УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

45UNBLOCKED

СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ | БЛОК 45 | АДА МЕЂИЦА | НОВИ БЕОГРАД

МАСУ М3.5 Интегрални пројекат – 2015/16

Наставници: др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент
Сарадници: Александра Ђорђевић, PhD кандидат | Сања Симеунчевић, PhD кандидат
Гостујући критичари: Владан Ђокић, Архитектонски факултета УБ | др Ана Никезић, Архитектонски факултета УБ | Haris Piplas, Research and Teaching Fellow, ETH Zürich | Svea Heinemann, TU Berlin Smart City Platform | Дејан Поповић, Slovak University Of Technology | Maarika Lukk, analyst, University Of Tartu.

Међународна радионица: Паметни и креативни градови за друштво засновано на знању
05-09. новембар 2015.
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет уз подршку Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich

Програм:
Тестирање потенцијала за интегрални урбани развој укључујући „меке и тврде“ мере у циљу решавања проблема данашњице Новог Београда у процесу постсоцијалистичке транзиције. Стратешки приступ формулисању иницијалних интегралних пројеката урбаног развоја,  као нове праксе планирања у фази транзиције из индустријског у друштво базирано на знању.

У условима брзих трансформација у економском и друштвеном систему, у комбинацији са ефектима глобалне конкуренције и укупне економске кризе, чини се да је унутрашња способност структуре насеља да настави процес природних трансформација смањена и не може се наставити без спољне интервенције и иновативних пракси.

Студенти | Излагачи:
Сања Спасенић | Милош Узелац | Ирена Костић | Ана Јовановић | Предраг Јовановић | Милена Ивановић | Бранко Маринковић | Ана Граовац | Валдимир Радосављевић | Ивана Јаношевић | Ива Михаела Бабкова | Александра Милошевић | Никола Цветановић | Јелена Радосављевић | Нена Остојић | Уна Умићевић | Илија Бошковић | Филип Трговчевић | Софија Недељковић | Катарина Пантић | Растко Крстић | Марина Пешић | Бранислав Радуловић.

Сања Спасенић, Ана Јовановић, Милош Узелац

Сања Спасенић, Ана Јовановић, Милош Узелац
ГРУПНИ РАД: 45 САТИ ЈАЧАЊА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Предметно подручје – блок 45 спада под територију општине Нови Београд, која представља једну од седамнаест београдских општина и окружена је двема рекама – Савом и Дунавом. На основу интегралне анализе предметног подручја препознати су основни проблеми и потенцијали. Наиме, потенцијале представљају близина реке, велики број зелених површина, као и добра повезаност са остатком града јавним градским превозом. Поред тога, посебно се истиче изграђен идентитет јаке локалне заједнице „Fortyfivers“, која води фејсбук страницу и блог, где се архивирају текстови, чланци, фотографије, актуелности и све остало везано за блок. Са друге стране, срж проблема на локацији је неискоришћеност / неактивност јавних простора услед неадекватног одржавања као и недостатка рекреатвних, културних и забавних садржаја, што произилази из недовољног капацитета и моћи месне заједнице у блоку. То за последицу има слабу социјализацију и низак ниво безбедности јавних простора. Анализом релевантних докумената и стратегија на градском нивоу истакнут је социјални развој као један од стратешких приоритета одрживог развоја.

Сања Спасенић

Сања Спасенић
CREA(C)TIVE HUB 45

Ана Јовановић

Ана Јовановић
АГРИКУЛТУРА ЗАЈЕДНИЦЕ – МОЈЕ ПАРЧЕ ЗЕМЉЕ

Милош Узелац

Милош Узелац
ОАЗА ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА

Пантић, Пешић, Недељковић, Крстић

Катарина Пантић, Марина Пешић, Софија Недељковић, Растко Крстић
ГРУПНИ РАД: БЛОК ЛИ

Пројекат „БЛОК ЛИ“ настао је на основу детаљне анализе постојећег стања, која обухвата анализу простора, садржаја, зелених и рекреативних површина и саобраћајне инфраструктуре. На основу тога, урађена је сwот анализа, која је помогла тачном дефинисању проблема и потенцијала за одабрану локацију. Проблеми су представљени у оквиру анализе „дрво проблема“, док су потенцијали анализирани кроз „дрво циљева“.

