УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА СТУДЕНТСКОГ КЛУБА МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

stud-konkurs

1. ПОВОД И ЦИЉ РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА

Повод иницијативе за расписивање конкурса настао је из потребе за формирањем функционалног простора за окупљање и међусобну сарадњу студената Математичког факултета Универзитета у Београду. За разлику од постојећих простора, који попут библиотеке или традиционалне читаонице намећу индивидуални рад као једини облик учења, идеја Студентског клуба је да простором омогући две основне намене: у првом делу дана простор за социјализацију и размену знања међу студентима, а у другом делу дана простор који ће допринети даљем развоју студентских организација и спровођењу њихових активности.

 

Циљ је реализација угодног и атрактивног простора, опремљеног тако да одговори на различите потребе корисника. Идеја о формирању Студентског клуба Математичког факултета Универзитета у Београду покренута је од стране удружења СУМА (Студентска унија математичара – https://www.sumamatf.rs) и подржана од стране фондова Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а започеће своју реализацију расписивањем студентског архитектонског конкурса за израду идејног решења ентеријера у сарадњи са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду.

 

Пројекат ентеријера реализоваће се кроз 3 фазе:

 

  1. ФАЗА / студентски конкурс за идејно архитектонско решење ентеријера Студентског клуба Математичког факултета Универзитета у Београду
  2. ФАЗА / радионица разраде најуспешнијих решења (до 3) у сарадњи са групом сарадника са смера МАСУА
  3. ФАЗА / извођење и реализација пројекта ентеријера у сарадњи са групом сарадника са смера МАСУА

2. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Концепцијом ентеријера простора Студентског клуба математичког факултета потребно је обезбедити вишенаменски трансформабилан простор за активности студената и организација које делују у оквиру факултета. Простор предвиђен за интервенцију површине је 54 м2 и налази се у приземљу зграде Математичког факултета у улици Св. Николе 39 на Звездари, и потребно га је адаптирати и прилагодити новопројектованој намени. Простор будућег клуба треба да омогући:

  • индивидуални, заједнички рад и размену знања међу студентима,
  • повремено одржавање студентских такмичења, радионица и изложби,
  • повремено одржавање гостујућих предавања и презентација пред публиком,
  • социјализацију кроз дружење и окупљање студената различитим поводима,
  • функционисање студентских удружења и организација.

Од учесника конкурса очекује се да у својим решењима предложе све каталошке или пројектоване елементе опреме унутрашњег простора који су неопходни да се омогући просторна артикулација наведених сценарија употребе Студентског клуба, међу којима се подразумева намештај за учење, праћење предавања, социјализацију, одлагање, итд. Обавезно је обезбедити сигурност Студентског клуба, његових корисника и опреме, предвидети улазна врата, затворене ормариће, начин одлагања мобилијара (који је у одређеним режимима употребе вишак), простор за складиштење хране и пића у случају одржавања догађаја (мини фрижидер).

3. ПРАВИЛА КОНКУРСА

3.1 Врста конкурса

Конкурс који се спроводи је

по врсти: отворен,

према категорији учесника: студентски,

према задатку: идејни,

по облику: двостепени и

према начину предаје: анонимни.

 

Жири ће изабрати до три најуспешнија предлога из првог степена конкурса и са тимовима који су учествовали на конкурсу спровести радионицу за разраду решења на основу изабраних конкурсних предлога, а до нивоа извођачког пројекта.

3.2. Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година и свих студијских програма Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Максималан број чланова једног тима је 3 студента. Један тим може учествовати на овом конкурсу само са једним предлогом. Један студент може учествовати на овом конкурсу само у једном тиму.

3.3. Услови за спровођење конкурса

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Конкурс садржи и назнаку да ће се изабрана решења предати на коришћење Наручиоцу, који има право објављивања и коришћења изабраних пројеката за своје потребе, без посебне накнаде, уз обавезу навођења имена аутора и факултета.

Подлоге за конкурсни рад садрже:

– Распис конкурса са пројектним задатком,
– Дигиталне подлоге у .dwg формату,

– Избор фотографија са локације.

МАТЕРИЈАЛ

 

3.4. Садржај конкурсног рада

 

Графички прилози:

– Основа са диспозицијом намештаја R=1:50,
– Основа пода R=1:50,

– Основа плафона са диспозицијом светиљки R=1:50,

– Карактеристични пресеци/изгледи R=1:50,

– Аксонометријска шема просторно-програмског решења R=1:50,

–Просторни 3D прикази – амбијенти,

– Каталог намештаја и материјала са спецификацијом,

– Опционо: карактеристични детаљи R=1:20/10/5.

 

НАПОМЕНА: Неопходно је кроз најмање једну од наведених врста прилога шематски приказати организацију различитих режима употребе простора (кроз основе, аксонометрије или амбијенте).
Текстуални део:

 

– Опис и образложење предложеног решења,

– Оквирна финансијска конструкција предложеног решења.

