УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЦКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА У ЦЕНТРУ СУБОТИЦЕ

Конкурс је расписала ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, а у циљу максималне транспарентности и заступања струке, спроводила Инжењерска комора Србије. Овде можете прочитати распис конкурса у целини:
http://www.arh.bg.ac.rs/2014/10/22/konkurs-idejno-urbanisticko-arhitektonsko-resenje-stambeno-poslovnog-bloka-u-centru-subotice/

Задатак конкурса је израда идејног  урбанистичко – архитектонског решења изградње и уређења стамбено-пословног блока у центру Суботице. Површина блока је око 3,90 ха, а налази се на подручју између улица Максима Горког, Матије Гупца, Петра Драпшина и Штросмајерове.

Награђени и откупљени конкурсни радови ће бити основ за израду урбанистичке и пројектне документације предметног простора. Конкурсом се успостављају основни принципи за формирање пројектантског оквира у циљу израде решења за предметни простор конкурса, наведено је у Извештају жирија.

Састав жирија:
Јожеф Чипа, дипл. инж. арх. – председник

Чланови:
Деже Лудаши, дипл. инж. арх.
Доц. др Викторија Алаџић, дипл.инж.арх.
Мр Јасмин Шећић, дипл. инж. грађ.
Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, дипл.инж.арх.
Доц. др Марија Маруна, дипл.инж.арх.
Мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх.
Мр Гордана Вујновић, дипл.инж.арх.
Карољ Тертели, дипл.инж.арх.
Бранка Голијан, дипл. правник – Известилац жирија

Жири је констатовао следеће:
Конкурс у целини је успешан. Жири констатује да је стигло 11 радова који задовољавају основне услове конкурса. Конкурсни радови на различите начине решавају рехабилитацију предметног стамбено-пословног блока, са различитим успехом. Иако ни један рад не даје у потпуности одговоре на све постављене захтеве из пројектног задатка, неколико радова ипак су изузетни, квалитетни и у потпуности или деловима могу послужити наручиоцу за решавање постављених циљева за изградњу и уређење предметног комплекса.

Жири, с обзиром на услов да се наградни фонд додели у целости под условом да има двоструки број радова који испуњавају услове конкурса, доноси одлуку о додели награда и откупа следећим радовима:

Прва награда

sp-blok-I_JEIXU7_detalj-1

I награда, шифра ЈЕИXУ7

Правно лице:
“Портарт” д.о.о Београд

Аутори:
Зоран Дмитровић, дипл.инж.арх.
Зорица Савичић, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Похалек, мастер арх.
Наталија Живуловић, студент маст.арх.
Милош Радојевић, мастер
Зоран Дамјановић, дизајнер

Коментар жирија:
Рад под шифром “ЈЕИXУ7″ карактерише изузетно вешто уклапање нове планиране структуре у постојећу градску матрицу. Акценат је на максималном поштовању постојеће парцелације као и конститутивних елемената традиционалне урбане форме као што су пасажи, капије, дворишта и томе сл.
Нова изградња се предвиђа као део процеса генезе и трансформације подручја, што подразумева креирање нових и измену постојећих форми у оквиру важећих параметара и традиционалних кодова изградње у складу са савременим архитектонским језиком. Нова јавна интервенција се предвиђа у унутрашњости блока на укрштању главних пешачких кретања формирањем великог јавног дворишта као места за реализацију културно-едукативних програма.

Поред тога, на местима неизграђених и запуштених парцела се предвиђа појединачна изградња објеката стамбено – комерцијалних садржаја, уз примену модела приватно-јавних партнерстава. Средишње двориште представља центар разгранате мреже јавних пешачких површина и пролаза које интегришу предметни простор у јединствену целину и истовремено га повезују са централном градском зоном.

Посебна пажња је посвећена прихватању пешачких токова из окружења, дискретним пробијањем блокова традиционалном формом пасажа и нај тај начин активирањем садржаја унутрашњих дворишта. Ненаметљивим уклапањем нових објеката у постојећу урбану матрицу се креира динамичан амбијент унутар блока обезбеђујући на тај начин могућност квалитетног коришћења простора. Целовитост амбијента унутар предметне целине подржава и јединствена обрада улица, дворишта и пролаза партерним решењем, елементима мобилијара и томе сл. Посебној атрактивности подручја доприноси проширење регулације и увођење дрвореда у улици Бајчи Жилинског Ендреа, креирајући на тај начин посебан морфолошки акценат у читавом простору и место изузетне урбане вредности.

