УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Студент продекан

је представник студената предвиђен Статутом Факултета. Учествује у раду Деканског колегијума, Савета и Наставно-научног већа када се разматрају питања од студентског интереса.

Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтеве пред свим органима Факултета који се односе на подизање квалитета образовног процеса и на приговоре на организацију и начин организовања наставе. Студент продекан координира тимовима које оформи Студентски парламент, координира радом студентских организација, предлаже мере за унапређивање наставе.

Студент продекан преноси и објашњава студентима ставове органа Факултета а који су од значаја за студенте.

Студента продекана бира и разрешава Студентски парламент. Студент продекан се бира из редова посланика Студентског парламента. Сваки члан Студентског парламента може бити биран за студента продекана. Мандат Студента продекана траје годину дана. Студент продекан дужан је да Студентски парламент на свакој седници извештава о питањима из његове надлежности.


Студент продекан:

Исидора Зубовић