења су А (архитектура), У (урбанизам) и АТ (архитектонске технологије). Општи део теоретске наставе садржи теме из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука, и уметности.Исход процеса учења је стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и професионалне квалификације која омогућава самостално и одговорно бављење архитектонском струком, а у складу са националном и регулативом ЕУ.

Стручни, академски, односно научни назив

Мастер инжењер архитектуре (Master of Architecture)

Услови за упис на студијски програм

Завршене Основне академске студије архитектуре, или друге сродне области. Ранг листа за упис формира се на основу опште просечне оцене на Основним академским студијама. Кандидати који су завршили основне студије из друге области полажу диференцијалне испите у складу са посебним програмом.

Модули и курсеви

Листа обавезних и изборних студијских подручја и предмета (модули и курсеви):

  • Мастер академске студије Архитектура 2014/15 – II година

Начин извођења студија

Настава се остварује предавањима, пројектовањем у студију (атељеу), семинарима, консултацијама, образовно-научним, односно образовно-уметничким радом, менторским радом, и другим облицима наставног и истраживачког рада. Пројектни модули чине кичму студијског програма мастер студија. Тиме специфичан дијалог наставник – студент са свим субјективним компонентама постаје централни део студија. Током дипломских студија, студент не може више од два пута да вежба пројекат у истом студију. Могуће је, у оквиру усмерене наставе, понудити и интегрисане пројекте који се реализују током 2. и 3. семестра, у континуитету. Само у овом случају студент може радити цео усмерени програм у студију код истог наставника, али ово искључује израду дипломског пројекта у истом студију.

Наставни часови у табелама плана изражени су на следећи начин:
Предавања + Вежбе + (Пројектовање у студију).

Само један број у табели говори да је у оквиру датог фонда сати могуће изводити наставу на више различитих начина.

Укупно предвиђено трајање студија је две године, односно 120 ЕСПБ.

Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета

Бодовна вредност сваког предмета је исказана у складу са Европским системом преноса бодова. Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета исказана је у документу МАС – АРХИТЕКТУРА (2014/15) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, у табелама под тачком 5.

Бодовна вредност завршног рада на основним студијама

На дипломским студијама је предвиђен завршни – мастер рад. Овај задатак израђује се у студију, током четвртог семестра, и састоји се од теоретског основа – тезе и пројекта. Одбрана мастер рада је јавна, пред комисијом.

Предуслови за упис појединих предмета или група предмета

Предуслови су дати у описима модула и курсева.

Начин избора предмета из других студијских програма

Студент може одабрати изборни предмет другог студијског програма у оквиру Изборног модула на прва три семестра студија. Услов за избор је одобрење Продекана за наставу.

Услови за прелазак са других студијских програма

Студент може прећи на студијски програм са другог студијског програма исте области студија, у складу са расположивим капацитетима и процедуром која ће бити дефинисана посебним правилником.

Остала питања од значаја за извођење студијског програма

Дипломске студије су „STUDIO DRIVEN“, што подрзумева тежишно наставу у оквиру студија, у којима студенти радом на индивиуалном или групном пројекту стичу потребна знања, вештине и компетенције у области архитектуре. Теоретска настава првенствено је оријентисана као подршка раду на пројекту. Наставни предмети груписани су у оквиру студијских подручја. Резултат похађања наставе на сваком студијском подручју изражава се јединственом оценом. Провера знања врши се путем израде и одбране пројектних елабората и семинарских радова и једноделних (писмених или усмених) испита.

Документи

Више информација о студијском програму Мастер академских студија – Архитектура (2014/15) можете наћи овде:

МАСА (2014/15) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ за II годину (акредитован 2009)