УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201718_reklama-EEAZ_800x600

201718_SAS_EEZA_ilustracija_opt

Обавештење за кандидате – ДРУГИ УПИСНИ РОК (27.10.2017)
Датум и време почетка пријаве: 27.10.2017. – 00:00 часова
Датум и време завршетка пријаве: 31.10.2017. – 10:00 часова
Датум и време завршетка рангирања: 01.11.2017. – 12:00 часова
Датум и време завршетка уписа: 03.11.2017. – 10:00 часова

Назив студијског програма:
Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура
Једногодишње студије – 60 ЕСПБ

Студије су намењенe дипломираним инжењерима архитектуре, грађевине, машинства, електротехнике и других сродних области.

Полазници током студија стичу најактуелнија теоријска и практична знања из области енергетске ефикасности и зелене архитектуре.

Основни циљеви САС – Енергетски ефикасна и зелена архитектура су:
• продубљивање знања неопходних за пројектовање, грађење и процену енергетски ефикасних и зелених зграда;
• стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу 381) за послове у домену израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда;
• стицање професионалне квалификације као улазног основа за полагање испита и добијање звања LEED GA (LEED Green Associate).

Кроз теоријски, практичан и интерактивни рад на изборним предметима полазници имају могућност упознавања са различитим методама верификације попут термовизијског снимања, теста заптивености и другим најсавременијим техникама и алатима из области енергетски ефикасне и зелене градње.

Кроз индивидуални рад и рад у малим групама на сопственим пројектима у оквиру студија – пројекту ЕЕ новоградње или ЕЕ санације и адаптације постојеће зграде, стичу се нова и продубљују постојећа знања, прилагођенa потребама и интересовањима полазника.

Предавачи на специјалистичким студијама су најеминентнији стручњаци из релевантних области, испитивачи и предавачи Инжењерске коморе, носиоци нулте лиценце 381, LEED AP BD+C, Level 1 Thermographer итд. Ваши предавачи учествују на најактуелнијим међународним и националним истраживачким и стручним пројектима из области енергетски ефикасне и зелене градње, активно су укључени у формирање законодавног оквира у области енергетске ефикасности и аутори су бројних публикација које су доступне полазницима за рад и истраживања током специјалистичких студија.

Студијски програм је унапређен кроз Erasmus+ пројекат KLABS на којем учествује 11 универзитета из ЕУ и региона. Овом сарадњом омогућено је: коришћење ресурса новоосноване Истраживачке јединице СаРА (Sustainable and Resilient Architecture) – рад на софтверу Design Builder (лиценциран Engineering Pro пакет), иновативни методолошки приступ, могућност директне сарадње и инетактивних актвности са 5 универзитета из региона, најновија литература из свих обавезних и изборних предмета, као и серијал од 6 књига конципираних тако да покрију најшири спектар тема из области одрживе градње и планирања, намењеним управо полазницима студијских програма обухваћених овим европским пројектом.

Број студената

Архитектонски факултет у Београду, у школској 2017/2018. години уписује на студијски програм специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и зелена архитектура 32 студента који плаћају школарину.

Студенти страни држављани се уписују у оквиру броја предвиђеног за упис студената на студијски програм специјалистичких академских студија (у квоту од 32 студента).

Кандидати

На студијски програм специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и зелена архитектура могу се уписати:

– лица која имају завршене мастер академске студије архитектуре грађевине, машинствa или електротехнике, односно интегрисане студије из чл. 83. ст. 5. и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова;

– лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме из области архитектуре грађевине, машинствa или електротехнике према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Рангирање кандидата

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се на основу оствареног успеха у току студија (максимално 80 поена), радног искуства у струци (максимално 10 поена) и искуства из области енергетски ефикасне и зелене архитектуре (максимално 10 поена).

Висина школарине и накнада за полагање

Накнада за упис студената износи 6.000,00 дин.

Годишња школарина за студенте специјалистичких академских студија на студијском програму Енергетски ефикасна и зелена архитектура утврђена је у износу од 180.000,00 динара.

Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 2.000,00 евра.

Термини пријављивања кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се у канцеларији 204 Архитектонског факултета у периоду од 11. – 12. септембра 2017. 11. до 26. септембра 2017. године од 14.00 – 16.00 часовa.

