УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2015_naslov

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 – 942/3
Дана: 06.07.2015. године
Београд

На основу члана 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду и Извештаја подкомисије за припрему теста од 06.07.2015. године, Комисија за спровођење уписа Архитектонског факултета у Београду, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Одбијају се као неосноване жалбе кандидата комисији за спровођење уписа, на Прелиминарну ранг листу, за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 2015/2016. години.

2. Списак кандидата, који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу, саставни је део овог Решења и налази се у његовом прилогу. На увиду у радове било је присутно 16 кандидата који су поднели жалбе.

3. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Прелиминарну ранг листу за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 2015/2016. години, Комисија за спровођење уписа Факултета је на основу Извештаја подкомисије за припрему теста од 06.07.2015. године, извршила детаљну анализу жалби као и целокупног поступка спровођења конкурса за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 2015/2016. години и утврдила следеће:

1. Да су жалбе допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;

2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем студената;

3. Да су сви радови рађени и оцењени под шифром, што је обезбеђивало тајност и објективност у оцењивању;

4. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;

5. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове и

6. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРАВНА ПОУКА: Кандидат незадовољан овим Решењем може поднети жалбу Декану у року од 24 часа од истека рока за доношење Решења Комисије за спровођење уписа Факултета по жалби кандидата.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Доц. др Рената Јадрешин-Милић