У овом раду је дакле на најбољи начин извршена интерполација нових објеката у постојеће урбано ткиво на начин који ће, уколико се предлог реализује бити повећан квалитет и атрактивност датог простора, понуђено решење не оштећује и осиромашује већ допуњава карактер предментих урбаних блокова и уличних потеза. Решење предвиђено овим радом омогућује извођење по фазама што је додатни квалитет у постојећим економским условима.

Друга награда

sp-blok-II_F587MS_detalj-2

II награда, шифра: Ф587МС

Правно лице:
Архитектонски студио “ПИН архитекти” Лозница

Аутори:
Александра Ђорђевић, м.арцх
Марина Илић, м.арцх
Катарина Петровић, б.арцх
Невена Балалић, б.арцх
Милош Грбић, м.арцх
Спасоје Радомиловић, м.арцх

Консултант:
мр. доц Урош Радосављевић

Коментар жирија
Рад под шифром “Ф587МС” карактерише усмереност ка развоју нових модела становања у оквиру проширене територије градског центра, као одговора на захтеве одрживог урбаног развоја градова. Концепт решења се заснива на јасно дефинисаном зоналном развоју предметног подручја, где зоне представљају специфичне микроамбијенте за које се креирају посебни услови развоја, изградње и обликовања. Иако тематски јасно дефинисане, зоне су међусобно повезане новим уличним правцима, разноврсном мрежом кретања и јавним просторима различитог степена отворености, у зависности од карактера доминантних намена.

Тежиште је на ревитализацији традиционалног урбаног начина живота кроз креирање суседства са мноштвом различитих садржаја оријентисаних ка заједничком унутрашњем дворишту, односно развоју комерцијалних садржаја у приземљима објеката. Таквом концепту нарочито доприноси увођење нових улица чиме се стварају услови за боље искоришћавање парцела и повећање степена актрактивности локације за комерцијалне садржаје.

У зависности од позиције у односу на центар града, оптерећеношћу историјским и културним наслеђем, очуваности традиције развоја активности, сваку зону карактерише посебан идентитет чији развој се подстиче јасно дефинисаним мерама јавне интервенције. Потенцира се успостављање различитих облика јавно-приватних партнерстава, односно субвенција, као начина за ефикасну реализацију предложеног концепта.

У обликовном смислу, предвиђено повећање обима изградње се контролише, са аспекта уважавања традиционалне морфологије градске матрице, увођењем својеврсних прекида вертикалне регулације уличног фронта, чиме се постиже очување прозрачности блоковске структуре и динамике просторног склопа.

У односу на претходни рад већи је обим интервенција у простору и подразумева рушење већег броја постојећих објеката, што би отежало могућност ефикасне и потпуне реализације решења.

Трећа награда

sp-blok-III_113697_detalj-1

III награда, шифра: 113697

Правно лице:
СР КАНА, Миодрага Гавриловића 44, Нова Пазова

Ауторски тим:
Кана архитекти
доц.др. Ксенија Лаловић, дипл.инж.арх.
Љиља Брајковић, дипл.инж.арх
Сара Костић, м.арх
Андреа Јокић, м.арх
Вера Станишић,м.арх
Тијана Милановић, м.арх
Драгана Маричић, м.арх
Драган Андрић, м.арх

Коментар жирија
Рад под шифром “113697” се издваја исцрпним аналитичким поступком доласка до решења и применом интегралног приступа концептуализацији простора који подразумева свеобухватно сагледавање и разумевање проблема. Рад се ослања на закључке теренских истраживања и доступне политике и планове локалног развоја што га чини методолошки утемељеним у стварне проблеме локалне средине.

Као важан аспект се сагледава идентификован интерес локалне заједнице за пажљивим односом према заштити и обнови подручја у смислу очувања постојећег карактера и амбијенталних карактеристика простора. Предметно подручје се посматра као интегрална целина градског центра и у складу са тим се креира програмски концепт као допуна постојећим садржајима, а у функцији подизања свеукупног квалитета простора.