Начин пријављивања

Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:

 • личну и радну биографију,
 • фотокопије диплома о завршеним студијским програмима основних и мастер студија у складу са Законом о високом образовању, односно основних студија у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (подносе се на увид оригинална документа),
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа која износи 6.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета број: 840 – 1436666 – 34, позив на број 84-560018 са сврхом дознаке: трошкови уписа за специјалистичке студије.

У случају да поседују искуство у струци, односно да раде на одговарајућим пословима у фирмама које су својом делатношћу везане за проблематику енергетски ефикасних и зелених зграда или да имају претходне референце (релевантне пројекте или писане радове) из области ЕЕ и зелене архитектуре, кандидати уз пријаву на конкурс предају и:

 • потврду о радном искуству, и
 • потврду о искуству из области ЕЕ и зелене архитектуре.

Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе, поред прописане документације и потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама и пасош.

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се од 20. до 22. септембра 2017.  04. до 06. октобра 2017. године од 14.00 – 16.00 часова у канцеларији 204 Архитектонског факултета.

Приликом уписа потребно је да кандидати приложе следећа документа:

 • оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе односно уверења о дипломирању и оригинална документа на увид,
 • оригинални извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
 • два обрасца ШВ-20,
 • индекс,
 • три фотографије формата 4,5х3,5 см,
 • доказ о уплати школарине,
 • потписан уговор о студирању у 2 примерка.

Страни држављани, поред наведеног достављају:

 • потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама,
 • доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
 • одговарајуће уверење да владају српским језиком и
 • фотокопију важећег пасоша.

Кандидати који су стекли право за упис обавезни су да пре подношења докумената за упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе, односно висина школарине.

Годишња школарина се може платити у једнократном износу или у више рата (највише три рате), што се утврђује уговором о студирању.

Услови и правила студирања утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Архитектонског факултета.

Уплатницу за плаћање школарине попунити на следећи начин:
– Уплатилац: име и презиме, адреса
– Сврха уплате: школарина за прву годину специјалистичких студија, (прва рата)
– Прималац: Архитектонски Факултет Београд
– Износ: износ дефинисан уговором
– Рачун примаоца: 840 – 1436666 – 34
– Позив на број: 84-560018

Термински план уписа (ажурирано)

Рок за пријављивање кандидата 11. – 12.09.2017. од 14.00 до 16.00 часова.
11. – 26.09.2017. године
Објављивање листе пријављених кандидата
(огласна табла и сајт Факултета)
12.09.2017. у 16.00 часова
26.09.2017. у 16.00 часова.
Примедбе техничке природе на
листу пријављених кандидата
13.09.2017. у 10.00 часова.
27.09.2017. године у 10.00 часова.
Објављивање листе пријављених кандидата 13.09.2017. у 16.00 часова.
27.09.2017. године у 16.00 часова.
Објављивање прелиминарне ранг листе 14.09.2017. у 16.00 часова.
28.09.2017. године у 16.00 часова
Рок за подношење жалбе Комисији
на прелиминарну ранг листу
до 15.09.2017. у 12.00 часова.
до 29.09.2017. године у 12.00 часова
Рок за доношење првостепеног
решења по жалби
18.09.2017.
02.10.2017. године
Подношење жалбе на решење
Комисије Декану АФ
19.09.2017. у 12.00 часова.
03.10.2017. године у 12.00 часова.
Коначна одлука на жалбу које потписује Декан 19.09.2017.
03.10.2017. године
Објављивање коначне ранг листе кандидата 19.09.2017. у 16.00 часова.
03.10.2017. године у 16.00 часова.
Упис кандидата 20. – 22.09.2017. од 14.00 до 16.00 часова.
04. – 06.10.2017. од 14.00 до 16.00 часова.
Почетак наставе петак, 22.09.2017.
петак, 06.10.2017. године.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа на Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2017/18 су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: САС ЕЕЗА 2017/18. ТЕРМИНСКИ ПЛАН: САС ЕЕЗА 2017/18. – АЖУРИРАНО!

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд

Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193

контакт особа:
Весна Мулић
тел: +381 11 3370197
Е-маил: vesnam@arh.bg.ac.rs


KLABS_logo

EU-flag_Co-funded-Project