УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 2. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
dubai-mall_o
Dubai Mall

МАСУ – I година – 2. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 2. семестар: Курс МАСУ М2.6. – Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Ксенија Лаловић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Технике и алати урбане анализе и синтезе саставни су део сазнајног процеса сагледавања и разумевања и интерпретације урбаних структурних и трансформационих карактеристика, који је усмерен ка препознавању и одабиру адекватних метода планирања и стратегија развоја. Савремени истраживачки поступци више се не могу замислити без употребе савремених ИКТ алата који омогућавају ефикасност и ефективност поступака. У том смислу:
• Основни циљ наставе на предмету је упознавањеи оспособљавање за употребу основних техника аналитичких и синтетичких поступака које се примењују у пракси у току процеса урбанистичког планирања и пројектовања.
• Оперативни циљ наставе је упознавање са перформансама и савладавање коришћења основних рачунарских алата за подршку урбаној анализи, са посебним нагласком на ГИС засноване урбане информационе системе.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Разумевање спектра и комплексности практичних професионалних задатака урбанисте у укупном процесу урбаног планирања и пројектовања.
Способност препознавања и избора адекватних истраживачких техника и алата који су примерени разматраном проблемском контексту у процесу урбаног планирања и пројектовања.
Стицање знања о поступцима у спровоћењу техника, њиховој сложености, потребним ресурсима и условима за њихово спровођење.
Стицање вештина употребе основних техника у контекту конкретно задатог урбаног проблема.
Стицање вештина употребе основних ГИС алата неопходних за спровођење основних просторних и вишекритеријумских анализа посматраног урбаног контекста.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Oбухвата тематске јединице из метода и техника прикупљања, уређивања и структуирања кванитативних и квалитативних података, метода статистичке и просторне анализе, интегралне вишекритеријумске територијалне анализе, метода и техника предвиђања и симулације, SWOT, метода и техника визуелизације истраживачких резултата и припреме извештаја за подршку одлучивању, метода и техника евалуације и праћења промена.
Oбухвата практичну апликативну наставу за одабране основне технике употребом ГИС и других рачунарских алата на задатом урбаном полигону.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава на предмету се одвија кроз интерактивна предавања, и вежбе у рачунарској ГИС лабораторији на конкретно задатом урбаном полигону који се одабира у договору са руководиоцем интегралног пројекта како би добијени резултати били употребљиви у процесу израде пројекта.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М2.6. – Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер