УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

nis28

28. Мeђунaрoдни СAЛOН УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-13. нoвeмбрa 2019. гoдинe у Нишу и приказаће радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

 • Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене
 • Прoстoрни плaнoви градова и општина
 • Гeнeрaлни урбанистички планови и Планови генералне регулације
 • Плaнoви детаљне рeгулaциje
 • Урбaнистички прojeкти и рeaлизaциje
 • Кoнкурси
 • Истрaживaњa, студиje и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања
 • Истрaживaњa, студиje и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре
 • Дигиталне технике,  дизајн  и продукција  у  архитектури  и урбанизму и архитектури; медијска презентација урбанизма и архитектуре
 • Публикaциje
 • Неостварени снови
 • Студeнтски рaдoви

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви кojи пo фoрми и сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је продужен до 15. октобра 2019. године, а рок за достављање радова 22. октобар 2019. године.

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, тел 011/3347-418, 063/8105-864   urbanist@eunet.rs

Пријава Критеријуми жирија 28. Међународни сајам урбанизма 

https://www.sits.org.rs/textview.php?file=kongresi.html&fbclid=IwAR3T_VWSNRe4NfkQsdTyx8XDU4EFilLuqw_vSCnod9HPogYU10By2ibFnsM