УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Стипендије

Задужбина Љубице М. Здравковић
Студентски трг 1
Београд

Београд, 16.12.2014. године
03 Број: 67-5871/1-14

На основу члана 7. Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, од 23.12.2012.године, Одбор Задужбине Љубице М. Здравковић, на сeдници одржаној 16.12.2014. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу једне стипендију студентима Универзитета у Београду, за школску 2014/2015. годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској 2014/2015. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. редовно уписивање школске године
  2. висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00
  3. други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.)

Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине.

Члан 4.

Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
  • УВЕРЕЊЕ о упису школске 2014/2015. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
  • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 22. децембрa 2014. године до 23. јануара 2015. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Љубица М. Здравковић
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs на страници Задужбине Љубица М. Здравковић.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Милица Јовановић Поповић