УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image (15)

Расписује се Конкурс за доделу 3 (три) „Награде Веселина Лучића” за 2021. годину, за најбоље научно односно стручно остварење (у даљем тексту: остварење) наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2020. години.

 

​Награда, у нето износу од по 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

 

Кандидати на Конкурс могу пријавити следећа остварења:

– монографија,

– поглавље у монографији,

– научни рад.

Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег, односно страног издавача (пожељно је приложити рецензије).

Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.

 

​Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године.

​Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – „Конкурс за Награду Веселина Лучића за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

 

​Уз пријаву поднети:

  1. Остварење у 6 (шест) примерака,
  2. Потврду о радном односу свих/већине коауторана Универзитету у Београду,
  3. Кратку биографију коаутора,
  4. Сагласност коаутора да сеостварење може пријавити на конкурс, са процентуалном проценом доприноса остварењу (приложити само у случају коауторства) и
  5. Образложење предлагача (до 500 речи) онаучној односно стручној вредности научног односно стручног рада, које објашњава предмет, циљ, хипотезеи метод рада, и позиционира резултате у односу на светску праксу.

Пријава се доставља у форми која се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду (Конкурси универзитетских задужбина и фондација http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), и поред описаних података садржи контакт податке подносиоца пријаве: име и презиме, број телефона и имејл адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

​Избор најбољег научног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

У поступку разматрања научног, односно стручног остварења, жири оцењује квалитет и значај научног, односно стручног остварења.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, којуобјављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Уколико остварење, које је изабрано као најбоље, има више коаутора, коаутори ће награду поделити према проценту доприноса остварењу, наведеном у Пријави.

 

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

 

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.