УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201617_reklama-OAS_IAS_800x600_01_SEPT

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-1126/2
Дана: 09.09.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 54. става 1. а у вези са чланом 85.Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-аут. тумачење и 68/15), члана 13. Правилника о упису студената на студије првог степенa Универзитета у Београду и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2016/17 години, Владе Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр.50/16).

Комисија за спровођење пријемног испита Факултета је, дана 09.09.2016. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђују се Коначне ранг листе кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија у септембарском року, у школској 2016/2017. години. Коначне ранг листе налазе се у прилогу овог Решења и његов су саставни део.
2. Одобрава се упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2016/2017. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, а до попуне одобрене квоте од 2 места.
3. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.
4. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.
5. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-аут. тумачење и 68/15),), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2016/2017. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
с.р. Доц. арх. Милош Ненадовић