 

Достављање конкурсног материјала:

 

У складу са измењеним епидемиолошким условима и новим мерама уведеним од стране Владе Републике Србије од 16.03.2021. године, предаја радова спровешће се у складу са дефинисаним конкурсним роковима закључно са 22.04.2021. године најкасније до 14:00 на е-маил: konkurs.studentski.klub@arh.bg.ac.rs

 

Конкурсни тим/аутор за потребе предаје радова формира посебну е-маил адресу креирану за ту сврху која се састоји од следећих елемената:

 

studentski.klub.ŠIFRA@domen

primer: studenttski.klub.ŠIFRA@gmail.com

Моле се учесници да приликом слања документације воде рачуна да иста није већа од 5MB или да у супротном користе WeTransfer линк или неки еквивалент.

 

Пријава треба да садржи три одвојена фолдера и то:

 

ГРАФИЧКИ ЕЛАБОРАТ – А3 елаборат хоризонталне оријентације са свим наведеним графичким и текстуалним прилозима, означеним шифром од пет цифара у горњем десном углу (један multipage .pdf naslovljen šifrom),

ПОДАЦИ О АУТОРИМА – један .пдф фајл под називом “АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану изјаву конкурената о томе да сви чланови ауторског тима прихватају услове конкурса; друgi .pdf фајл под називом “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима, презименима, бројевима индекса и факултетима свих чланова ауторског тима, као и податке о адреси за контакт (поштанској и е-маил адреси) и броју контакт телефона,

ЦРТЕЖИ – цртежи решења у активном .dwg formatu (цртежи у AutoCAD-у).

 

Секретар конкурсног жирија ће по пристизању конкурсних радова проверити достављену документацију и издвојити фолдер са подацима о аутору / ауторима на чување до коначне одлуке Жирија.

 

Учесници ће добити е-маил потврде пријема. Учесници су у потпуности одговорни за сигурну и правовремену доставу документације и Архитектонски факултет Универзитета у Београду се не може сматрати одговорним за неуспеле пријаве.

 

Технички обликована обрада конкурсног елабората према наведеном опису, захтеву и димензији је обавезни садржај конкурсног рада. Сви наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене елементе и прилоге неће бити разматрани.

Резултати конкурса и извештај жирија биће објављени на интернет страници: www.arh.bg.ac.rs

 

3.5. Конкурсни рокови

 

– Почетак конкурсног рока: 23.03.2021.

– Рок за постављање питања: 30.03.2021. на е-маил konkurs.studentski.klub@arh.bg.ac.rs

– Рок за предају конкурсних радова: 23.04.2021. до 14:00 на е-маил konkurs.studentski.klub@arh.bg.ac.rs

– Објава резултата конкурса: 30.04.2021. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страници Архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs

– Динамика радионице за разраду најуспешнијих решења биће договорена са ауторима, а њена реализација предвиђа се током маја месеца.

 

3.6. Критеријуми жирија за оцену радова

 

Осим поштовања и задовољења услова из програма конкурса и одговора на конкурсни задатак, жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:

– Оригиналност, карактер и квалитет понуђеног решења ентеријера,
– Архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике понуђеног решења,

– Могућност понуђеног решења да одговори на програмске потребе предвиђене конкурсним задатком,

– Финансијска одрживост и економичност предложеног решења,

– Потенцијал предложеног решења за разраду и извођење,

– Уверљивост аргументације предложеног решења – кроз графичке прилоге и текстуално образложење.

 

3.7. Врста награде и постконкурсне активности

 

Након одабира 3 најуспешнија конкурсна решења која улазе у другу фазу – фазу разраде и припреме за реализацију, током радионице очекује се детаљна разрада решења за извођење у којој се прецизно дефинишу сви елементи програма, материјализације, опреме и примењених система предвиђених идејним решењем са циљем израде документације за реализацију ентеријера. Након завршене студентске радионице жири бира најуспешнији пројекат за реализацију.

С обзиром на то да је реч о учешћу студената у активностима важним за академску заједницу, свим учесницима радионице (другог степена конкурса), ова активност вредноваће се 1 ЕСП бодом.

3.8. Састав жирија

 

Чланови жирија:

др Милена Кордић, доцент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ана Зорић, асистент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Дејан Тодоровић, асистент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

др Небојша Икодиновић, професор – продекан за наставу, Универзитет у Београду – Математички факултет

 

Секретар конкурса/жирија:

Теодора Арсенијевић, студент 2. године МАСА, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ СТУДЕНТСКОГ КОНКУРСА

 

 

 

За Универзитет у Београду

– Архитектонски факултет

 

в. проф. др Ана Никезић, продекан за наставу