Идејно тежиште је на изградњи интеркултуралног кварта и формирању својеврсне јавне сцене отворене културне размене, уз развој комерцијалних садржаја и подстицање учешћа приватног сектора у развој културног туризма и угоститељства. Решењем се предлаже креирање финијих и прецизније структуираних регулативних препорука развоја садржаја у циљу успостављања баланса између профита и друштвене димензије, кроз стимулисање приватно-јавних партнерстава и понуду специфичне типологије намена.

У том смислу се, као основни инструменти обнове подручја, сугеришу задржавање структуре постојеће парцелације ради регулисања обима изградње и подршка приватном сектору за развој економски интензивних намена. Као генератор обнове подручја се предлаже формирање јавног потеза са четири објекта јавне намене у унутрашњости блока у оквиру неизграђених парцела, чијом изградњом би се повећала вредност земљишта на предметном подручју и последично подстакла обнова и унапређење постојећег грађевинског фонда.

Предлаже се поштовање постојећих правила градње, у смислу очувања традиционалне градске матрице, уз задржавање постојеће хоризонталне и вертикалне регулације за постојеће објекте, односно савремено уклапање и интерполација нових јавних објеката.

Атрактивно и савремено решење овог рада доводи се у питање са економског аспекта и аспекта изводљивости у тренутној ситуацији, што не умањује његове квалитете.

Откупне награде

Откупна награда, шифра: 200903

Правно лице:
Центар за планирање урбаног развоја , ЦЕП д.о.о

Аутор:
Вељко Младеновић дипл.инж.арх.

Коментар жирија:
Рад под шифром “200903” карактерише решење задатка формирањем јединствене амбијенталне целине у виду вишенаменског трга смештеног централно унутар предметног блока. Облик трга произилази из форме коју стварају зраци комуникације између постојећих уличних продора и планираних пешачких коридора који се спајају и инкорпорирају у саму структуру блока. Решењем се делимично чува постојећа структура улице Петра Драпшина и то тако што се њена функција колско-пешачке улице задржава на начин којим се она претвара у улицу успореног кретања возила.

Већ поменути пешачки продори у форми пасажа додатно унапређују динамику амбијента у и око трга. Планиране избалансиране спратности нових објеката не угрожавају својим висинама постојеће објекте који су овим решењем планирани да се сачувају, тиме је реализована висинска уклопљеност нове форме са постојећом. Планирану изградњу у обликовном смислу дефинише потпуно  нова архитектонска форма која не уважава постојећу градску матрицу коју чини заштићено историјско градско језгро.

Формирање самог трга подразумева веће интервенције које се тичу саме експропријације постојећих парцела у приватном власништву што неизоставно доводи до поскупљења саме реализације.


Откупна награда, шифра: 999999

Правно лице:
ИН СТУДИО, СТУДИО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Аутори:
Душан Стојановић, дипл.инж.арх
Христина Стојановић, б.арцх
Павле Стаменковић, дипл.инж.арх.

Коментар жирија:
Рад под шифром “999999” конципиран је око издуженог зеленог  острва  у виду јавног градског простора чији облик подржава структуру затечених зелених површина у непосредном окружењу предметног блока. Поред ове интервенције концепт решења је заснован претежно на очувању постојећих морфолошких и физичких структура унутар простора и то кроз понуђена различита типолошка решења интерполације која би се спровела кроз надоградњу и доградњу постојећих објеката.

Понуђени модели урбане обнове изузетно кореспондирају са затеченом физичком структуром. У том смислу  се сугерише и претежно задржавање структуре постојеће парцелације у циљу регулисања изградње. Отежавајућа околност је што се интервенције које се тичу активирања унутрашњих дворишта кроз овај начин тешко остварују услед комплексних правно-имовинских односа.

У обликовном смислу понуђени модели који се тичу новоградње иако прате постојећу регулацију блока својом формом и вертикалном регулацијом одступају од традиционалне градске матрице и то на начин којим би се омогућио изузетно повећан обим изградње тј. затварања блока. Оваквим моделом обнове на жалост може доћи до загушења унутар блоковске структуре.