УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 03-1189/6
Дана: 03.07.2019. године
Београд

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутент. тумачење и 68/15), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду, Декан Архитектонског факултета у Београду, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата:

– Радовановић Марте, редни број пријаве 324;
– Милошковић Јоване, редни број пријаве 032;
– Болтић Ање, редни број пријаве 184;
– Продановић Филипа, редни број пријаве 463;
– Бајић Анђеле, редни број пријаве 146;
– Којић Нине, редни број пријаве 255;
– Ацковић Нине, редни број пријаве 103;
– Ђуровић Тадеја, редни број пријаве 474 и
– Зубовић Исидоре, редни број пријаве 248,
поднете на Решење 03 бр. 1189/4 Комисије за спровођење уписа од 01.07.2019. године.

2. Одбија се као недопуштена и неправовремена, жалба заведена под бројем 03 1189/5-10

3. Ова Одлука је коначна даном доношења.

4. Ово Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Решење 03 бр. 1189/4 Комисије за спровођење уписа од 01.07.2019. године, извршена је детаљна анализа жалби, а од Комисије за спровођење уписа-подкомисије за тест је затражено писано образложење у вези траженим питањима са пријемног испита као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2019/2020. години, при чему је утврђено:

1. Да су жалбе наведене у тачки 1 ове одлуке допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;

2. Да је жалба наведена у тачки 2 ове Одлуке, која је заведена на Факултету под бројем 03 1189/5-10 од 03.07.2019. године, недопуштена и неправовремена јер кандидат није изјавио приговор на Привремену ранг листу, како је прописано конкурсом, као и да није поднета у прописаном року.

3. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;

4. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу;

5. Да су сви радови рађени и оцењени под шифром, што је обезбеђивало тајност и објективност у оцењивању;

6. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;

7. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове;

 

8. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да уложе жалбу Декану факултета;

9. Да кандидаткиња Радовановић Марта оспорава решења задатака 44.1 и 46.2;

10. Да кандидаткиња Милошковић Јована оспорава решење задатка 44.2;

11. Да кандидаткиња Болтић Ања оспорава решење задатка 45.1;

12. Да кандидат Продановић Филип оспорава решења задатака 43.2 и 46.2;

13. Да кандидаткиња Бајић Анђела оспорава решење задатка 45.1;

14. Да кандидаткиња Којић Нина оспорава решења задатака 37.1 и 45.3;

15. Да кандидаткиња Ацковић Нина оспорава решења задатака 41.2, 44.1, 46.2 и 46.3;

16. Да кандидат Ђуровић Тадеј оспорава решење задатка 46.2 и

17. Да кандидаткиња Зубовић Исидора оспорава решења задатака 38.2, 39.2, 45.3 и 45.4
Имајући у виду све наведене чињенице, као и писани одговор Комисије за спровођење уписа бр.03-1189/4, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДЕКАН АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2019: Коначна одлука Декана по поднетим жалбама кандидата

Hashtag: #PrijemniispitAF2019

ПРИЈЕМНИ 2019