УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Град Београд, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда у сарадњи са Друштвом архитеката Београда расписали су отворени идејни двостепени анонимни (у првом степену) урбанистичко-архитектонски конкурс за три централна трга у Београду (Трг Николе Пашића, Трг Теразије и Трг Републике).

Konkurs_Tri_trga_Beograd_opt

Опис конкурса

Отворени идејни двостепени анонимни урбанистичко-архитектонски конкурс за три централна трга у Београду (Трг Николе Пашића, Трг Теразије и Трг Републике).

Циљ конкурса

Циљ конкурса је да се изабере што квалитетније урбанистичко-архитектонско решење које ће, кроз неопходне процедуре, омогућити реализацију препознатљивог и јединственог уређења три централна градска трга и отворених јавних простора који их повезују. Предметни урбанистичко-архитектонски конкурс (у даљем тексту: Конкурс) којим су обухваћена три централна трга у Београду (Трг Николе Пашића, Трг Теразије и Трг Републике), расписује се и у циљу афирмисања јавног интереса, кроз унапређење, додатну активацију и осавремењивање отворених градских простора и њихових садржаја.

У том смислу, имајући у виду потребе грађана, важеће урбанистичке и планске документе, као и интенције Градске управе Београда да отворене јавне градске просторе учини доступнијим пешацима, активнијим и привлачнијим за различите групе корисника, овај Конкурс има за циљ и успостављање основни принципа за реафирмацију и унапређење функционалних и амбијенталних квалитета јавних градских простора који су предмет овог Конкурса.

Trg_Republike_Beograd_opt
Трг Републике у Београду

Тип конкурса

 • По врсти Конкурс је отворен.
 • Према задатку Конкурс је идејни.
 • По облику Конкурс је двостепени.
 • Према начину и предаји рада Конкурс је анониман у првом степену.

Опис и задатак конкурса

Задатак конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења за уређење јавног градског простора – три централна градска трга, са свим елементима који се захтевају програмом овог Конкурса.

Пројектантска решења морају бити препознатљива, таква да рефлектују дух града, да истакну урбане специфичности са циљем да буду прихваћена од стране локалне заједнице и корисника као саставни део њихових вредности са аспекта просторне и друштвене специфичности самог места.

Предлог решења треба да афирмише потенцијале предметног простора и пружи могућност за, осим примарне функције пешачког саобраћаја у што квалитетнијим условима, допунску активацију простора разноврсним комплементарним садржајима и активностима из домена: културе, уметности и забаве, који би простор чинили привлачним за различите групе корисника током целе године и у различито доба дана.

Услови за спровођење конкурса

Конкурс се расписује у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012) (у даљем тексту: ЗЈН) и Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса (“Службени гласник РС” бр. 58/2012) (у даљем тексту: Правилник).

 • Сваки учесник конкурса/понуђач који је званично преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу.
 • Предајом рада сваки учесник/понуђач прихвата пропозиције овог конкурса.

Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре, пејзажне архитектуре и дизајна, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине.

Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, по жељи, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу конкурсних решења, као и студенте архитектуре, пејзажне архитектуре и дизајна.

Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

Обавезни услови за учешће на конкурсу:

 • Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен конкурсном документацијом – расписом конкурса.
 • Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене конкурсном документацијом – расписом конкурса.
Trg_Nikole_Pasica_Beograd_opt
Трг Николе Пашића у Београду

Састав жирија и известиоци

Председник жирија:
– Милутин Фолић, дипл.инж.арх., градски архитекта

Чланови жирија:
– Небојша Мињевић, дипл.инж.арх. – заменик председника жирија
– Академик проф.Бранислав Митровић, дипл.инж.арх. – члан жирија
– Проф. Борис Подрека, дипл.инж.арх. – члан жирија
– Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, дипл.инж.арх. – члан жирија

Заменик члана жирија:
– Милана Јочић, дипл.инж.арх.

Известиоци:
– Ана Лазовић, дипл.инж.арх.
– Јелена Ђерић, дипл.инж.арх.

