УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Prijemni 2020 (1)

 • Изјава да су припадници српске националне мањине, ово достављају само кандидати припадници српске националне мањине из суседних земаља (02 Izjava srpska nacionalna manjina 2020-21);
 • Фотокопију извода из књиге држављана – (не старију од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених – (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • Решење о нострификацији или потврда да је поступак започет;
 • Диплома о положеном завршном-матурском испиту;
 • Сведочанства за све разреде средње школе;
 •  Копија очитане личне карте или фотокопија личне карте без чипа или фотокопија пасоша;
 • Изјава да су припадници ромске националне мањине и препорука Националног савета Рома, уколико желе да се упишу кроз афирмативне мере – Роми (03 Izjava romska nacionalna manjina 2020-21 и 04 Preporuka nacionalni savet za Rome – model );
 • Решење Ректора о праву на упис афирмативне мере лица са инвалидитетом;
 • Доказ о уплати накнаде за полагање Пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на број жиро рачуна Архитектонског факултета у Београду:

840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027 са сврхом дознаке: накнада за Пријемни испит

 • Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима. ( 06_IZJAVA_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2020 )
 • Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/2020. године, приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу. ( 05b Izjava da nije koriscen budzetski status )
 • Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/2020. године, а у претходном школовању су били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу, приликом пријаве достављају и потписану изјаву да јесу користили буџетски статус. ( 05a Izjava da jeste koriscen budzetski status )
 • Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе поред прописане документације и решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању (или потврду о томе да је започета нострификација потребних докумената) и фотокопију важећег пасоша.

01 Uputstvo za pravljenje PDF fajla

Spisak dokumenata

SifarnikSrednjihSkola