Урађене анализе су довеле до самог концепта пројекта, као и до дефинисања визије и стратешких циљева. Да би се проверила одрживост задатих циљева, даља анализа налагала је истраживање теоријског оквира, али и извода из националних, регионалних и локалних докумената на које се треба ослањати приликом даље разраде пројекта. Примери добре праксе показују како су слични проблеми успешно решени у другим земљама. Све наведено, довело је до израде предлога четири пилот пројекта, који чине „БЛОК ЛИ“, а то су: „70 for Kitchen“, „Наша/Ваша башта“, „Наша/Ваша кухиња“ и „Учимо заједно“.

Катарина Пантић

Катарина Пантић
НАША/ВАША КУХИЊА

Пројекат ,,наша/ваша кухиња” има за циљ да ојача заједницу, односно друштво кроз формирање заједничке кухиње. Заправо, пројекат треба да оживи централни део блока, у ком се данас налази опустошен и запуштен простор занатског центра. Реактивација ће се одвити кроз пренамену простора комерцијалних садржаја у простор заједничке кухиње. На тај начин ће се укључити и социјалнокултурни аспект, тако што ће се омогућити социјална инклузија кинеске и српске заједнице кроз заједничко учешће у планирању и припреми хране у кухињи.

Оно што се очекује од пројекта јесте, пре свега, реконструкција и проширење занатског центра, тако да задовољи потребе капацитета становништва у том блоку. Као саставни део реконструкције, подразумева се и уређење простора око објекта, ради могућности организовања дела ресторана на отвореном. Такође, од пројекта се очекује међусобна сарадња и комуникација међу људима различитих националних припадности, већи осећај припадности заједници, као и повећано поштовање међу људима. На тај начин ће се омогућити размена културе кроз рецепте и израда збирке рецепата.

Наиме, читав пројекат даће прилику свим актерима да подједнако учествују и доприносе друштвеној заједници, кроз заједничко, односно колаборативно планирање у процесу планирања, организовања и припрему хране. Сви актери имају подједнако право гласа и на тај начин се подиже самопоуздање сваког појединца и омогућава му да изрази своја мишљења и жеље.

Софија Недељковић

Софија Недељковић
НАШЕ/ВАШЕ БАШТЕ

Општи циљ овог пројекта односи се на јачање заједнице кроз развој урбане агрикултуре. У смислу принципа одрживог развоја, а у складу са Националном стратегијом одрживог развоја Републике Србије, акценат је на социјалној кохезији, односно на јачању социјалне стабилности и солидарности и подстицању социјалне укључености. Наиме, креирањем заједничких башти постигло би се активирање јавних простора, али би се и локалном становништву понудио програм и простор који би им омогућили активно учешће у активностима везаним за напредак њиховог сопственог окружења.

Исто тако, створила би се могућност узгајања и конзумирања здраве, органске хране. Простор на коме би се налазиле баште, данас представља само недовољно уређен јавни зелени простор. Пренамена ових површина одвиће се кроз њихову активацију. Без обзира на пренамену, имплементацијом урбаних башти подручје ће и даље имати функцију јавног простора што значи да ће бити приступачан свима, укључујући све становнике блока, али и заинтересоване чланове кинеске заједнице.

Растко Крстић

Растко Крстић
БЈЕЛИЦА блОК70

“Блок 70 је 2025. године стамбено насеље изграђеног идентитета, препознатиљиво у крају, општини, граду као спортски центар и жижа свих познатих спортских дешавања у земљи спорта, као и еколошкој, умутнечкој и социјалној одрживости коју одржава јака локална заједница кроз организацију спортских манифестација, турнира, дешавања. Ово насеље је оаза спортског живота заснована на спортским манифестацијама за кориснике свих старосних група.“

Превелике јавне порвшине, већина без одређене намене, је напуштено и неуређено, урбани мобилијар је стар и дотрајао, негде уништен од стране сумњивих група које су честе у блоку за време вечерњих сати због лошег осветљења у блоку, све ово су аспекти који великој мери спутавају становнике да изађу напоље уживају у амбијенту, друже се и рекреирају спортом.

Први од циљева би била реконструкција постојећих и изградња новог игралишта које ће децу одвојити од рачунара и таблета и послати их на игру и дружење, након тога би се реконструисали постојећи терени и изградио нови са mixed use наменом за све спортове, на коме би се свакодневно становници рекреирали становници, а на коме би се повремено одржавале спортске манифестације са учешћем спортских звезда. Уређењем урбаног мобилијара и јавног зеленила би формирали целину у уређењу јавног простора и допринели становницима простор за рекреацију, спортске активности, дружење, побољшање комшијских односа и повећању социјалне инклузије.

Повратак на главну страну изложбе 45UNBLOCKED:

45UNBLOCKED_izlozba_backto