Садржај конкурсне документације

Садржај конкурсне документације:

 • Општи део конкурсне документације
 • Програм конкурса
 • Пратећа документација (преузима се од Друштва архитеката Београда, на начин описан у тачки 17. став 2. конкурсне документације) која садржи: – Информационе графичке прилоге, – Графичке дигиталне подлоге,- Смернице надлежних институција, – Изводе из актуелних урбанистичких докумената, – Фотографије локација, – Осталу документацију ( каталози, изводи из студија…)

Програм конкурса обухвата: повод и циљ израде конкурса, опште карактеристике простора, опште програмске услове за контекстуални ниво (саобраћајне карактеристике простора, заштита културних добара, заштита природних добара, зелене површине), посебне програмске услове за целине (целина 1 – Трг Републике, целина 2 – Трг Теразије и целина 3 – Трг Николе Пашића) и програмске критеријуме за елементе уређења и урбану опрему јавних простора.

Trg_Terazije_Beograd_opt
Трг Теразије у Београду

Конкурсни рокови

Почетак конкурсног рока / датум оглашавања 17.12.2014.
Подлоге и документација Конкурса могу се преузети Друштва архитеката Београда, Кнеза Милоша 7/III, Београд

Рок за постављање питања је до 15.01.2015.
Питања се могу постављати на адресу dab.beograd@gmail.com.

Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављена на Порталу управе за јавне набавке, интернет страни Наручиоца и интернет страни Друштва архитеката Београда у року од пет дана од истека рока за постављање питања. Исти ће бити доступни на интернет страни Друштва архитеката Београда до истека рока за предају радова.

Рок за предају радова у првом степену конкурса је 06.03.2015. до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша 7/III.

Објављивање резултата конкурса у првом степену о избору пет радова (односно сходно одлуци Жирија, како је дефинисано у тачки 22. став 3.) на Порталу управе за јавне набавке, интернет страни Наручиоца и интернет страни Друштва архитеката Београда 20.03.2015.

Сугестије жирија изабраним радовима до 03.04.2015.

Почетак другог степена конкурса за изабране учеснике 03.04.2015.

Рок за предају радова у другом степену конкурса је 05.05.2015. до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша 7/III.

Објављивање резултата конкурса у другом степену на Порталу управе за јавне набавке, интернет страни Наручиоца и интернет страни Друштва архитеката Београда 15.05.2015.

Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће орагнизована најкасније 30 дана након објављивања резултата конкурса у другом степену.

О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени на сајту Друштва архитеката Београда.

Награђени и ненаграђени радови, са извештајем Жирија биће публиковани електронском формату на интернет странама Дирекције и/или Спроводиоца у року од 30 дана од дана објављивања резултата Конкурса. Уз све радове биће објављени основни подаци (шифра рада, награда, препорука за откуп, пласман у ужи избор), те име(на) аутора уколико другачије није назначено у пријави за Конкурс.

Врста и висина награда

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда у износу од 2.550.000,00 динара, према следећој расподели:

Прва награда ……………… 1.000.000,00 динара
Друга награда ……………… 500.000,00 динара
Трећа награда ……………… 300.000,00 динара
Обештећење учесника за радове изабране за други степен укупно 750.000,00 динара.

Жири ће расподелу награда и обештећења извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.

Наручилац се обавезује да ће исплате за изабране и награђене конкурсне радове извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом – расписом у року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца.

Документација

Конкурсну документацију учесници конкурса могу преузети у просторијама Друштва архитеката Београда, Кнеза Милоша 7а/III, од 17.12.2014. сваког радног дана од 09.00 до 16.00 часова, уз уплату износа од 1.000,00 динара на  рачун број: 355-1015085-91, Друштво архитеката Београда са назнаком „Конкурс за три централна трга у Београду”.

На захтев учесника конкурсне подлоге ће бити достављене препоручено поштом.

Преузимањем, односно наручивањем конкурсне документације уз претходну уплату заинтересована лица стичу право учешћа на Конкурсу.

Контакт канцеларије Друштва архитеката Београда тел: 011/3230-059, тел/факс: 011/3239-754, е-маил адреса: sas-dab@eunet.rs.